Mijn familie De Man                              not clickable
bewerkt 1 feb 2023                                              NAMENLIJST  HOME                


indeling van deze pagina:
inleiding — A. Nieuwpoort – B. Barwoutswaarder en RietveldDordrecht
C. Tak van Hendrik Benjamin – D. Tak van Cornelis – E. Tak van Jan
– F. Tak van Arie: De Bilt, Suriname, Kampen

Al eind 14e eeuw komt men de naam tegen, en omstreeks 1600 woonden er in vele plaatsen, vooral in het rivierengebied, families De Man, waarvan niet meer valt na te gaan of zij verwant waren. In het begin werden zij vaak simpel Man genoemd.
In 1947 woonden er naast mijzelf nog 2677 personen geboren (De) Man in Nederland.
De eerste die wordt genoemd in Nieuwpoort, vestingstadje aan de Lek, is Anthonis Gerritsz, als hij in 1584 belasting moet betalen voor een huis aan de Buitenhaven.
De gegevens voor deze vroegste generatie dank ik aan mevr. W. de Graaf-Valk en aan H.M. Kuypers.
Zoon Adriaen Thonisz. Man was burger en in 1639/40 schepen van Nieuwpoort.
Van zijn kleinzoons Jan en Jacob de Man wordt in 1696 de hoepelmakerij op hun terrein vermeld.
Oorspronkelijk was de familie remonstrants, en mijn voorouders bleven dat, maar de tak van Jacob werd later Nederduits Gereformeerd.
In 1711 verhuisde de zoon van Jan naar Barwoutswaarder ten westen van Woerden, aan het jaagpad langs de Oude Rijn. Hij was diaken en later ouderling in de remonstrantse kerk te Woerden, een kleine kerk daar.
Zoon Cornelis woonde aan de overkant in Rietveld.
Cornelis' zoon Jan wordt genoemd als schipper (al heb ik de bron daarvoor niet kunnen vinden) en verhuisde naar Dordrecht.
Van diens zonen Hendrik Benjamin, Cornelis en Jan stammen drie takken af, die ik elk afzonderlijk weergeef.
Jans broer Arie verhuisde naar De Bilt, afstammelingen van hem naar Kampen en Suriname.

HOUT: een VET VARKEN VOOR JAN DE MAN
hout

Onze in Nieuwpoort aan de Lek geboren voorvader Jan de Man verhuisde naar Barwoutswaarder, waar hij woonde in een huisje tussen de Hoge Rijndijk en het jaagpad langs de Oude Rijn.
Hij kocht houtland en hout op en leverde 'stekken en poten'.
Hij kocht in 1728 voor de s[omm]a vanƒ15 een vet varken. In 1736 verkocht hij "4000 stek en ses en veertig pooten" voor ƒ9 en 3 stuivers. Het zou hierbij heel goed om wilgen kunnen gaan: "Alle de soorten van Wilgen-boomen konnen gemakkelijk vermenigvuldigd worden door Stekken of Pooten te steeken in de Lente, welke schielijk wortel vatten". In Nieuwpoort maakten ze daar ook al hoepels (voor tonnen) van.
Ik denk dat dat de boomkwekerij en het verkopen van deze en andere producten van de streek zorgden voor de inkomsten van de familie. Ook later zien we dat nog in de "tak van Arie".

Met het teken  ¤  wijs ik op mijn directe voorouders (zie ook kwartierstaat).


A. NIEUWPOORT


A 1  ¤  Anthonis of Thonis Gerritsz (MAN), * rond 1550, begr. Nieuwpoort 1634/7 ('Vant luijen van Thonis Gerritsz 6 st.'). 1600 vroedschap, 1605, 1607-1609, 1617 en 1619 schepen, 1604-1607 en 1610-1614 burgemeester van Nieuwpoort.
  X Maritgen Adriaens, begr. Nieuwpoort 1631/2 ('Ontfangen vant openen vant graft en van luijen van Thonis Gerritsz huijsvrou 3 pond'), d.v. Adriaen Pietersz.
Hij woonde vanaf 1579-84 tot zijn dood in 1634-37 in het 7e huis aan de oostzijde van de Buitenhaven. De erfgenamen van zoon Gerrit Thonisz verkochten na diens overlijden in 1640 dit huis voor 825 gulden.
Vanaf 1629-33 bezat Thonis ook een huis aan de Zuidwest-achterweg, waarvan de man van dochter Reijmtgen, Hendrick Hendricksz Cock, in 1636 de helft verkocht. Zoon Adriaen Thonisz. bezat de overgebleven helft in 1637 en kocht in 1642 de andere helft terug; later woonden diens zonen Jan en Jacob er.
In 1639 verkochten de ergenamen van dochter Reijmtgen een stuk land van 9 hond (ruim een hectare) in het Aentgen Machelen weer (strook land tussen twee sloten) te Langerak, dat zij van haar moeder had geërfd; het kwam van Maritgens grootmoeder Magdalena Adriaens, 'Aentgen Machel'.
Kinderen:

A 2   kinderen van Thonis Gerritsz (Man) en Maritgen Adriaens:

1.   ¤ Adriaen Thonisz. MAN, * ± 1585, † 1667-8.
    X1e   ¤ Pietertgen Jans
    X2e Nieuwpoort stadhuis 22 juni 1641
  Heijltgen Willems, wed. v. Pieter Helmichsz.
    In 1639 en 1640 schepen van Nieuwpoort.
Hij woonde in 1617 aan de noordzijde van de Westhoogstraat, rechts van het huis op de hoek van de Noordwest-achterweg waar zijn zuster Reijmtgen woonde met haar man.
In 1643 kocht hij voor 407 gulden 10 stuivers de helft van een huis met erf tussen de zuidwestachterweg en de stadsgracht te Nieuwpoort, waarvan hij de andere helft van zijn vader had geërfd, zie daar.
Zoon zie A 3.
2.   Reijmtgen/ Reemken Thonis, * ± 1560, † voor 15 apr 1638.
    X 1e   ± 1611 Dirck Jansz SMIT, † 1617-19.
Dirck, smid aan de achterweg, bezat in 1617 een huis aan de noordzijde van de Westhoogstraat op de hoek met de achterweg, vanaf 1594 in het bezit van Jan Cornelisz, smid aan de achterweg, kennelijk zijn vader.
kinderen: Aeltgen ± 1612 (X Willem Aertsz BACKER), Cornelis ± 1613, vermeld in 1638, en Macheltgen ± 1617, in 1638 vermeld als overleden.
    X 2e  Hendrick Hendricksz. (DE) COCK, jg. van Polsbroek, smid. Zij woonden in het huis aan de Westhoogstraat. In 1645 kocht Hendrick jr. de helft van zijn vader, in 1654 de andere helft met slijpmolen van zijn zusters.
kinderen: Hendrick, Geertgen, Heijltgen, Maritgen, Dirricxken de Cock
3. Gerrit Thonisz. (MAN)
X Dirricxken Ariens

Hij verkocht in 1647 voor 1300 gld zijn huis aan de noordkant van de Westhoogstraat waarvan hij als eigenaar genoemd wordt sinds 1617.
Op 19 juni 1642 wordt door Gerrits erfgenamen Adriaen Thonisz Man, Hendrick de Cock en diens kinderen, en zijn weduwe Dirricxken Ariens (inmiddels hertrouwd met Thonis Cornelisz.) het huis aan de Buitenhaven verkocht voor 825 gulden, zie boven bij zijn vader.
4. ? Ariaentje Thonis de Mansdr en
5. ? Hillegont (Hillitje) Thonis de Mansdr, gesusters uit Schoonhoven, genoemd in 1608 en in april 1626.
Verder worden zij nergens genoemd, onzeker of zij familie zijn.

A 3   zoon van Adriaen Thonisz Man (zie A2 nr. 1):

      Adriaen Adriaensz. MAN, * rond 1612
X Nieuwpoort 23 nov 1636  Berber Jacobs, jd. te Gijbeland.
In 1642 woonde hij in het huis aan de Westhoogstraat, in 1647 verkocht hij dat voor 1300 gulden.
In dat jaar kocht hij een huis aan de oostzijde van de Buitenhaven, het 15e huis vanaf het centrum richting Lek.
Kinderen:

A 4   kinderen van Adriaen Adriaensz Man en Berber Jacobs:

1.   ¤ Jan Ariensz. de MAN, * ± 1640, † aang. Nieuwpoort 26 apr 1710
X 1e  NG Nieuwpoort 26 dec 1669   ¤ Geertje Jans
kinderen Arien, Marritje, ¤ Jan, Pietertje en Barber, zie A 5.1a
X 2e NG  Nieuwpoort 23 feb 1687 Annetje Cornelis DE GRAAF
zoon Theunis: zie A 5.1b
2. Jacob Ariensz. de MAN, † aang. Nieuwpoort 6 sep 1719
In een akte uit 1696 wordt gesproken van het huis van "Jan en Jacobus de Man" te Nieuwpoort. Het land waar hun hoep(el)makerij had gestaan werd toen onteigend "tot de nieuwe fortificatie deser Stede".
In 1674 woonde hij al als vrijgezel bij zijn broer, maar in 1680 had hij een vrouw en twee kinderen. Daarom is hij wsch. de Jacob Ariens die eind 1674 trouwde (klopt ook met naam kleindochter):
X Nieuwpoort 2 dec 1674 Ariaentje Jacobs, jd. van Ammers-Graveland.
kinderen (zoon Ary): zie A 5.2
3. Crijntje Ariens (de) MAN ?
X Groot-Ammers 21 apr/7 mei 1679 (zij won. Liesveltseveer)
  Leendert Simonsz NATZEIJL van Gelkenes(Groot-Ammers).
Kinderen Ariaantje en Ary; Crijntje is in 1707 samen met Jan Ariensz. de Man getuige bij de remonstrantse doop te Nieuwpoort van Ariaantjes dochter Caatje Ros.

A 5.1a kinderen van Jan Ariensz. de Man en Geertje Jans (A 4 nr. 1):

1.   Arien Jansz. de MAN, * ± 1670, † aang. Nieuwpoort 19 juni 1717
X1e  Rem. Nieuwpoort 16 nov 1692
  Neeltje Aelberts (DE) KEIJ of de KAIJ, † aang. Nieuwpoort a. 26 mrt 1697
    kinderen Aelbert 1693 en Geertje 1696, zie A 6.1a
X2e  Rem. Nieuwpoort 21 nov 1697   Stijntje Claes TRUER of TREUR of TREUREN
kinderen Claes 1698 en Jan 1701, zie A 6.1b
In 1699 kocht Arien een huis in de Westhoogstraat voor ƒ 425.
2. Marritje Jans de MAN, † aang. Nieuwpoort 9 sep 1719
X 1e  gaarder Nieuwpoort 10 jan 1699
  Cornelis Cornelisz. (DEN) HERTOGH, † 1709/10
kinderen Cornelis 1698, Geertje 1700, Beligje 1703, Geertje 1710
X2e  Johannes Jansz. DE MEIJ
zoon Jan 1714
3. ¤ Jan Jansz. de MAN, † aang. Barwoutswaarder 2 jan 1761
X  gaarder Nieuwpoort 7 aug 1705, NG Nieuwpoort 23 aug 1705
  ¤ Marrigje Cornelis (de LUGT of BURGGRAAF?), † aang. Barwoutswaarder 18 mei, begr. Woerden 22 mei 1761 (dan BURGREGT genoemd).
De BURGGRAAF ligt nog steeds aan de zuidkant van Meerkerk; een Cornelis Adriaansz van den BURGGRAAF woonde iets naar het noorden in Lakerveld, waar hij schepen en heemraad is geweest. Hij liet 1664-1685 kinderen dopen in Lexmond. Zijn moeder heette Maaike de LUGT. Stambomen op internet nemen aan dat deze Cornelis de vader was van Marrigje Cornelis, genoemd naar zijn moeder. Dat is mogelijk, maar er is geen doop gevonden. In ieder geval zal zij uit die buurt afkomstig zijn geweest.
kinderen Geertje 1706, Thijs 1708, Cornelis 1709, Marrigje 1711, Matthijs 1715 en ¤ Jan 1718
Hun eerste drie kinderen werden in Nieuwpoort gedoopt, maar toen verhuisden zij naar Barwoutswaarder. In 1711 werden zij beiden aangenomen als lidmaten van de remonstrantse kerk te Woerden.
Zie de nakomelingen van Jan Jansz. de Man en Marrigje Cornelis
  verder bij Barwoutswaarder en Rietveld
4. Pietertje Jans de MAN, † aang. Nieuwpoort 2 dec 1739
    X  gaarder Nieuwpoort 27 dec 1709 / Rem. Nieuwpoort 16 jan 1710
    Jan Gerritsz. BUIJTELAER
kinderen Geertje 1712, Adrianus 1710, Johanna 1715, Lena 1716,
Jan 1718, Gerrit 1720
5. Barber Jans de MAN, † aang. Nieuwpoort 27 juni 1736
X  otr NG Zegveld 8 nov 1709 / gaarder Nieuwpoort 9 nov 1709
  Aelbert Harmensz. DE BRUIJN, * Breukelen, won. Zegveld

A 5.1b zoon van Jan Ariensz. de Man en Annetje Cornelis de Graaf (A 4 nr. 1):

6. Theunis Jansz. de MAN
X 1e  Nieuwpoort 29 mei 1712
       Jannigje Helmigs (DEN) HARTIG, † aang. Np 19 juli 1713
X 2e  Lexmond 2/17 mei 1716
       Merrigje Hermens BORTING van Oudewater
      kinderen Annigje/Annetje 1717, Hermannus, Jan 1723, zie A 6.3

A 5.2 kinderen van Jacob Ariensz. de Man en Ariaentje Jacobs (A 4.2):

1.   ....?
In 1680 woonde Jacob Ariensz de Man met een vrouw en twee kinderen.
2?   Arij Jacobsz. de MAN
X
  Nieuwpoort 10 mei 1716  Jannigje Pieters KUIJLENBURG,
NG ged. Nieuwpoort 9 nov 1687, † begr. Nieuwpoort 21 feb 17..,
dr. v. Pieter Cornelisz. Kuijlenburg en Maria Jans Schipper
kinderen Marij 1717, Ariaentje 1719, Pietertje 1721, Jacob 1723, Pieter 1726 en Jacob 1730, zie A 6.2

A 6.1a kinderen van Arien Jansz. de Man en Neeltje Aelberts de Keij (A .1a nr. 1):

1.   Aelbert Ariensz. de MAN,
Rem. ged. Nieuwpoort 1 nov 1693, † begr. Rotterdam 28 jan 1732
X  otr. Rotterdam 20 apr / stadstr. 8 mei 1718  
  Aeltje Maertens DUIVENDIJK, ged. Rotterdam 17 jan 1683, † begr. Rotterdam 2 mei 1758
kinderen Ariaentje 1720, Geertje 1722, Maritje 1725 en Aelbert 1726, zie A 7.1
2. Geertje Ariens, Rem. ged. Nieuwpoort 2 dec 1696, † aang. 5 jan 1697

A 6.1b kinderen van Arien Jansz. de Man en Stijntje Claes Treuren (A 5.1a nr. 1):

1.   Claes Ariensz. de MAN
Rem. ged. Nieuwpoort 5 okt 1698, † begr. Nieuwpoort 22 sep 1759
X 1e Bergschenhoek, gaarder Nieuwpoort 18 juli 1722
  Johanna Lambrechts BERNOUW, ged. Zevenhuizen 4 juli 1700, won. Bergschenhoek, dr. v. Lambert Bernouw en Lijsbeth van den Bergh
kinderen † 1723, Pieter 1724, Elisabeth 1729, Arij 1732, Lijsbeth (Elisabeth) 1735, zie A 7.2
X 2e Nieuwpoort 26 juni 1739
  Jannigje LEMMIK
of LEMMERIK,
ged. Nieuwpoort 4 sep 1712, † aang. Nieuwpoort 27 sep 1787, dr. v. Cornelis Lemmerik en Barentje Tukker, naaister
2.   Jan Ariensz. de Man, Rem. ged. Nieuwpoort 17 apr 1701

A 6.2 kinderen van Arij Jacobsz. de Man en Jannigje Pieters Kuijlenburg (A 5.2):

1.   Marij Ariens de MAN, Rem. ged. Nieuwpoort 7 mrt 1717, † begr. Amsterdam 22 juli 1745,
X  Amsterdam 28 dec 1736
Gerrit SNEL, ged. Amsterdam 29 dec 1713, z.v. Jan Willemsz Snel en Grietje Coster.
Kinderen ged. Amsterdam Johannes 1737, Jannetje 1739, Adrianus 1742.
2. Ariaantje Ariens de MAN, Rem. ged. Nieuwpoort 23 apr 1719, † aang. Nieuwpoort 19 mei 1794
X  otr. Nieuwpoort 29 juni 1744 Arij VERGEER, ged. Nieuwpoort 22 nov 1716, † 1781, zoon van Otto Ariensz. Vergeer en Maria Jans Been
3. Pietertje Ariens de MAN, Rem. ged. Nieuwpoort 5 sep 1721, † aang. sep/okt 1722
4.   Jacobus Ariensz. de MAN, Rem. ged. Nieuwpoort 8 aug 1723, † aang. Nieuwp. 29 juli 1728
5. Pieter Ariensz. de MAN,
Rem. ged. Nieuwp. 4 aug 1726, † 13 jan, begr. Nieuwp. 19 jan 1807
X  NG Nieuwpoort 3 juni 1759 Geertruij Cornelis BUNNIK of BUNNINK, ged. Groot Ammers, † begr. 23 dec 1805, dr. v. Cornelis Bunnik en Aafje Bouwens Kuijper
kinderen Jannigje 1760, Cornelis 1765 en Aafje 1769 zie A 7.3
6. Jacob Ariensz. de MAN, Rem. ged. Nieuwpoort 10 sep 1730, begr. ald. 10 sep 1807
X Lijntje Jans VERHAAR, won. Hoornaar, † begr. Nieuwpoort 31 jan 1800, dr. v. Jan Verhaar en Annigje Houweling
kinderen Jannigje 1751, Ary 1752, Ariaantje 1757 en Ary 1760 zie A 7.4

A 6.3 kinderen van Teunis Jansz. de Man en Merrigje Hermens Borting (A 5.1b):

1.   Annigje/Annetje Teunis,
Rem. ged. Nieuwpoort 21 feb 1717
X  otr. Lexmond okt 1735  
  Gerrit Huijbertsz. VAN DEN BERG, ged. Lexmond 20 aug 1713, z.v. Huijbert Matteeuwisz. van den Berg en Pietertje Claas;
zoon: Teunis van den Berg, ged. Lexmond 9 sep 1736
2. Hermannus Teunisz. de MAN, zeeman, begr. Maassluis 21 okt 1781
X  Maassluis 22 mrt/5 apr 1750  
  Cornelia Jans POPEL, ged. Maassluis 17 dec 1727, begr. ald. 10 feb 1808, d.v. Jan Arentsz. Popel en Hester Jans Bruiswijk
kinderen: Marijtje 1751 en 1767, Hester 1754, Teuntje 1758, Jan 1761 en 1770, zie A 7.5
3.   Jan Teunisz. de MAN, ged. Lexmond 24 okt 1723

A 7.1 kinderen van Aelbert Ariensz. de Man en Aeltje Maertens Duivendijk (A 6.1a nr. 1):

1.   Ariaentje de MAN, Rem. ged. Rotterdam 21 apr 1720, † begr. Rotterdam 21 juni 1781
X  NG Rotterdam 24 apr/10 mei 1746
  Jan Gerritsz. VAN DER PIEPE of VAN DER PIJPEN, NG ged. 22 sep 1726, † begr. Rotterdam 13 mrt 1782
zoon van Gerrit Jansz. van der Piepe en Dieuwertje Willems de Heyde
2. Geertje de MAN, ged. Rotterdam 20 dec 1722, † begr. Rotterdam 23 mrt 1784, ongehuwd
3. Maritje de MAN, ged. Rotterdam 14 okt 1725
4. Aalbert de MAN, * Rotterdam 1726, † begr. Rotterdam 5 juni 1741

A 7.2 kinderen van Claes Ariensz. de Man en Johanna Lambrechts Bernouw (A 6.1b nr. 1):

1.   kind † aang.11 juni 1723
2. Pieter, Rem. ged. Nieuwp. 15 okt 1724, † aang. Nieuwp. 12 feb 1725
3. Elisabeth, Rem. ged. Nieuwp. 9 okt 1729, † aang. Nieuwp. 19 okt 1729
4. Arij Claesz. de MAN, Rem. ged. Nieuwpoort 4 mei 1732
5. Lijsbet of Elisabeth Claes de MAN, Rem. ged. Nieuwpoort 4 sep 1735, † aang. Nieuwpoort 4 mrt 1814
X  NG Nieuwpoort 20 sep/6 okt 1760
  Jan HOEJENBOS, NG ged. Nieuwpoort 10 feb 1737, † Nieuwp. 4 mrt 1814, zn. v. Hendrik Hoejenbos en Aantje Wiltschut, harpoenier op de walvisvaart; tr. 2e Nieuwpoort 1780 Anna Kaarsemaker, wed. v. 1e Andries Nieuwerkerk, 2e Hendrik Verbeek
kinderen Hendrik 1760, Claes 1763, Anna 1764, Ary 1769, Aantje 1771 en Deina Hoejenbos 1773

A 7.3 kinderen van Pieter Ariensz. de Man en Geertruij Bunnink (A 6.2 nr. 5):

1.   Jannigje Pieters de MAN
NG ged. Nieuwpoort 10 feb 1760, † Culemborg 12 dec 1833
X  NG Nieuwpoort 2 mei/18 mei 1783 Arij van der VLIET
7 kinderen
2. Cornelis, ged. Nieuwp. 24 nov 1765, † begr. Nieuwp. 5 mrt 1772
3. Aafje Pieters de MAN, Rem. ged. Nieuwp. 22 okt 1769, † Nieuwp. 5 mrt 1847
X  NG Nieuwpoort 22 okt 22 okt 1769
  Johannes Frederik WEBER, * Herstein, Pruisen? Hersbach, Baden Durlach? ± 1754, † Nieuwpoort 20 nov 1828, huisnr 54, bakker
zoon: Johannes Frederik Weber, * Nieuwpoort 16 / ged. 22 apr 1798, † Nieuwpoort 26 okt 1868, huisnr 24, bakker

A 7.4 kinderen van Jacob Ariensz. de Man en Lijntje Verhaar (A 6.2 nr. 6):

1.   Jannigje Jacobs de MAN, NG ged. Nieuwpoort 7 nov 1751, † Nieuwpoort 24 dec 1839
X  otr. NG Nieuwpoort Cornelis NIEUWLAND
3 kinderen
2. Arij, NG ged. Nieuwp. dec 1752, † aang. Nieuwp. 24 apr 1755
3. Anna Jacobs de MAN, NG ged. Nieuwpoort dec 1754, † Nieuwpoort 15 sep 1831
X  NG Nieuwpoort 8 juli 1798 Jacob VAN HARTEN, NG ged. Nieuwpoort 5 nov 1764, † Nieuwpoort 18 sep 1836, zoon van Dirk van Harten en Mergje de Wolf, bouwman, lid der gemeenteraad 1819-1836, 2e assessor 1832 – 1836
4. Ariaantje, NG ged. Nieuwpoort 13 mrt 1757, † aang. Nieuwpoort 28 juli 1757
5. Arij Jacobsz. de MAN, NG ged. Nieuwpoort 17 feb 1760

A 7.5 kinderen van Hermannus Teunisz. de Man en Cornelia Jans Popel (A 6.3):

1.   Marijtje, ged. Maassluis 10 nov 1751
2. Hester de MAN, ged. Maassluis 10 juli 1754, † 1781
X Maassluis 24 okt/10 nov 1779 Willem BUITELAAR, visser.
3. Teuntje de MAN, ged. Maassluis 23 aug 1758
4. Jan, ged. Maassluis 31 juli 1761
5.   Maria de MAN, ged. Maassluis 20 dec 1767
6. Jan de MAN, zeeman, ged. Maassluis 24 mei 1770, † Maassluis 29 dec 1836
X 1e Sophia SNIJDERS, uit Breda, begr. Maassluis 13 apr 1801 d.v. Cornelius Snijders en Petronella Bouwens. Zoon Cornelius, zie A 8.1a.
X 2e Aeltje KLINGE, ged. Maassluis 2 dec 1767, † Maassluis 14 apr 1829, d.v. Lambrecht Klinge en Maartje Strijbos, wed. v. Izak van der Hout † 1800.
X 3e Maasluis 14 apr 1830 Alida de VOGEL , */ged. Delft 21/29 juni 1802, † Maassluis 21 mei 1879, d.v. Hendrik de Vogel en Alida Oprust. (Zij hertr. 1839 Ottho Joa.)
Zoon Hermannus, zie A 8.1b.

A 8.1a zoon van Jan de Man en Sophia Snijders:

1.   Cornelius, ged. Breda RK 3 jan 1797 (vader uit Maasluis en gereformeerd)
X Maassluis 20 nov 1816, Ø R'dam 16 okt 1841, Willemtje BOUTESTEIJN, * Maassluis 4 aug 1792, † Maassluis 20 dec 1857, d.v. Jan Boutesteijn, schipper koopvaardij, en Weijntje Koorneef. Zij hertr. 2 feb 1842 Cornelis Voogd, zeeman, later ambtenaar.

A 8.1b zoon van Jan de Man en Alida de Vogel:

1.   Hermanus, * Maassluis 28 sep 1833, wsch. † als matroos Golf van Bahía 29 aug 1857.

B. BARWOUTSWAARDER EN RIETVELD


merk
Dit is't Merk van Jan de Man den Ouden

   ¤ Jan Jansz. de Man de Oude, zoon van ¤ Jan Ariensz. de Man en ¤ Geertje Jans (zie A 5.1a nr.3), * Nieuwpoort, † Barwoutswaarder (aangifte) 2 jan 1765, begr. Woerden 4 jan 1765
X  Nieuwpoort 23 aug 1705
 ¤ Marrigje Cornelis (DE LUGT of BURGGRAAF of BURGREGT?),
† Barwoutswaarder (aang. ) 28 mrt 1761
Zij verhuisden van Nieuwpoort naar Barwoutswaarder bij Woerden.
In 1711 werden zij beiden aangenomen als lidmaten van de remonstrantse kerk te Woerden, Jan was daar enige keren diaken en later ouderling. In 1739-1741 was hij schepen van Barwoutswaarder.

B 6.1 kinderen van Jan Jansz. de Man de Oude en Marrigje Cornelis:

1.   Geertje Jans, ged. Nieuwpoort 21 juni 1706
X  Woerden 31 okt/13 nov 1729
  Engel(brecht) Pietersz. RIETKERK, * Leiderdorp? ± 1705, † voor 1775, wonend Barwoutswaarder.
Zij vertrokken later naar Rijswijk. In 1774 keert Geertje terug op een attestatie van Hazerswoude.
2. Thijs Jansz., Rem. ged. Nieuwpoort 29 juli 1708, †
3. ¤ Cornelis Jansz. de MAN, ged. Nieuwpoort 10 nov 1709, † Rietveld 29 mei 1776.
Hij pachtte een aantal keren de henneptienden, net als zijn vader en broers, en was in 1737 diaken in de remonstrantse kerk van Woerden.
X 1e  Woerden 15/22/29 mei 1735
  Aag(t)je Maartens WIJKERLAAN, * Westveen bij Noorden, † 27 mei 1751
Cornelis verhuisde na 1735 van Barwoutswaarder naar Rietveld aan de overzijde van de Oude Rijn.
kinderen: zie B 7.1a
X
2e  Gouda 4 mrt, Woerden 4/11/18 mrt 1753)
 ¤ Lijntje Jans (van) VREKUM of VREKKUM of VRECKOM of VRECKEM, ged. NG Grote Kerk Gouda 12 mei 1730, † begr. Woerden 28 sep 1795, dr v ¤ Jan Ariensz van VREKKUM en ¤ Dirkje Jans BEKKER, voor haar huwelijk wonend aan de Nieuwe Haven te Gouda. Zie Balbiaen en Van Vreckem.
kinderen: zie B 7.1b
Lijntje hertr. Woerden 1 okt 1780 Cornelis van TUIJL. In 1752 was zij getuige te Rotterdam bij de doop van een kind van haar broer Arij van Vrekkum en Geertruijd Outshoorn.
4. Marrigje Jans de MAN, ged. Woerden 25 okt 1711, † begr. Woerden 19 mrt 1772
X  Woerden 29 juni 1737
  Jacob KNIJF, (volgens www.hansknijff.com) * 15 apr 1711, z.v. Arien Pieters Knijff en Marritje Jacobs Moeselaar, weduwnaar van Reintje Dirks Rietveld, won. Barwoutswaarder
5. Jannetje Jans de MAN, gedoopt Woerden 27 okt 1713,
X  Woerden 7/14/21 mei 1741
  Cornelis Aartsz. BIJSTERVELT, † mei 1781, molenaar van de Gerverscopmolen, Indijk (ten NO van Woerden)
kinderen: Aart, Jan, Cornelis, Marrigje, Elisabeth (X Gerrit op der Heijde) en Maria Bijsterveld
6. Matthijs Jansz. de MAN, ged. Woerden 16 juni 1715, † begr. Woerden 19 apr 1748
7. Jan Jansz. de MAN de Jonge, ged. Woerden 7 aug 1718
X 1e  Leiden otr 8 mei en Woerden rem. 10/17/24/25 mei 1744
  Aaltje BOTTELERWAARD, * Woerden 1701/2, † impost Barwoutswaarder 15 okt 1770, dr. v. Robbert Jansz. Bottelerwaard,ouderling in de Rem. Kerk te Woerden, en Jannetje Matthijs Stempel
X 2e  Woerden 27 aug/3/10sep/20 okt1771 en Rotterdam stadstr. 28 sep 1771
  Magteltje Jans KOOMEN, won. Rotterdam, * Nieuwpoort, waarheen zij later ook vertrokken.

B 7.1a kinderen van Cornelis Jansz. de Man en Aagje Maartens Wijkerlaan (B 6.1 nr. 3):

1.   Krijn Cornelisz., Rietveld * 13 / ged. 17 juni 1736, begr. Rietveld 17 okt 1747
2.   Aaltje Cornelis, * Rietveld 3 / ged. Woerden 6 okt 1737, † Alphen 27 dec 1820
X  Zegveld 20 okt 1759
  Joost Gorisz. VERBURG, NG ged. Zegveld 27 apr 1738, † voor 1821
  ( fam. Verburg)
kinderen: (Goris 1759,) Goris 1764, Cornelis 1767, Aagje 1769
3.   Marrigje Cornelis, * Rietveld 6 / ged. Woerden 12 okt 1738, † 1813
X 1e  Gerrit Hendriksz. op DEN HEIJDEN
X 2e
 gerecht Nieuwkoop 29 mei 1775
  Symen Willemsz. VAN LEEUWEN, * Nieuwkoop, ged. ald. 23 okt 1746, zoon van Willem Symensz. van Leeuwen en Japikje Jans van Veen
4.   Niesje, ged. Woerden 9 mrt 1740, begr. Rietveld 1 sep 1741
5.   Maarten Cornelisz., ged. Woerden 15 apr 1742, † Waarder 25 jan 1812
X  Zegveld NH 8 mrt, Woerden 9 mrt 1765
  Geertje Dirks VERHUEL of VERHUUL of VERHEUL, * Stolwijk, won. Zegveld
zij verhuizen naar Barwoutswaarder
kinderen: zie B 8.1
6.   Jan, ged. Woerden 18 okt 1744, † voor 1751
7.   Niesje Cornelis, ged. Woerden 10 apr 1746
X  gerecht Woerden 6 mei 1772, gaarder Nieuwkoop 10 mei 1771
  Pieter VERMIJ / VERMEIJ, wsch. Rem. ged. Nieuwkoop 13 jan 1743 als zoon van Jan Arijsse Vermeij ('van de Bodegravense Meije') en Aaltje Arijsse Bouwman.

B 7.1b kinderen van Cornelis Jansz. de Man en Lijntje Jans Vrekkum (B 6.1 nr. 3):

1.   ¤ Jan Cornelisz., ged. Woerden 3 feb 1754, † Dordrecht 5 dec 1808, schipper
X  otr. Dordrecht 26 sep 1782
 ¤ Maria GINTER(S), ~ (luthers) Rotterdam 27 jan 1754, † Vlissingen 19 okt 1815, dr. v. ¤ Benjamin Ginter uit Mühlhausen (trad in 1748, '71 en '72 in dienst van de VOC) en ¤ Maria Bedijs
Drie van de vier takken van nog levende familieleden de Man stammen van hen af.
  Zie verder bij DORDRECHT, waar zij gingen wonen.
2.   J(o)anna Cornelis, ged. Woerden 3 aug 1755, † Oudshoorn 6 nov 1808
X 1e   Benschop 19 juni / Woerden gerecht 17 juni? / 11 juli 1778?; Klaas Pietersz VAN DER KLEIJ, ~ Benschop 18 dec 1740, z.v. Pieter Adriaensz van der Kleij en Marrigje Pieters Bergshoef en weduwnaar van Neeltje Siepers † 1807.
X 2e Alphen 5 juli 1807 Jan VAN ZWIETEN, * Alphen 31 aug 1766, † Oudshoorn 13 mei 1827,
      z.v. Sijmon Jacobs van Zwieten en Catharina Jansdr Verweij
3.   Krijn Cornelisz., ged. Woerden 28 mrt 1757
4.   Aagje Cornelis, * Rietveld 27 / ged. Woerden 30 sep 1759
5.   Dirk Cornelisz., ged. Woerden 6 aug 1760
6.   Arie Cornelisz., * Rietveld 7 / ged. Woerden 13 feb 1763
X  otr. Woerden 6 okt 1787, att. 21 okt, tr. De Bilt
  Jannigje VAN BARNEVELT, ged. De Bilt 18 apr 1754, † Maarssen 31 mrt 1840
Zij gingen wonen in De Bilt, Zie hun nakomelingen verder bij F.
7.   Catharina Cornelis, ged. Woerden 20 okt 1765
 X Woerden 20 feb 1795 Machiel de Roij j.m. van Deventer
8.   Hendrikje/Hendrica/Drika Cornelis de Man, ged. Woerden 23 okt 1768, † De Bilt
X  otr Woerden NH 27 juli 1787, tr De Bilt
  Hendrik SMEEKES, * Breda, kanonnier in de comp. v. luit. kol. Gelinck
zoon: Cornelis Smeekes, */~ NG De Bilt 20/22 feb 1801.

B 8.1 kinderen van Maarten de Man en Geertje Dirks Verhuel (B 7.1a nr. 5):

1.   Krijntje, ged. Woerden 21 juni 1767
2.   Dirk, ged. Woerden 25 dec 1768, † Barwoutswaarder 23 dec 1769
3.   Aagje, ged. Woerden 14 apr 1771
4.   Dirkje, ged. Woerden 17 juli 1774, † Barwoutswaarder 4 feb 1778
5.   Cornelis, † Barwoutswaarder 5 jan 1801
X  aang. Rietveld 26 okt 1798
  Elizabeth (VAN) HEISELENDOORN / HIJZELENDOORN, * Boskoop, laatst wonend Kamerik
zoon: Maarten, ged. Woerden 13/23(?) mrt 1800, † Aarlanderveen 6 juni 1848, schippersknecht, ongehuwd

DORDRECHT


Jan de Man genoemd als schipper (zie B 7.1b nr. 1) verhuisde van Rietveld naar Dordrecht, waar hij in 1782 trouwde met Maria GINTER(S).
Met hun zonen ontstaan drie takken, die nog bestaan:

1.   Hendrik Benjamin de Man, * Dordrecht 26 apr 1783, † Delft 7 jan 1848
X  Johanna KOOLHOVEN
Hun afstammelingen bij C
2.   ¤ Cornelis de Man, * Dordrecht 19 nov 1784, † Dordrecht 6 dec 1829, totaan overlijden tabaksnijder
X 1e  Cornelia HENNEKES
X 2e Dordrecht 26 mei 1819 
¤ Anna VAN GELDEREN
Hun afstammelingen bij D
3.   Jan/Johannes de Man, * Dordrecht 15 juni 1787, † 24 mrt 1856, sjouwer, metselaar, tapper, koopman, schipper
X 2e  Mijntje STRUIJK

Hun afstammelingen bij E
4.   Willem, Dordrecht 28 feb 1789 – 31 mrt of 26 dec 1789
5.   Jakobus, Dordrecht 18 aug 1792 – 16 apr 1794

C. DE TAK VAN HENDRIK BENJAMIN


C 8
    Hendrik Benjamin de Man, sjouwer, glasblazer, * Dordrecht 26 apr 1783, † Delft 7 jan 1848, zoon van Jan de Man en Maria Ginters (zie DORDRECHT)
X  Delft 24 dec 1817
  Johanna KOOLHOVEN, ged. Delft 23 dec 1784, † Delft 26 dec 1858,
   dr v Johannes (Jan) Koolhoven en Willemina van Leffen.

C 9.1 kinderen van Hendrik Benjamin de Man en Johanna KOOLHOVEN (C 8):

1.   Catharina Maria, * Delft 23 jan 1811, † Delft 24 mei 1883
X  Delft 11 dec 1833
  Wouter Johannis VAN DEN BOOGERT, pakhuisknecht, * Delft 10 mrt 1809, † Delft 23 jan 1854, z.v. Jeremias van den Boogert en Petrornella Koolhoven
2.   Johannes Henricus, * Delft 20 feb 1813
3.   Hendrik Cornelis, schoenmaker, * Breda 28 dec 1814, † Delft 25 nov 1831
4.   Johanna Catharina, * Breda 28 dec 1814, † Delft 30 aug 1842, ongeh.
5.   Abraham, * Delft 13 mrt 1818, sjouwer
6.   Johannes, * Delft 13 feb 1820, † 's-Gravenhage 21 maart 1856, opperman
X  Delft 27 aug 1845
  Anna Antonia KIP(S) of KIPP, dienstbode ('56), winkelierster ('76), * 's-Gravenhage 15 feb 1823, dr.v. Antonie Kipp, kopergieter, en Adriana Dubel
kinderen: zie C 10.1
7.   Willemina, * Delft 29 juni 1822, † Vrijenban 28 okt 1858,
dochter: Johanna de Man, * Delft 28 nov 1844, daarna:
X 1e Delft 15 okt 1845  Jacobus VREDENBRECHT, vleeshouwer, * Delft 18 juli 1820 (RK), † Delft 19 sep 1882, z.v. Stephanus Vredenbrecht en Helena van de(n) Wijngaart (hertr. Delft 16 feb 1859 Maria van der Poorten)
8.   Pieternella, * Delft 12 juni 1824, † Delft 18 okt 1859
X  Delft 20 dec 1854  Cornelis Karel HEDERIK, arbeider, * Delft 24 sep 1831 (RK), z.v. Andries Hederik en Jannetje van de Waaifort.
9.   Jan, * Delft 2 okt 1826, † Delft 22 aug 1829

C 10.1 kinderen van Johannes de Man en Anna Antonia Kipp (C 9.1 nr. 6):

1.   Hendrika Johanna, * 's-Gravenhage aug 1844, † Delft 2 mrt 1845
2.   Johannes, * Hof van Delft 2 jan 1846, † Delft 10 juli 1846
3.   Antonie, * 's-Gravenhage 15 feb 1847, † 's-Gravenhage 10 juni 1847
4.   Johannes Cornelis, smid, * 's-Gravenh. 1 juni 1848, † R'dam 7 nov 1931
X  Utrecht 8 juli 1874
  Judith Carolina VAN LANKEREN, * Utr. 22 apr 1856, † R'dam 19 mei 1918,
  d.v. Jurianus van LANKEREN, timmerman, en Bartje LAMFERS.
kinderen: zie C 11.1
5.   Petronella Johanna, * 's-Gravenhage 28 feb 1850, † 's-Gravenhage 23 aug 1850
6.   Godefridus Willem Fredrik, * 's-Gravenhage 16 sep 1851, † 's-Gravenhage 16 juli 1884, bediende, oppasser
X  's-Gravenhage 22 mrt 1876
  Neeltje MOLIER, * 's-Gravenhage 26 feb 1848, † ald. 21 feb 1924, kerkbewaarster Zuiderkerk, d.v. Gelijn Molier, mag.knecht, en Anna Catharina Teewinkel;
kinderen: zie C 11.2
7.   Anna Antonia, * 's-Gravenhage 16 feb 1854, † 's-Gravenhage 3 apr 1910, X 's-Gravenhage 8 dec 1886 Hermanus de WRINGER, serg. reg Grenadiers en Jagers, kleermaker, * Leiden 1 mei 1848 (RK), † 's-Gravenhage 1 juli 1930, z.v. Pieter de Wringer en Catharina van Benten.
8.   Johanna Louisa, * 's-Gravenhage 2 feb 1856, † 's-Gravenhage 11 aug 1856.

C 11.1 kinderen van Johannes Cornelis de Man en Judith Carolina van Lankeren (C 10.1 nr. 3):

1.   Hendrik, * Utrecht 15 aug 1874, † 's-Gravenhage 23 nov 1875
2.   Bartje Anna, * Delft 4 mrt 1877, op 27 juni 1904 naar Hoboken, USA.
3.   Anna Gerarda, * Delft 15 juni 1878, † 10 mrt 1880
4.   Petronella Hendrica, * Delft 26 mrt 1880, † R'dam 23 sep 1954
X Rotterdam 19 okt 1904
  Johannes Christoffel SCHEULDERMAN, beddenmakersknecht, * Schiedam 7 juli 1880, z.v. Hendrik Scheulderman, houtzager, en Henrietta Johanna Jurgens.
5.   Jurianus Gerardus Hubertus, * Delft 6 dec 1881, † 22 feb 1882
6.   Johannes Cornelis, * Delft 18 juni 1883, hofmeestersbediende, 11 juli 1912 naar New York.
7.   Godefridus Willem Frederik, * Delft 21 feb 1885, † R'dam 26 aug 1949, expeditieknecht, voorman, weger,
X 1e R'dam 8 jan 1908
  Maria Jacoba Adriana HEINRICI, * Ouderkerk ad IJssel 15 jan 1883, † R'dam 18 apr 1923, d.v. Pieter Heinrici, veerbootconducteur, en Johanna Gijben;
  kinderen: zie C 12.1a
X 2e R'dam 29 aug 1923
  Jacomina Maatje KOSTER, * Wolphaartsdijk 1891/2, d.v. Abraham Koster en Pieternella Kallemein,
  dochter: zie C 12.1b
8.   Gerarda Huberta, * Delft 14 mei 1887, † 19 juni 1889
9.   Johan Julianus, * Delft 26 jan 1889, † R'dam 9 aug 1969, opzichter, ketelmaker
X  R'dam 21 juni 1911
  Jannigje GLOUDI, * R'dam 1 apr 1889, d.v. Joh. Christiaan Gloudi en Jannigje Herlaar
kinderen: zie C 12.2
10.   Anna Anthonia, * Delft 26 dec 1890, † 21 dec 1891
11.   Gerrit Cornelis, * Delft 14 mei 1892, † 9 dec 1892
12.   Gerardus Hubertus, * Delft 24 mei 1894, bierbrouwer, † Rotterdam 14 feb 1934,
X 's-Gravenhage 8 sep 1920
 Juliana HOEKSMA, * 's-Gravenhage 12 jan 1897, d.v. Hielke Jacob Hoeksma, loodgieter, en Anna Maria Velkers.
kinderen: zie C 12.3

C 11.2 kinderen van Godefridus Willem Fredrik de Man en Neeltje Molier (C 10.1 nr. 4):

1.   Hendrik Johannes Godefridus, * 's-Gravenhage 21 mei 1876, † 's-Gravenhage 9 dec 1896, ongeh.
2.   Johanna Gelijna Cornelia, * 's-Gravenhage 15 okt 1877, † 's-Gravenhage 28 mei 1952, ongeh.
3.   Godefridus Willem Fredrik Antoon,
* 's-Gravenhage 4 aug 1879, † Voorburg 25 jan 1940, winkelbediende, koopman
X  Haarlem 12 dec 1907
  Maria Hubertina Josephina STAPPER, * Oudenbosch 2 juli 1880, † Wassenaar 5 feb 1973, dr v Theodorus Johannes Stapper, weger Staatsspoor, en Anna Maria Schurgers
kinderen: zie C 12.4
4.   Anna Antonia Cornelia, naaister, huishoudster, * 's-Gravenhage 19 feb 1881, † Haarlem 25 okt 1940,
X X 's-Gravenhage 6 feb 1924 Henri Emile Joseph Hijacinthe CUIJLITS, architect, * Rotterdam 31 aug 1876 (RK)
5.   Cornelis, * 's-Gravenhage 13 feb 1883, † 's-Gravenhage 22 okt 1884
6.   Cornelis Hermanus, musicus, kapelmeester, winkelier damesmode, * 's-Gravenhage 30 dec 1884 (Ev.Luth.), † 's-Gravenhage 26 jul 1958
X 1e Leiden 13 feb 1907, ø Den Haag 28 apr 1910 Petronella Maria Johanna NOEST, * Leiden 17 nov 1886, d.v. Cornelis Johannes van Noest, musicus, en Petronella Maria Louisa van Friet.
Zoon zie C 12.5a
X 2e ± 1913 Margaretha Sophia BREDOW, * Berlijn 15 jan 1890 (Ev.Luth.), † 's-Gravenhage 2 nov 1935, dr. van Wilhelm Ferdinand Bredow en Elisabeth Rosalie.
Zoon zie C 12.5b
X 3e Rijswijk 28 apr 1937 Maria Francisca BLONK, * 's-Gravenhage 21 jan 1889, dr. van Cornelis Blomk, vleeschhouwer, voerman, en Gerarda HOLLAND.

C 12.1a kinderen van Godefridus Willem Frederik de Man en
        Maria Jacoba Adriana Heinrici (C 11.1 nr. 7):

1.   Judith Carolina, * Rotterdam 15 feb 1908, † Rotterdam 7 jan 1987
X R'dam 21 apr 1937 Hendrik Willem ZIJLSTRA, matroos grote vaart, * Gouda 13 jan 1913, † R'dam 30 dec 1974, z.v. Johannes Zijlstra, motorschipper, en Wilhelmina Johanna van der Weg
2.   Pieter, * Rotterdam 12 nov 1910, † Rotterdam 7 aug 1999
X R'dam 17 juni 1942 Elizabeth Hendrika REIJTENBACH, * R'dam 3 sep 1917, d.v. Andries Reijtenbach, opperman, en Heintje Troost.
3.   Johannes Cornelis, * Rotterdam 17 mei 1912, † Spijkenisse 6 juli 1991, koperdraaier, metaaldraaier
X R'dam 24 aug 1938 Carolina Margaretha FINKE, * Rotterdam 1 mrt 1914, d.v. Hendrik Finke, scheepstimmerman, en Carolina Margaretha Terwan
   kinderen: zie C 13.1
4.   Godefridus Willem Frederik (Frits), * Rotterdam 26 jan 1914, † Alkmaar, Oudorp 27 jan 2011, (bij huw.) magazijnbediende,
X  R'dam 25 mei 1938
Bertha (Bep) ARENDS, (bij huw.) leerling-verpleegster, * Rotterdam 26 jan 1914, † Alkmaar 14 mrt 1998, d.v. Albertus Christiaan Arends en Johanna Maria Schreuders;
   kinderen: zie C 13.2

C 12.1b dochter van Godefridus Willem Frederik de Man en Jacomina Maatje Koster (C 11.2 nr. 8):

1.   Pieternella, * Rotterdam 10 sep 1927
X Rotterdam 25 aug 1948 Izak Jan WIELAARD, † 's-Gravendeel 20 sep 1997.

C 12.2 kinderen van Johan Julianus de Man en Jannigje Gloudi (C 11.1 nr. 9):

1.  Johannes Cornelis, * Rotterdam 30 dec 1912
X  Rotterdam 14 feb 1940     Wilhelmina Jacoba BRUSSAARD, * Rotterdam 15 jan 1913, dr. van Pieter Johannes Brussaard en Adriana Lamberta van der Vis.
kinderen: zie C 13.3
2.   Johannes Christiaan, * Rotterdam 12 mei 1916, kantoorbediende
X  R'dam 2 mrt 1938
  Theodora Johanna STIEBOLT, * R'dam 17 feb 1917
Kinderen: zie C 13.4

C 12.3 kinderen van Gerardus Hubertus de Man en Juliana Hoeksma (C 11.1 nr. 12):

1.  Johannes Cornelis (Joop), * Rotterdam 27 mrt 1923, † 's-Gravenhage 10 jun 1998
X 's-Gravenhage 26 nov 1952 Willemina Sophia LITZOUW, * 's- Gravenhage 27 jul 1925, † 's-Gravenhage 24 sep 1995, dr. van Pieter Willem Litzouw en Petronella Maria Francisca Sprenkels, eerder getrouwd met (1944) Gerrit Joost Verhoef en (1947) Pieter Lodewijk van den Broek.
Kinderen: zie C 13.5
2.   Hielke Jacob (Henk), * Rotterdam 24 sep 1925, † Leidschendam 23 jul 2004
X 's-Gravenhage 17 aug 1951
Henriëtte Carolina Sofia van der KLOOR, * Soerabaja 30 apr 1918, † Leidschendam 16 jul 1996. Kinderen: zie C 13.6

C 12.4 kinderen van Godefridus WFA de Man en Maria H.J. Stapper (C 11.2 nr. 3):

 1.   Theodorus Godefridus Johannes Maria, * Haarlem 29 mei 1908,
   † Arnhem 1 nov 2001, winkelier in tapijten
X 1e  's-Gravenhage 10 dec 1930
       Barbara Maria Louisa VAN DEN NOUWELAND,
       * 's-Gravenhage 23 okt 1908, † 's-Gravenhage 18 sep 1976,
       dr v Cornelis Johannes van den Nouweland, koetsier, en Wilhelmina Jonkman
kinderen: zie C 13.7a
X 2e  's-Gravenhage 2 okt 1940  A.J.J.M. DEGEN, * Arnhem 30 okt 1915
kinderen: zie C 13.7b
2.   Theodorus Frederik Maria, * Amsterdam 27 aug 1909, † Leiden 13 aug 1985, kantoorbediende, procuratiehouder, directeur-eigenaar Reclame- Advies- en Advertentiebureau Die Haghe N.V.
's-Gravenhage 3 aug 1938
  Neeltje Elizabeth Petronella KAPPETEIN,
     * 's-Gravenhage 13 okt 1915, dr v Arie Pieter Kappetein,
     grossier in levensmiddelen, en Maria Francina Vogelaar
kinderen: zie C 13.8
3.   Eliza Antonia Josephina, * Leiden 5 apr 1911, † 's-Gravenhage 4 juli 1992
X  Rijswijk 22 mei 1935  Gerardus Franciscus Maria WUBBEN, * 's-Gravenhage 17 aug 1905, z.v.
    Gerardus Cornelis Wubben, drogist, en Wilhelmina Christina Maria van Zuijlen.
4.   Bernardina Josephina Emilia, * Leiden 7 nov 1913
X  Rijswijk 31 juli 1935  Johannes Fredericus Christiaan KOOL,
    * Groningen 30 juni 1911
5.   Josephina Frederika Neeltje, * Leiden 20 mei 1915, winkelbed.
X  Rijswijk 6 sep 1939  Adrianus MULDERS
6.   Frederika Maria, * 's-Gravenhage 15 feb 1917, † ald. 19 dec 1918
7.   Frederika Anna, * 's-Gravenhage 2 mei 1918, wnd (1973) Durban
8.   Maria Antonia (Ria), * 's-Gravenhage 4 feb 1922, † ald. 6 mei 2002
X  ´s-Gravenhage 1 apr 1960  Leo SEGAAR
dochter: Roberta Segaar
9.   Frederik Maria (Frits), * 's-Gravenhage 17 jan 1925, † VS
X  1e  Erna KAISER, †
kinderen: zie C 13.9
X  2e  NN

C 12.5a zoon van Cornelis Hermanus de Man en Petronella Maria Johanna Noest (C 11.2 nr 6):

1.   Cornelis Godefridus Jan de MAN, commies Crisisbureau, * Leiden 6 jul 1907, † 's-Gravenhage 11 nov 1995
X 's-Gravenhage 12 feb 1936
Johanna LELIJVELD, * 's-Gravenhage 10 jul 1908, d.v. Adrianus Lelijveld, tuinman, en Petronella Keuskamp Kinderen: zie C 13.10

C 12.5b zoon van Cornelis Hermanus de Man en Margaretha Sophia BREDOW (C 11.2 nr 6):

1.   Jan Wilhelm Cornelius, musicus, soldaat Inf. KNIL, hoornblazer, * Berlijn-Lichtenberg 7 okt 1914 (Ev.Luth.), † Kinsayok-Thailand 16 mrt 1943, begr. Kambury, ongehuwd.

C 13.1 kinderen van Johannes Cornelis de Man en Carolina Margaretha Finke (C 12.1a nr. 3):

1.   Carolina Margaretha, * Rotterdam 30 mrt 1940. X Rotterdam 13 okt 1961 A. BOOM.
2.   Louise Maria Jacomina, * Rotterdam 30 mei 1946, X Hellevoetsluis 5 jun 1973 Karel van DORT, * Rotterdam 8 okt 1947, † Hellevoetsluis 18 okt 2001

C 13.2 kinderen van Godefridus Willem Frederik (Frits) de Man en Bertha (Bep) Arends (C 12.1a nr. 4):

1.  Frits (Frido), * Rotterdam 24 okt 1941, X Marijke van HONSCHOOTEN
   a. Berry, * 1974, X Maurizio ZAGAROLO (kinderen Davide en Sara)
2.  Marianne Patricia Irene (Marja), * Rotterdam 16 sep 1944, X Rob KENSELAAR
   a. Sven X Sandra ... (dochter)
   b. Marc X ... (zoon Job)
   c. Mirjam X ... STRIJKER (kinderen Menno, Ariëlle en Elena)
3.  Hugh, * Rotterdam 17 okt 1946, X Thea ...
   a. Bas (zonen Riley en Padraig)
   b. René (dochter ...)
4.  Ellen, * Velsen 6 nov 1951, X Gijsbert BOX
   a. Arjen
   b. Chandra

C 13.3 kinderen van Johannes Cornelis de Man en Wilhelmina Jacoba Brussaard (C 12.2 nr. 1):

1.   Ivar, * Rotterdam ± 1940.
2.   Marianne Antoinette, * Rotterdam 1 okt 1944, † Rotterdam 2 feb 2013,
X Felix Andrew DOHENY.

C 13.4 kinderen van Johannes Christiaan de Man en Theodora Johanna Stiebolt (C 12.2 nr. 2):

1.  Rudolfa Gisela, * R'dam 27 mei 1941
X Rotterdam 21 dec 1962 Doe Jacob van der VELDEN, * Rotterdam 19 mrt 1941, zn. van Arie van der Velden, letterfabrikant, en Jacoba Catharina Kaptein.
2.  Erik Wijnand, kok "in de Gouwe Geit" in Schiedam, * Eibergen 3 mrt 1944, † Schiedam 15 dec 1972
X Schiedam 14 nov 1968
 Kommertje van SOEST, * Rotterdam 10 nov 1949
Kinderen: zie C 14.5

C 13.5 kinderen van Johannes Cornelis (Joop) de Man en Willemina Sophia Litzouw (C 12.3 nr 1):

1.   Maria Jenny Francisca, * 's-Gravenhage 23 jan 1944.
2.   Johannes Cornelis, * 's-Gravenhage 2 aug 1951
3.   Ingrid Juliane Petronella, * 's-Gravenhage 3 mei 1955
4.   Hielke Jacob, * 's-Gravenhage 13 mrt 1964

C 13.6 zoon van Hielke Jacob (Henk) de Man en Henriëtte Carolina Sofia van der Kloor (C 12.3 nr 2):

1.   Oscar Gerardus Hielke, * 's-Gravenhage 11 jun 1954,
X 23 mei 1985 Maria Anna TETTEROO
kinderen: zie C 14.1.

C 13.7a kinderen van Theodorus G.J.M. de Man en Barbara M.L. van den Nouweland (C 12.4 nr 1):

1.   Wilhelmina J.F.C., * 9 dec 1932
2.   Josefina Marie Elisa, * 's-Gravenhage3 sep 1935, † Rijswijk 19 jan 2021,
  X 's-Gravenhage 3 sep 1954, Ø 1972   Aart POORT, buschauffeur, * 's-Gravenhage 17 aug 1935.

C 13.7b kinderen van Theodorus G.J.M. de Man en A.J.J.M. Degen (C 12.4 nr 1):

1.   Wilfried Johan Willem Godfried, * 's-Gravenhage 24 feb 1941,
† Ermelo 24 aug 1998
2.   Jorg Johan Willem, * Weststellingwerf 25 dec 1942

C 13.8 kinderen van Theodorus F.M. de Man en Neeltje E.P Kappetein (C 12.4 nr 2):

1.   Ingrid Josephine Maria, * Voorburg 28 dec 1941, † Wassenaar 6 aug 2005
X  10 apr 1962, ø  J. MEIJER
kinderen: Mildred, Mildo en Marion Meijer
2.   Thea Gerda, * Voorburg 15 mei 1943
X  Wassenaar 13 aug 1966  John MAY, * ...
kinderen: 1970 David en 1972 Mirjam May
3.   Frank Johan, * Voorburg 13 dec 1944, 1967 naar Australië
X  Brisbane 27 jan 1968  Brechtje D. NELL
kinderen: zie C 14.2
4.   Erik Frits, * Voorburg 18 nov 1946
kinderen: zie C 14.3
5.   Paul Theodoor, * Voorburg 27 juni 1952
X  Anne Lies DE BLOEME
kinderen: zie C 14.4

C 13.9 kinderen van Frits de Man en Erna Kaiser (C 12.4 nr 9):

1.   Rainer, *
2.   Alexander, *
3.   Henry-John, *

C 13.10 kinderen van Cornelis Godefridus Jan de Man en Johanna Lelijveld (C 12.5a nr 1):

1.   Cornelis Godefridus Jan, * 's-Gravenhage 25 mrt 1938.
2.   Johannes Adrianus Rudolf (Hans), * Krommenie 6 feb 1944, † Rotterdam 18 apr 1997
X 1e Korcula (Joeg.) 15 jul 1970, ø   Petronella Berdina Rosina Maria ASTEROTH, * R'dam 25 jan 1945.
X 2e Rhoon 7 aug 1980, ø Rhoon 25 mei 1984 Johanna Hendrika van TUIJL, * Rotterdam 9 apr 1948.
X 3e Saint Hélier GB 3 jun 1985 Laurina de BOOM , * Rotterdam 3 jun 1945.

C 14.1 kinderen van Oscar Gerardus Hielke de Man en Marian Anna Tetteroo (C 13.6):

1.   Anne Judith, * 28 apr 1988
2.   Vivian Chantal, * 18 aug 1991
3.   Ruben Oscar, * 24 juni 1994

C 14.2 kinderen van Frank J. de Man en Brechtje D. Nell (C 13.8):

1.   Theodoor Frederik Daniel Johan (Theo), * 23 mrt 1978
2.   Peter Otto Alexander, * 22 feb 1979
3.   Annemarie Cornelia Petronella, * 19 feb 1981

C 14.3 kinderen van Erik F. de Man en Constance Manganas (C 13.8):

1.   Marc Theo Alexander, * 28 mei 1986
2.   Eva Constantia, * 1 juli 1987

C 14.4 kinderen van Paul T. de Man en Anne Lies de Bloeme (C 13.8):

1.   Nicky Anne Fleur, * Wassenaar 7 mrt 1985
2.   Susanne Pauline (Sanne), * Leidschendam 10 feb 1987

C 14.5 kinderen van Erik Wijnand de Man en Kommertje van Soest (C 13.4 nr. 2):

1.   Walter, militair Kon. Marine, * Schiedam 15 jan 1970
2.   Monique, * Schiedam 30 mei 1971.

D: DE TAK VAN CORNELIS DE TABAKSNIJDER


      ¤ Cornelis, * Dordrecht 19 nov 1784, † Dordrecht 6 dec 1829, zoon van Jan de Man en Maria Ginters (zie DORDRECHT, totaan overlijden tabaksnijder
X 1e  ondertr. Dordrecht 16 okt 1806
  Cornelia HENNEKES / HENNEKIS / HEIJNEKEN, ~ Dordrecht 26 juni 1785, † 22 aug 1818, d.v. Johannes Hennekes en Cornelia de Bruijn
  (zie over deze familie site Hennekes)
kinderen: zie D 9.1a
X 2e Dordrecht 26 mei 1819  
 
>¤ Anna VAN GELDEREN, * Rotterdam 1785, † Dordrecht (als Johanna) 28 feb 1833, dienstbaar, dochter van Pieter van Gelderen, zilversmid te Schoonhoven, en Cornelia Zegwaard
kinderen: zie D 9.1b

D9.1a kinderen van Cornelis de Man en Cornelia Hennekes (D 6):

1.   Maria, * Dordrecht 1 mrt 1808, † Rotterdam 19 mrt 1854
X  Rotterdam 23 nov 1836
  Arie Pieters KAPTIJN, * Dordrecht 4 mrt 1806, broodbakkersknecht, koopman, bezat 1846-1858 de bakkerij (nog steeds) Blauwpoortsplein 17; z.v. Geertje Kaptijn
2.   Johannes, * Dordrecht 5 nov 1809, † 1811
3.   Johannes, * Dordrecht 19 nov 1811, † Rotterdam 16 juli 1882, smid
X  Dordrecht 1 mrt 1837
  Sophia Elisabeth van ORSAGEN , * Dordrecht 18 mei 1814, † 7 mei 1872,
  d.v. Josina van ORSAGEN Pietersdr.
kinderen: zie D 10.1
4.   Cornelia, * Dordrecht 13 jan 1814,
X Rotterdam 9 aug 1843
  Petrus VAN DE VEN, *'s-Hertogenbosch 17 mrt 1815, z.v. Petrus van de Ven en Hendrica Verhoeven (Heusden).

D 9.1b kinderen van Cornelis de Man en Anna van Gelderen (D 8):

1.   Pieter, * Dordrecht 24 feb 1820, † Venlo 25 feb 1883, kanonnier te Venlo, leidekker
X  Venlo  11 sep 1845
  Catharina HAASEN, tapster, * Venlo 11 mrt 1811, † Venlo 6 apr 1904, dr. v. Mich(i)el Haasen en Alida Maria Buigholt
kinderen: zie D 10.2
2.   Jan, * Rotterdam 9 jan 1822, † ss. Bromo Kon. Nederl. Marine 10 dec 1851, matroos 2e klasse
3.   ¤ Hendrik, * Willemstad 2 juni 1824, † Rotterdam 22 nov 1889, takelaar, waker
X  Rotterdam 10 juni 1857
¤ Anna VUURENS, * Rotterdam 16 sep 1832, † 4 juni 1897, dr. v. ¤ Jan Vuurens en ¤ Anna Maria Rutte
kinderen: zie D 10.3
4.   Marinus, huisschilder, * Dordrecht 25 mei 1828, † Dordrecht 16 feb 1893,
X Dordrecht 13 aug 1851  Herberdina Sophia Elisabeth van DOOREN of DOORN,
* 1826/7, † Dordrecht 1 sep 1905, d.v. Matthijs van DOOREN, timmerman, en Elisabeth van WIJNEN
kinderen: zie D 10.4

D 10.1 kinderen van Johannes de Man en Sophia E. Van Orsagen (D 9.1a nr. 3):

1.   Willem Leendert, * Rotterdam 16 sep 1836, †
2.   Cornelia, * 23 apr 1837, † 31 juli 1837
3.   Elizabeth Jacoba, * en † Rotterdam 14 aug 1839
4.   Johannes, * 1 jan 1841, † 12 feb 1842
5.   Josina Cornelia, * Rotterdam 28 juli 1842, † Rotterdam 8 dec 1842
6.   Maria Sophia, * Rotterdam 1 mei 1844
X  Rotterdam 24 juli 1878
  Frederik Johannes Cornelis BETTENHAUSEN,
     * Medemblik 24 dec 1832, † R'dam 22 apr 1899, winkelier
zoon vóór haar huwelijk: Johannes de Man, * Rotterdam 11 juni 1872, † 30 juli 1872
7.   Josina, * Rotterdam 3 apr 1848, † 19 juni 1930
X  Rotterdam 25 mei 1873
  Gerardus Leendert RUIJBROEK,
    * Rotterdam 8 sep 1850, † Rotterdam 20 mei 1919
8.   Cornelia, *Rotterdam 13 apr 1850, † Rotterdam 26 aug 1851
9.   Johanna Cornelia, * Rotterdam 10 apr 1852, † Rotterdam 14 aug 1935,
X 1e  Rotterdam 19 nov 1873
  Cornelis DE VRIES, * Leiden 8 apr 1852, † voor 1919, sigarenmaker
X 2e  Rotterdam 30 apr 1919
  Hendrik VAN SLUIJS,
    * Middelburg 7 aug 1849, † Rotterdam 23 apr 1938, stukadoor
10.   Anna Pieternella, * Rotterdam 19 jan 1854, † 5 mrt 1856
11.   Cornelia, * Rotterdam 6 sep 1856, † Rotterdam 5 aug 1860
12.   Johannes, * Rotterdam 12 mei 1858, † Rotterdam 18 sep 1858

D 10.2 kinderen van Pieter de Man en Catharina Haasen (D 9.1b nr 1):

1.   Cornelis Pieter, * Venlo 9 jan 1845, † Amsterdam 31 mrt 1921, kleermaker
X  Venlo 8 aug 1871
  Catharina Hendrika BROUWERENS, * Nijmegen 30 apr 1846, † Amsterdam 11 aug 1914, RK, dr. v. Joannes Brouwerens en Jacoba van den Dobbelsteen
kinderen: zie D 11.1
2.   Eduard, * Venlo 29 dec 1848, † '-Hertogenbosch 10 aug 1904, spoorwegbeambte
X  Venlo 28 aug 1883
  Henderika DE WITH, * Meppel 21 mei 1849, dienstmeid, dr. v. Theewes/Teeuwes Egberts de With, leraar Chr. Geref. Kerk, en Geeltje Thijssen de Walle
kinderen: zie D 11.2

D 10.3 kinderen van Hendrik de Man en Anna Vuurens (D 9.1b nr. 3):

1.   Anna Maria, * Rotterdam 5 aug 1858, † 's-Gravenhage 5 apr 1928
X  Den Haag 1 dec 1886 , Ø Hendrik STOMP, * 's-Gravenhage 16 okt 1866, † ald. 30 aug 1924
dochter:
  dochter Anna Maria STOMP, * Rotterdam 30 dec 1882, erkend door H. Stomp bij het huw., X Den Haag 1924 Rudolf Adriaan (Dolf) KUBLY, winkelier in sigaren te Dordrecht, z.v. Hendrik KUBLY, kamerdienaar en hoffourrier van de koningin (belast met organisatie onderweg).
2.   Hendrika Maria, * Rotterdam 31 juli 1860
3.   Hendrik, * Rotterdam 1 dec 1862
4.   Maria Sara, "tante Mie" of "tante Marie",* Rotterdam 31 okt 1864 –
X 's-Gravenhage 11 mrt 1885 Cornelis Philippus BRESSER, kleermaker te 's-Gravenhage, * R'dam 7 mrt 1864 (heet daar Cornelis Hendrik), z.v. Pieter Hendrik Bresser, kleermaker, en Hendrika Philippina Berkel.
Kinderen geb. 's-Gravenhage 1. Hendrik Cornelis, kantoorbediende, handelsagent (1928), inspecteur Ford (1933), * 22 jan 1889, X A'dam 1922, Ø 1927 Johanna Schwärzer, lerares; 2. Hendrika Philippina, * 1891/2, † R'dam 2 feb 1920; 3. Anna Maria, winkelierster, * 1893/4, X (1) A'dam 1918, Ø Meyer Barzelaij, diamantslijper, X (2) A'dam 1930 Hendrik Heuvelink, fabrieksarbeider; 4. Cornelis Philippens (?), * 8 feb 1903, † Rijswijk 9 dec 1977.
5.   ¤ Johannes Cornelis, * Rotterdam 15 okt 1867, † De Bilt 15 mei 1926,
2e meesterknecht letterzetter NRC, conciërge Ons Huis
X 1e  Rotterdam 3 feb 1892
  ¤ Cornelia VAN DEN BOSCH, * Rotterdam 21 mei 1865, † Rotterdam 23 okt 1920
kinderen: zie D 11.3
X 2e  Ulverhout (Ginneken en Bavel) 10 apr 1922
    Wilhelmina VAN OLST, * Dordrecht 5 feb 1870, † aang. A'dam (De Tijd 7 jan 1935), begr. Teteringen bij Breda?, dr. v. Christianus Johannes van Olst en Johanna Verhoeven.
6.   Hendrik, * Rotterdam 4 mei 1871, † Sluis 10 jan 1947, zeeman
X 1e  Maria Elizabeth VAN HALL, * Sluis 1861, † 22 juli 1922, geen k.
X 2e  Jozina Catharina VOS, * Sluis 25 mrt 1871, † Sluis 10 juni 1950, geen k.
7.   Cornelia, "tante Kee", * Rotterdam 29 nov 1874
X  PG ARGO (naar Canada, een PG Argo † St. Thomas, Ontario 1947)

D 10.4 kinderen van Marinus de Man en Herberdina S.E. van Doorn (D 9.1b nr. 4):

1.   Cornelis Johannes, * Dordrecht 13 juli 1852, † voor 1928, onderwijzer
X  Dordrecht 12 juli 1876
  Elizabeth Alida FAASSEN, * Dordrecht 6 aug 1853, † R'dam 23 nov 1928
kinderen: zie D 11.4
2.   Matthijs Bertus, * Dordrecht 13 aug 1853, blikslager
X Dordrecht 8 aug 1877 Lena HUISMAN,
  * Krimpen ad Lek 5 dec 1856, † Dordrecht 10 mrt 1939,
     dochter van Daniël Huisman, borstelmaker, en Klazina van Teijlingen
kinderen: zie D 11.5
3.   Marinus, * 1855, † 10 aug 1855.
4.   Elizabeth de Man, * Dordrecht 2 juli 1856
X  Dordrecht okt 1879
  Abram VAN DE MUNT, Dordrecht 18 feb 1856, mandenmaker,
    z.v. Abram van de MUNT en Hendrika van der SCHALIE
5.   Marinus, * Dordrecht 8 juni 1858, † 8 okt 1860
6.   Willem Frederik, * Dordrecht 27 feb 1860, † 28 dec 1863
7.   Anna Maria, * Dordrecht 13 nov 1862, † 5 sep 1867
8.   Hendrik Adrianus, * Dordrecht 15 aug 1864, † 5 serp 1867
9.   Sophia Elisabeth de Man, * Dordrecht 1 apr 1866
X 1e   Dordrecht 3 aug 1893
  Jan GROOTENBOER,
   * Dordrecht 1 sep 1864, † ald. 15 apr 1909, steenhouwer,
  z.v. Herbert Grootenboer, zeeman, en Adriana Johanna Kuijper
  kinderen: Adriana Herberdina 1894, Sophia Elisabeth 1895,
  Elisabeth 1899, Jan 1903
X 2e  Dordrecht 1 juni 1911
  Gerardus Anthonie HARTMAN, * Dordrecht 24 nov 1861, huisschilder,
  z.v. Carel Hartman en Gerritje Bouwe.
10.   Jenneke Maria, * Dordrecht 29 juli 1869, † 16 okt 1869
11.   Jenneke Maria, * Dordrecht 11 apr 1871, † 18 sep 1871

D 11.1 kinderen van Cornelis Pieter de Man en Catharina H. Brouwerens (D 10.2 nr. 1):

1.   Beatrice Maria Huiberdina, * Venlo 6 dec 1873 (RK)
zoon: zie D 12.1
2.   Johannes Cornelis Petrus, * Venlo 28 juli 1876 (RK), agent van politie, kleermaker
Amsterdam 15 juli 1903
  Catharina Geertruida VEENSTRA, * Den Helder 3 mei 1877, † Amsterdam 30 mrt 1971, dr. v. Nicolaas Veenstra en Alida Koppenhout, gesch. v. Peter Coenraad de Ruijter
zoon: zie D 12.2
3.   Johanna Wilhelmina Catharina, * Venlo (RK) 4 jan 1879, modiste
Amsterdam 6 aug 1908  Cornelis Nicolaas WILLEMSE, * Amsterdam 2 jan 1877, kantoorbediende, z. v. Cornelis Nicolaas Willemse en Maria Cornelia Welsch.
Zoon Cornelis WILLEMSE, * 1914, † 1976, X A'dam 1949 Anna Wilhelmina van DIERMEN, * 1919,† 2008; kinderen 1950 Frederike Joanna en 1954 Anita Kristina WILLEMSE.
4.   Anna Jacoba Hubertina, * Venlo, † Amsterdam 21 nov 1880
5.   Hendricus Maria Josephus, * Amsterdam 15 mrt 1884 (RK), † Delft 2 sep 1921, varkensslager, electricien
X 1e  Amsterdam 16 sep 1908 (gesch. Amsterdam 19 feb 1915)
  Gerrigje HUP, * Elburg 3 juli 1886 (NH), dr. v. Jan Hup, koopman, en Evertje Engbrink
X 2e  Amsterdam 8 sep 1915
  Berendina Dorothea SMIT, * Breda 22 sep 1884, dr. v. 22 sep 1884, dr. v. Karel Lodewijk Smit, korporaal, en Maria Petronella Peeters
zoon: zie D 12.3
6.   Marinus Johannes Franciscus, * Amsterdam 23 apr 1889 (RK), vuurstoker
X  Amsterdam 15 nov 1922
  Fokje VAN DER HORN, * Kollum 13 mei 1879, dr. v. Jan van der Horn en Hendrikje Kastma, gesch. v. Tjitzke van der Laan

D 11.2 zoon van Eduard de Man en Henderika de With (D 10.2 nr. 2):

1.   Cornelis Pieter, * Venlo 10 juli 1890, † Haarlemmermeer 9 mei 1949, timmerman,
X Haarlemmermeer 3 apr 1919
 Hester KLAASSEN, * Haarlemmermeer 25 mei 1893, † Haarlemmermeer 8 okt 1943, dr. v. Pieter Klaassen, timmerman, en Hend(e)rika Sophia Houtwipper
kinderen: zie D 12.4

D 11.3 kinderen van Johannes Cornelis de Man en Cornelia van den Bosch (D 10.3 nr. 3):

1.   Hendrik, * Rotterdam 1894, † 1981, boekhouder Holland-Amerika Lijn
X Rotterdam 6 juli 1921 Cornelia Alberdina WOLTERS, * Ambt Hardenberg 31 aug 1893,
d.v. Cornelis Wolter Wolters * Vlagtwedde en Maria Petronella Lips * Chaam;
kinderen: zie D 12.4
2.   ¤ Johannes Cornelis, * Rotterdam 22 feb 1895, † Den Haag 17 apr 1952, dir. Java Bier, Heineken
X  Rotterdam 9 feb 1916  ¤ Bertha Cornelia KLAASSE, * Rotterdam 1 mrt 1894, † Bilthoven 13 feb 1991
kinderen: zie D 12.5
3.   Adrianus, * Rotterdam 4 feb 1898, † Veenendaal 1970, vertegenwoordiger
X Rotterdam 19 jan 1921  Johanna Hendrina (Ans) WOLTERS, * Ambt Hardenberg 19 sep 1897, † Bennekom 2 sep 1977, zuster van Hendriks vrouw Cornelia A. Wolters
kinderen: zie D 12.6
4.   Johanna (Jo), * 19 juni 1903, † Breda 11 jan 1983
X  Dordrecht 16 mei 1928  Christianus Johannes (Chris) VAN OLST,
* Dordrecht 18 nov 1900, † Breda 19 mei 1962, dir. Devos Lemmens Nederland (tafelzuren), z.v. Mathias van Olst (broer van Wilhelmina van Olst, de tweede vrouw van Jo's vader J.C. de Man) en Wilhelmina Theodora Maria Bouwman
kinderen: Christina Johanna Agatha (Tineke) van Olst, * Dordrecht 19 dec 1931, en Johannes Cornelis Mathias (Jan) van Olst, * Ginneken 30 sep 1941, wijnhandelaar

D 11.4 kinderen van Cornelis Johannes de Man en Elizabeth A. Faassen (D 10.4 nr. 1):

1.   Sophia Elizabeth, * Dordrecht 25 jan 1877, † begr. Ulvenhout 8 juni 1956
X  Klaaswaal 17 aug 1899
 Simon KORTEWEG, * Mijnsherenland 22 mei 1869, † Nieuw Ginniken 23 apr 1959, hoofdonderwijzer, z.v. Simon Korteweg en Cornelia Maria de Kwak Koolaard
  zoon: prof. dr. Simon Korteweg, * Rotterdam 18 okt 1902, † Groningen 12 mei 1997, hoogleraar economie Groningen (diens dochter dr. Anne S. Korteweg is conservator middeleeuwse handschriften van de KB).
2.   Alida, * Dordrecht 11 sep 1879
X  Klaaswaal 14 aug 1902  Maarten KONING, Numansdorp 31 jan 1874, onderwijzer
3.   Marinus, * Klaaswaal 6 apr 1881, † Beekbergen 7 jan 1963, kantoorbediende, ongehuwd
4.   Elizabeth Alida, * Klaaswaal 1 okt 1883
X  Rotterdam 1 sep 1909 
  Adrianus Krijn SCHELLING,
    * 's-Gravenhage 21 okt 1880, † ald. 4 mrt 1920, kantoorbediende

D 11.5 kinderen van Matthijs Bertus de Man en Lena Huisman (D 10.4 nr. 2):

1.   Sophia Elizabeth de Man, * Dordrecht 5 juli 1878, † Dordrecht 17 mei 1935
X  Dordrecht 10 okt 1901
  Gerrit VAN HOEK, steenzager, * Dubbeldam 1879/80, z.v. Gerrit van HOEK, tuinman, en Adriana KOK
2.   Daniel de Man, * Dordrecht 6 juli 1880, † 1954, blikslager
X  Dordrecht 11 dec 1902
  Johanna VAN DER STAAIJ, dr. v. Jan vd S. en Antonetta Aarnoutse,
    * Dordrecht 22 nov 1884, † Dordrecht 30 juli 1963
kinderen: zie D 12.7
3.   Marinus, * Dordrecht 2 apr 1882, † 27 feb 1887
4.   Nicolaas de Man, * Dordrecht 19 sep 1883, † Den Haag 12 nov 1907, lantaarnopsteker, ongehuwd
5.   Elizabeth (Bets) de Man, * Dordrecht 29 juli 1885, † ald. juli 1950, gezelschapsdame bij barones
6.   Maria de Man, * Dordrecht 23 juli 1887, † Nieuwveen 1 okt 1955
X  Dordrecht 18 mei 1911
  Matthijs VERSTEEG, * Dordrecht 11 feb 1885, timmerman
7.   Johanna, * Dordrecht 14 jan 1889, † 15 sep 1889
8.   Klazina, * Dordrecht 22 jan 1891, † 11 mei 1892
9.   Marinus, * Dordrecht 11 mrt 1893, † 10 jan 1894
10.   Hillebrand (Hil) de Man, * Dordrecht 31 jan 1895, † Groningen 23 okt 1977, onderwijzer te Charlois, hoofd BLO-school; verhuisde 1 apr 1934 naar Ooststellingwerf, later Haulerwijk, Fr.
X  Dordrecht 16 nov 1921
  Wilhelmina Fredika HAJER, * Dordrecht 18 okt 1895, † Groningen 7 juli 1969,
    d.v. Dionisius Cornelis HAJER, bakker, en Hillegonda Elizabeth KOOIJMANS.
11.   Leendert de Man, * Dordrecht 10 mei 1898, † ald. 13 jan 1930, kantoorbediende

D 12.1 zoon van Beatrice Maria Huiberdina de Man en NN (D 11.1 nr. 1):

      Matthijs Johannes Cornelis, * Amsterdam 22 mrt 1901 (RK), † Duivendrecht (Ouder-Amstel) 2 apr 1992, kantoorbediende
X  Amsterdam 8 aug 1929
  Maria Klasina KEEGSTRA, * Den Helder 22 nov 1901 (NH), † Ouder-Amstel 5 mrt 1961, dr. v. Renze Keegstra, sergeant konstabel, en Maartje Kisteman

D 12.2 zoon van Johannes Petrus Cornelis de Man en Catharina G. Veenstra (D 11.1 nr. 2):

      Johannes Nicolaas, * Amsterdam 11 sep 1903 (NH), † Arnhem 4 juni 1986, korporaal, sergeantschrijver, archivaris
X  Arnhem 5 dec 1928
  Wilhelmina Berendina FEITH, * Ginneken (NB) 7 aug 1903
kinderen: zie D 13.1

D 12.3 zoon van Hendricus Maria Josephus de Man en Berendina Dorothea Smit (D 11.1 nr. 5):

      Theodorus, * Teteringen 28 juni 1906, † Brielle 27 nov 1999 , kapper
X  Jobje Maria OPEL
zoon: zie D 13.2

D 12.4 kinderen van Cornelis Pieter de Man en Hester Klaassen (D 11.2 nr. 1):

1.   Hendrika, * Haarlemmermeer 6 mrt 1920, † Aalsmeer 29 sep 2015,
X Haarlemmermeer 6 mei 1942 Klaas MILLENAAR, negen kinderen.
2.   Pieter, politieagent, * Haarlemmermeer 4 nov 1921, † Hoofddorp 16 feb 2013,
X Johanna Engelina van den BERG, drie kinderen
3.   Margaretha Elisabeth, * Haarlemmermeer 13 dec 1925, † Aalsmeer 24 apr 2015,
X Aalsmeer 2 juni 1954 David MANS, * Aalsmeer 7 feb 1927, drie kinderen
4.   Eduard, * Hoofddorp 14 nov 1929, † Amersfoort 6 nov 2014,
X Jenny VREEKEN, twee kinderen

D 12.4 kinderen van Hendrik de Man en Cornelia A. Wolters (D 11.3 nr. 1):

1.       Jan de Man
Johannes Cornelis (Jan), * Rotterdam 22 okt 1922, † 27 juli 2009, pianist, leraar Kon. conservatorium Den Haag, oprichter en directeur Sweelinck Conservatorium Amsterdam,
X  Heemstede 3 aug 1951
Annette DE GRAAF, alias DE LA BIJE, * Rotterdam 1 mrt 1927, zangeres
kinderen: zie D 13.3
2.   Maria Petronella, * Rotterdam 21 dec 1923 , † 22 april 2013,
X  Anthonij Leendert PATMOS, * Dreischor 17 nov 1920, † 5 sep 2021,
   z.v. Marcelis Pieter Patmos en Johanna Zegerina van Bloois,
dochter: Marcella Hendrika Maria, * 4 sep 1961

D 12.5 kinderen van Johannes Cornelis de Man en Bertha C. Klaasse (D 11.3 nr. 2):

1.   Cornelia, * Rotterdam 1 juli 1916, † Bilthoven 17 aug 1993
X  Jan van Zwet, * 21 aug 1908, directeur Werkspoor Utrecht
2.   ¤ Johannes Cornelis (Jan), * Rotterdam 25 feb 1920, † Chailly sur Clarens 13 aug 2017,
NIZO Ede, chef lab. Nestlé Vevey,
X 1e  ´s-Gravenhage 11 jan 1945 (gesch. 1960)
  ¤ Madelon Sophie Elisabeth VAN DEN HONERT, * Baarn 8 aug 1920, † Haren 21 nov 2018
kinderen: zie D 13.4a
X 2e  Vlaardingen 21 sep 1964  Anne Marijke STREEF, * Batavia 28 nov 1931, † Chailly sur Clarens 22 aug 2017
zoon: zie D 13.4b
3.   Rudolf (Rudy), * Brussel 21 apr 1932, Heineken, Douwe Egberts, Nestlé
X  Maria VAN EEGHEN
kinderen: zie D 13.5

D 12.6 kinderen van Adrianus de Man en Ans Wolters (D 11.3 nr. 3):

1.   Leonie Betsy, * Rotterdam 16 nov 1922
X  Rotterdam 29 mei 1946
  Corstiaan DE BRUIJN, * Rotterdam 12 mrt 1920
2.   Annie Cornelia (Ank), * Rotterdam 7 mei 1924
X  Willem VAN EEDEN, * Den Haag, † voor 2000

D 12.7 kinderen van Daniel de Man en Johanna van der Staaij (D 11.4 nr. 2):

1.   Matthijs Bertus (Thijs), * Dordrecht 22 mei 1903, bankwerker, stempelmaker en afdelingschef gasmeterfabriek
X  Dordrecht 12 mei 1927  Marthe Adèle DE WIT, * Lausanne 9 apr 1904
dochter: zie D 13.6
2.   Antonetta Pieternella Maria (Net), * Dordrecht 1 juni 1905
X  Dordrecht 22 okt 1925
  Willem LEIJDENS, * Ooltgensplaat 19 mrt 1903, empl. gasmeterfabriek, barbier, z.v. Adrianus LEIJDENS en Arentje van DAM
3.   Jan, * Dordrecht 3 jan 1907, † Dordrecht 13 juli 1992, chromeur gasm. fabriek, afdelingschef vliegtuigfabriek Aviolanda te Papendrecht,
X  Dordrecht 29 aug 1934  Margaretha (Gré) GÖBEL, * Dordrecht 19 aug 1906
kinderen: zie D 13.7
4.   Leendert, * Dordrecht 31 aug 1909, † ald. 9 juli 1955, kapper (eigen zaak)
X  Dordrecht 4 nov 1937  Hendrika (Riek) VAN WIJNEN, * Dordrecht 17 juli 1907
kinderen: zie D 13.8
5.   Nicolaas (Niek), * Dordrecht 20 juni 1911, †, afdelingschef soc. werkplaats
X 1e  Dordrecht 8 nov 1934
  Carolina Wilhelmina (Carry) PAERELS, * Dordrecht 1 dec 1910
kinderen: zie D 13.9a
X 2e  Hermine Adèle (Fried) SPIELMANNS, * Göttingen (D) 13 apr 1912
dochter: zie D 13.9b
6.   Sophia Elisabeth (Fie), * Dordrecht 19 dec 1913, † 9 dec 2004, begr. Dordrecht
X 1e  30 apr 1942  Willem VAN DEN HEUVEL, † 14 juni 1950
X 2e  Pieter VAN DER PLAS
7.   Hillebrand (Hil), * Dordrecht 13 dec 1918, † 's-Gravenhage 9 dec 1989, hoofdcommies Gemeentesecretarie 's-Gravenhage
X  Dordrecht 15 mrt 1944
  Marina Pietje (Rina) KALIS, * Dordrecht 6 mei 1920
kinderen: zie D 13.10

D 13.1 kinderen van Johannes Nicolaas de Man en Wilhelmina Bernardina Feith (D 12.2):

1.   Albert Gerardus, * Oost en West Souburg 21 apr 1935, † Oss 27 juni 1992, winkelbediende, kelner, pijpfitter, radiomonteur
X  Delft 28 juli 1961
  Alida Cornelia VERHAGEN, * Delft 8 nob 1939
kinderen: zie D 14.1
2.   Johannes Nicolaas, * Oost en West Souburg 21 apr 1935
3.   Bernarda, * Vlissingen 5 feb 1937

D 13.2 zoon van Theodorus de Man en Jobje Maria Opel (D 12.3):

      Theodorus Klaas Maarten Hendrik
X  
Brielle 26 juli 1966  Catharina Bouwelina YDO, d.v. Kornelis YDO en Johanna van der VOORDE (link Ydo/IJdo)
dochter: zie D 14.2

D 13.3 kinderen van Johannes Cornelis de Man en Annette de Graaf (D 12.4):

1.   Cornelieke Alberdina, * Haarlem 4 mrt 1961
X  Thomas DOUQUÉ
2.   Francina Elizabeth, * Haarlem 5 feb 1963
X Eric FELLINGHAUER.

D 13.4a kinderen van Johannes Cornelis de Man en Madelon S.E. van den Honert (D 12.5 nr. 2):

1.   August (ikzelf), * 's-Gravenhage 9 feb 1946, leraar Klassieke Talen, VluchtelingenWerk
2.   Huibert, * 's-Gravenhage 12 sep 1948, Open Universiteit Heerlen
X  Groningen 26 juni 1986  Liesbeth SJOUW
kinderen: zie D 14.3
3.   Reinier, * 's-Gravenhage 12 sep 1948, Adviesbureau Milieubeleid Leiden
X  Leiden 12 jan 1990  Petra NEELE, * Terneuzen 19 mei 1963, vertaalster, lerares Engels
kinderen: zie D 14.4
4.   Johanna Cornélie (Hanneke), * Groningen 2 mei 1951, bibliotheek Alkmaar, Bergen, Rijkshogeschool Groningen, IND Noord West
X 1e  Franciscus Gerardus (Frans) SNOEKS, * Voorburg 30 aug 1952
kinderen:
 •  Mathijs Leonard Snoeks, Alkmaar 12 feb 1978
   & Lieu, ;  kinderen Nalani, Lazuli en Riordan.
 • Aafje Willemijn Snoeks, Alkmaar 29 april 1981.
X 2e  Henk Pieter BERKMAN.

D 13.4b zoon van Johannes Cornelis de Man en Marijke Streef (D 12.5 nr. 2):

    Arthur Ivo, * Vlaardingen 16 juli 1965, nu won. Colombia,
X 1e Clémentine
X 2e Mónica Liliana RIVERA NARANJO
kinderen: zie D 14.5a.
& 3e Leydy Dayana TRUJILLO UZETA, * 3 dec 1989
kinderen: zie D 14.5b.

D 13.5 kinderen van Rudolf de Man en Maria van Eeghen (D 12.5 nr. 3):

1.   Rodolphe Maurits, * Amsterdam 22 okt 1961
X  Amsterdam 1 apr 2004  Marleen NIEUWENHUIS
kinderen: zie D 14.6.
2.   Hanna Josephine, * Amsterdam 7 januari 1964
X  Bilthoven 19 okt 1991  Hans PHILIPS, * Maastricht 27 sep 1957
3.   Victoria Louise Barbara, * Amsterdam 11 sep 1966
X  Bilthoven 27 mei 1994  Piet-Hein VAN DER HEIDE, * Amstelveen 28 juli 1968

D 13.6 dochter van Matthijs Bertus de Man en Martha Adèle de Wit (D 12.7 nr. 1):

1.   Johanna Adèle (Joke), * Dordrecht 14 nov 1938
X  Adriaan ROZIER, † 17 juli 1969
zoon: Hanno Bertus de Man, * Dordrecht 6 aug 1970

D 13.7 kinderen van Jan de Man en Margaretha Göbel (D 12.7 nr. 3):

1.   Daniël, * Dordrecht 23 mrt 1936, elektromonteur
X  Maria GRONDMAN, * 28 juli 1940
2.   Margaretha, * Dordrecht 5 feb 1942
X  Louis VAN OOST, * Dordrecht 24 mrt 1933, chef-verkoper elektr. app.
3.   Johanna, * Dordrecht 3 juni 1947
 X  Anton SAARLOOS, * 16 juli 1944, opzichter

D 13.8  kinderen van Leendert de Man en Hendrika van Wijnen (D 12.7 nr. 4):

1.   Lena Johanna, * Dordrecht, onderwijzeres
X  Rudolf Johannes HOPMA, * Dordrecht 12 aug 1945, onderwijzer
2.   Leo Daniël, * Dordrecht 13 nov 1949

D 13.9a  kinderen van Nicolaas de Man en Carolina Wilhelmina Paerels (D 12.7 nr. 5):

1.   Daniël, * Dordrecht 20 feb 1936, elektrotechnicus, bedrijfsleider Amsterdamsche Verwarmings Maatschappij, directeur Warma Engineering, radiozendamateur, site
X  4 dec 1958  Labina KRAAIJEVELD, * Zwijndrecht 10 juli 1938
kinderen: zie D 14.7
2.   Catharina Adriana, * Dordrecht 10 okt 1939
X  Lucien Robert HERMANN, * La Wantzenau (F) 4 jan 1933, kapitein en commandant op de binnen(duw)vaart

D 13.9b  dochter van Nicolaas de Man en Hermine Adèle Spielmanns (D 12.7 nr. 5):

1.   Sabine, * Dordrecht 29 apr 1948
X 1e, Ø 1979  Hans SMEELS, * 10 okt 1946
kinderen:
1. Cynthia Vanessa, * 22 sep 1969, X Marcel VAN DEN BOS,
   kinderen Lisa * 5 aug 2000 en Léon * 14 juli 2004
2. Sasja Deborah, * 6 juni 1973 (geadopteerd 1989 door 2e echtgenoot) X Pieter VAN HOFWEGEN,
   kinderen Bartje * 28 apr 2002 en Pieter * 8 nov 2005
X 2e 1989  René VAN BALLEGOOIJEN

D 13.10  (geadopt.) kinderen van Hillebrand de Man en Marina Pietje Kalis (D 12.7 nr. 7):

1.   Joke Marina, * Leiden 17 juli 1957
2.   Johan Hillebrand, * 's-Hertogenbosch 8 okt 1958

D14.1 kinderen van Albert Gerardus de Man en Alida Cornelia Verhagen (D 13.1 nr. 1):

1.   Johannes (John), * Delft 16 mei 1962
X  26 aug 1988
    Johanna Petronella Maria (Anne-Marie) van Hoogstraten, * 18 mrt 1966
kinderen: zie D 15.1   
2.   Ronald, * Ridderkerk 5 aug 1965
3.   Alexander, * Papendrecht 10 jan 1968
4.   Michel, * Delft 17 nov 1969

D14.2 dochter van Theodorus KMH de Man en Catharina Bouwelina Ydo (D 13.2):

      Jobje Maria Johanna, * Brielle 7 feb 1970
X Brielle 29 feb 1992 Eduard van DORT, z.v. Hendrik van DORT en Willemina Belia VERKADE.

D14.3 kinderen van Huibert de Man en Liesbeth Sjouw (D 13.4a nr. 2):

1.   Adriaan Johannes Cornelis, * Groningen 30 dec 1986
2.   Ingeborg Geraldine Madelon (Inge), * Heerlen 21 juli 1988
3.   Evert Ferdinand, * Heerlen 8 maart 1992

D 14.4 kinderen van Reinier de Man en Petra Neele (D 13.4a nr. 3):

1.   Johannes Cornelis (Hans), * Leiden 25 sep 1990
X Hanne SOMMERFELT,
  zoon: Johannes, * Bergen, Noorwegen 28 jan 2023.
2.   Saskia Madelon Ada, * Leiden 16 maart 1992

D 14.5a kinderen van Ivo de Man en Mónica Liliana Rivera Naranjo (D 13.4b):

1.   Enzo, * Colombia 18 nov 2008
2.   Natalia Valentina, * Colombia 7 dec 2011
3.   Lucas Antoine, * Colombia 21 nov 2014

D 14.5b kinderenvan Ivo de Man en Dayana Trujillo Uzeta (D 13.4b):

1.   Maximilien, * Colombia 27 sep 2017
2.   Jeremy, * Colombia 30 mei 2019

D 14.6 kinderen van Rodolphe de Man en Marleen Nieuwenhuis (D 13.5 nr. 1):

1.   Hanna, * Amsterdam 2 jan 2005
2.   Saskia, * Amsterdam 19 mrt 2007

D 14.7 kinderen van Daniël de Man en Labina Kraaijeveld (D 13.9a nr. 1):

1.   Karel Willem, * 3 juni 1962
X  Wietske TURKSMA
kinderen: zie D 15.3
2.   Leendert, * 4 feb 1966
X  Antoinette UIT DE BOSCH, * 21 nov 1967
kinderen: zie D 15.4
3.   Adriana, * 11 juli 1972
X  Ilja DE HAARD

D 15.1 kinderen van John de Man en Anne-Marie van Hoogstraten (D 14.1 nr. 1):

1.   Jeffrey Adrianus Albertus, * 9 apr 1992
2.   Lindsey Johanna Maria, * 18 jan 1994

D 15.2 kinderen van Alexander de Man en ... (D 14.1 nr. 3):

 1.    
 2.    

D 15.3 kinderen van Karel Willem de Man en Wietske Turksma (D 14.7 nr. 1):

1.   Amanda Natasja, * 18 mrt 1987
2.   Natalja, * 20 juni 1992

D 15.4 kinderen van Leendert de Man en Antoinette uit de Bosch (D 14.7 nr. 2):

1.   Joyce, * 12 dec 1992
2.   Lisa, * 28 feb 1995

E. DE TAK VAN JANE 8
   Jan / Johannes de MAN, zoon van Jan de Man en Maria Ginters (zie DORDRECHT),
* Dordrecht 15 juni 1787, † 24 mrt 1856, , sjouwer, metselaar, tapper, koopman, schipper
In 1825 (reg. Landstorm) woont hij met zeven kinderen als sjouwer in de Nieuwstraat, "45 jaar" staat daar.
X 1e  Dordrecht 20 juni/6 juli 1805
     Adriana DE BOEF, ged. Dordrecht 25 jan 1786, † Dordrecht 23 nov 1807
    kinderen: zie hieronder
X 2e  Dordrecht 25 okt 1815
     Hermijna / Willemina / Mijntje / Meintje STRUIJK, ged. Dordrecht 28 apr 1792,
     † Den Helder 23 mrt 1868 (akte Dordrecht), dr. v. Pieter Struijk en Bastiaantje Blok
    kinderen: zie hieronder E 9.1b

E 9.1a kinderen van Jan de Man en Adriana de Boef (E 8):

1.   Johannes, ged. Dordrecht 7 mrt 1806, † 18 feb 1809 (won. Nieuwstraat)
2.   Adrianus, ged. Dordrecht 20 nov 1807, † 14 dec 1807 (inwonend bij Jan de Boef in de Botjensstraat)

E 9.1b kinderen van Jan de Man en Mijntje Struijk (E 8):

1.   Bastiana, * Dordrecht 8 juni 1813, † Den Helder 22 feb 1896,
X  Dordrecht 1 aug 1838  Arend STEINRATH, * Dordrecht 13 juli 1814
2.   Maria, * Dordrecht 11 aug 1815
X  Dordrecht 21 nov 1838  Gerard BOUMAN, * Dordrecht 19 juni 1814, kalkmeter
3.   Pieternella, * Dordrecht 11 dec 1817, † Vlaardingen 25 apr 1880
X  Gerrit VAN DEN HOVEN
,
      * Grevelduin/Capelle (N.Br.) 23 sep 1817, † Vlaardingen 29 apr 1892
4.   Johanna, * Dordrecht 28 sep 1820, † Den Helder 30 jan 1871, tapster
kinderen voor haar huwelijk: zie E 10.1
X  Dordrecht 1 okt 1856 (hij wednr. v. Cornelia den DEKKER)
  Gerrit LANDMEETER, broodbakker, * Dordrecht 17 juli 1801, † Dordrecht 15 apr 1872, z.v. Gerrit LANDMEETER en Willemina SINGELS.
5.   Johannes, * Dordrecht 20 apr 1823, † Dordrecht 5 feb 1900, arbeider
X  Dordrecht 6 juni 1855
Elizabeth ERKERS, eigenlijk ERKES, * Dordrecht 26 apr 1827
kinderen: zie E 10.2
6.   Hermina of Wilhelmina, * Dordrecht 1 mei 1825, † ald. 18 juli 1866
X  Dordrecht 3 mei 1854  Frans SCHAAP, * Dordrecht 20 aug 1827, schipper
7.   Hendrik, * Dordrecht 30 apr 1828

E 10.1 kinderen van Johanna de Man (E 9.1b nr. 4):

1.   Johannes, * Dordrecht ± 1844, † 24 feb 1845
2.   Johannes, * Dordrecht ± 1847, † 21 apr 1848
3.   Ger(ar)dina de Man, * Dordrecht 26 mrt 1850
X  Den Helder 17 apr 1873  Leendert THANS, * Rotterdam 1845/6, z.v. Leendert Thans, schoenmaker, en Alida van der Meer
4.   Johannes de Man, * Dordrecht 16 sep 1852, † Den Helder 16 nov 1916, postbode
X  Den Helder 23 sep 1875  Geertje LAK, * Medemblik 22 okt 1849, d.v. Sietze (Sies) Lak (* Medemblik 1824/5, bij huw. timmermansknecht, later commandeur Rijkswerf, z.v. Johannes Lak, huistimmerman, en Tjerkje Sietzes van der Boom * Stavoren), en (tr. Medemblik 16 aug 1846) Stijntje Mazereeuw (* Winkel 1821/2, d.v. Jan Masereeuw, zoutziedersknecht, en Geertje Zwart).
kinderen: zie E 11.1
5.   Hermijna de Man, * Dordrecht 28 apr 1855, zangeres
X1e  Rotterdam 8 jan 1879, gesch. Rotterdam 7 juli 1883
  Georg DIEFENBACH, muzikant, * Lindenholzhausen (Pruisen) 8 okt 1854, † R'dam 3 jan 1890, z.v. Johann Diefenbach en Anna Maria Peil (hij hertr. 1885 Elizabeth Bekenbroek)
X2e  Den Helder 26 okt 1893  Wilhelm SUNDERMANN, * Amsterdam 2 sep 1851, stoker bij de marine, z.v. Simon Henricus Sundermann en Johanna van Zeilen, gesch. v. Anna Blomzoet.

E 10.2 kinderen van Johannes de Man en Elizabeth Erke(r)s (E 9.1 nr. 5):

1.   Geertrui, * Dordrecht 6 mei 1854, † Dordrecht 31 okt 1926,
X  Dordrecht 3 mrt 1880
  Lucas Casper DE BOER, * Dordrecht 16 jan 1848, winkelbediende
2.   Johannes, * Vlaardingen 3 apr 1856
3.   Johannes, * Dordrecht 14 juni 1858
4.   Hendrik, * Dordrecht 24 feb 1860, † Dordrecht 26 juni 1899, grutter, schipper
X  Dordrecht 18 nov 1881
  Catharina Sophia BELLAERT, * Dordrecht 18 jan 1851, winkelierster
kinderen: zie E 11.2
5.   Johanna, * 1868, † Dordrecht 20 feb 1870.

E 11.1 kinderen van Johannes de Man en Geertje Lak (E 10.1 nr. 4):

1.   Johanna Geertruida, * Den Helder 27 aug 1875, † 's-Gravenhage 22 mrt 1931
X  Den Helder 29 apr 1896 Carel Joseph Bastiaan ABRAHAM, * Amsterdam 7 nov 1871, † 's-Gravenhage 23 dec 1923, rijksambtenaar
2.   Sies Cornelis Gerardus, * Den Helder 10 dec 1877, † Den Helder 25 apr 1960
Hij had een kapperszaak in de Koningstraat te Den Helder
X  Den Helder 9 apr 1900
  Cathérine Marie SCHMITS, * Maastricht 16 feb 1879, † Den Helder 17 juni 1947, dr. v. Jean Benoît Schmits, * Luik, won. Maastricht, geweermaker, en Anna Gertrudis Caquelin
kinderen: zie E 12.1
3.   Jan Johannes, * Den Helder 28 feb 1881, † Hilversum 30 nov 1964, kapper
X  's-Gravenhage 6 juli 1921
  Hendrika Gerritdina SCHURING, * 's-Gravenhage 23 mei 1894
dochter: zie E 12.2
4.   Cornelis Gerardus, * Den Helder 2 feb 1883, kapper,
X  Enkhuizen 5 jan 1905 Jannetje de JONG, * Enkhuizen 1879/80, dr.v. Siebe de Jong, landbouwer, en Louisa Maria Sickman
5.   Johannes, * Den Helder 16 jan 1885, † Amerongen 8 sep 1962, kapper, hofkapper van de Duitse keizer in Doorn
X  Amerongen 2 nov 1960
  Johanna Maria de MAN, * Den Helder 28 mei 1909, † Lutjebroek 29 aug 2000, dr. v. zijn broer Sies Cornelis en Cathérine Marie Schmits
6.   Gerardus Jean Jaques Robijn, * Den Helder 17 aug 1888, † 's-Gravenhage 2 mei 1941, kapper
X  's-Gravenhage 1 apr 1914
  Anna Wilhelmina Johanna Sara Petronella MEIJER, * Den Helder 13 aug 1886
7.   Leendert Hermanus, * Den Helder 11 mrt 1890, † Amerongen 30 juli 1955, kapper

E 11.2 kinderen van Hendrik de Man en Catharina Sophia Bellaert (E 10.2 nr. 4):

1.   Elizabeth Sophia, * Dordrecht 30 okt 1882
X  Dordrecht 23 juni 1904
  Nicolaas VERDOOREN WEELE, stoker, * Dordrecht 16 mei 1880,
z.v. Simon Verdooren Weele en Clazina Bedixen,
dochter: Clasina, * Dordrecht 9 sep 1904, X Arnout Marinus COLIJN
2.   Gerdina Hendrika, * Dordrecht 13 apr 1885
X  Dordrecht 11 juni 1906
  Wilhelmus Johannes Gerardus MIENER, * Gorinchem 17 nov 1885, varensgezel
3.   Johannes Hendrik, * Dordrecht 3 apr 1889, † 26 jan 1889
4.   Hendrik Johannes, * Dordrecht 16 nov 1889, zakkenstopper
X  Dordrecht 18 sep 1924
     Anna Margaretha VAN DE WERKEN, * Dordrecht 14 okt 1901, dr. v. Hermanus Adrianus van de Werken, zandschipper, en Betje Barbera de Koning

E 12.1 kinderen van Sies Cornelis Gerardus de Man en Cathérine Marie Schmits (E 11.1 nr. 2):

1.   Geertje, * Den Helder 25 sep 1901, † 's-Gravenhage 4 aug 1987
X  's-Gravenhage 17 okt 1924
  Jacob GLOTZE, * Den Helder 1 sep 1896, † 's-Gravenhage 11 mei 1976
2.   Anna Geertruida, * Den Helder 29 jan 1905, † 18 mei 1905
3.   Anna Geertruida, * Den Helder 31 juli 1906, † Den Helder 10 sep 1994
X Johannes Hendrik GLOTZE, * Den Helder 3 feb 1895, † Haarlem 20 feb 1943
kinderen: Johannes Hendrik Glotze (Hans Spiess),* 30 okt 1939
George Frederik (Frits) Glotze, * Haarlem 29 sep 1941, † Voorschoten 15 nov 2001
4.   Johanna Maria, * Den Helder 28 mei 1909, † Lutjebroek 29 aug 2000
X 1e  Amerongen 2 nov 1960  Johannes de MAN,
    *Den Helder 16 jan 1885, † Amerongen 8 sep 1962, broer van haar vader
X 2e  Enkhuizen 5 juli 1963  Siebe DE JONG,
    * Enkhuizen 28 apr 1904, † Enkhuizen 21 juni 1984
5.   Marie Catharina (Rie), *Den Helder 16 sep 1910, † Zeewolde 12 okt 1996,
Den Helder 24 juli 1936/Ø1974 Thomas BAIS, * Den Helder 21 juli 1906, z.v. Johan BAIS, visser, en Truitje BAKKER.
6.   Hermijna Wilhelmina, * Den Helder 14 apr 1913
X  Beschier DE GAST
zoon: Ralph de Gast, Den Helder 1 sep 1951, X Wil de Boer,
kinderen: Joost (1979), Bob (1981) en Tom (1986)
7.   Jannetje, * Den Helder 18 mei 1914, † Den Helder 29 sep 1995
X 1e  Cor M. SNIJDER
X 2e    ... V.D. BAN
8.   Johannes, * Den Helder 7 jan 1917, † Muiderberg 3 sep 1994
X  Lieuwkje WINDSMA
kinderen: zie E 13.1
9.   Jan, * Den Helder 18 jan 1921, † Den Helder 18 dec 1973
X Mies HOFLAND, 22 juni1926
kinderen: zie E 13.2

E 12.2 dochter van Jan Johannes de Man en Hendrika Gerritdina Schuring (E 11.1 nr. 3):

      Johanna Geertruida, 's-Gravenhage 17 apr 1922,
X Andries van BRUGGEN, * Naarden 9 nov 1916, † Zeist 30 apr 2013.

E 13.1 kinderen van Johannes de Man en Lieuwkje Windsma (E 12.1 nr. 8):

1.   Marianne Katherine, * Alkmaar 3 aug 1946, kleuterleidster
X  Den Helder 15 mei 1968
      Cornelis Paul SCHENK, * Den Helder 2 mrt 1946, politieambtenaar
2.   Johanna Maria (Hansje), * Den Helder 13 nov 1950
X 1e  Den Helder 7 dec 1970  Thomas BAKKER
X 2e  Den Helder 7 juli 1982  Dingeman VOCHTELOO, * 31 okt 1942
3.   Annemieke, * Den Helder 12 juni 1953
X  Martin HUISMAN, * Den Helder 29 aug 1953

E 13.2 kinderen van Jan de Man en Mies Hofland (E 12.1 nr. 9:

1.   Robert Jan, * Den Helder 1 mrt 1946
(gesch.) Antoinette WESTENBRINK
zoon: zie E 14.1
2.   Astrid, * 24 juni 1952, † 24 dec 1952
3.   René, * Den Helder 19 okt 1953, verpleegkundige
X  Anna Maria Cornelia KATER, * 19 feb 1958, verzorgster
zoon: zie E 14.2
4.   Brenda, * Den Helder 24 mei 1962
zoon: zie E 14.3

E 14.1 zoon van Robert Jan de Man en Antoinette Westenbrink (E 13.2 nr. 1):

      Gabor J., * 30 sep 1975

E 14.2 kinderen van René de Man en Anna Maria Cornelia Kater (E 13.2 nr. 3):

1.   Tamara Gerardina, * Den Helder 1 nov 1977, ziekenverzorgster
2.   Jeroen Jan Cornelis, * Den Helder 1 okt 1980, verkoper
3.   Yardena Maria, * Den Helder 17 mei 1982, verpleegkundige, X Olav Paul HUBENAAR
4.   Robin Arthur, * 27 nov 1988
5.   Desiree Joke, * 27 nov 1988

E 14.3 zoon van Brenda de Man (E 13.2 nr. 4):

      Jeffrey Melvin, * Den Helder 11 mrt 1980

F. DE TAK VAN ARIE DE KROEGBAASF 7
   Arie de MAN, zie B 7.1b nr. 6
  * Rietveld 7 / ged. Woerden 13 feb 1763, † Maarssen 25 mrt 1812
X  otr. De Bilt 5 okt maar gelast voor de geboden eerst naar Woerden te gaan, Woerden 6 okt 1787, att. 21 okt, tr. De Bilt 28 okt 1787
  Jannigje VAN BARNEVELD,
    ged. NG De Bilt 18 aug 1754, † Maarssen 31 mrt 1840, dr v Hendrik van Barneveld en Grietje Zoet.
[Dezen trouwden De Bilt 19 okt / 4 nov 1753, hij ~ De Bilt 18 dec 1701 (z.v. Jan Antonisz van Barneveld, meester-smid in De Bilt, tr. 1701 Amersfoort Dirkje Hendriks van Egdom geb. Amersfoort) en weduwnaar van Willemijntje in 't Velt, zij geb. Utrecht en won. op de Oude Gracht.]
Arie was kroeghouder te De Bilt, huurde vanaf 1807 een gedeelte van het huidige pand Dorpsstraat 44. Voor 1832 waren zij vertrokken.
zoon:

F 8. zoon van Arie de Man en Jannigje van Barnevelt (F.7):

      Hendrik, ~ De Bilt 25 aug 1793, † Maarssen 27 feb 1857, metselaar
X  Maarssen 5 dec 1817
  Petronella / Pieternelletje VERHOEF, */~ Tienhoven 10/16 feb 1794, † Maarsseveen 7 okt 1879, dr. v. Anthonij Jansz (Toon) Verhoef en Maria Margaretha (Grietje) Pieterse Pot, zie genealogie Verhoef
kinderen:

F 9 kinderen van Hendrik de Man en Pieternelletje Verhoef (F.8):

1.   Jannigje (Jansje), * Maarssen 3 nov 1818, † Maarssen 16 okt 1833
2.   Grietje, * Maarssen 12 mrt 1820, † Maarssen 6 nov 1821
3.   Arie, * Maarssen 30 dec 1821, schilder
X 1e  Maarssen 4 nov 1843  Beeletje (of Belia) VAN SCHOTEN,
    * Loosdrecht 20 jan 1819, † Maarssen 9 jan 1861, dienstmeid,
      d.v. Gerrit van Schoten, schippersknecht, en Lijsje Steen
kinderen: zie F 10.1
X 2e   Maarssen 28 apr 1865  Catharina HEEDERIK, * Delft 5 nov 1829,
        d.v. Cornelis Heederik en Adriana Klapwijk
4.   Margaretha Maria, * Maarssen 14 dec 1823, † Maarssen 16 sep 1855
X  Maarssen 1 juli 1848  Simon DE LANGE, kuiper, * Weesperkarspel 1821/2, z.v. Kasper de Lange en Wijntje Smit, vertrok na overlijden vrouw met drie kinderen naar Amsterdam
5.   Neeltje, * Maarssen 28 mrt 1826
6.   Christina, * Maarssen 2 apr 1828, dienstbaar bij vertr. 1 mei 1851 naar Maarsseveen
7.   Hendrik, schilder, * Maarssen 27 mrt 1831, † Utrecht 11 jan 1900
X  Cornelia KROON, * Maarssen 15 mrt 1831, † Zuilen 10 juli 1910, d.v. Dirk Kroon en Catharina Maria Cremer
kinderen: zie F 10.2
8.   Jannetje, * Maarssen 19 okt 1833, † Maarssen 29 apr 1835
9.   Jan Antonie, smid, * Maarssen 23 nov 1836, † Zwammerdam 30 juni 1916,
X Groningen 4 aug 1861
Aaltje DE VRIES, * Groningen 8 juli 1838, dr. v. Tjark Heikes de Vries, metselaar, en Jantje Derks Wijngaard
kinderen: zie F 10.3
10.   Pieter, * Maarssen 16 nov 1839, † Maarssen 21 okt 1840

F 10.1 kinderen van Arie de Man en Beeletje van Schoten (F 9 nr. 3):

1.   Petronella Margaretha, * Maarssen 1844/5, † Maarssen 4 okt 1927
X  Maarsseveen 11 mrt 1881  Aart BOUW, * Ede 1847/48, z.v. Aart Bouw en Maria Jansen
2.   Elisabeth, * Maarssen 7 nov 1845, † Maarssen 1856
3.   Aagje, * Maarssen 5 jan 1846, †
4.   Jannetje, * Maarssen 15 mei 1848, † Delft 14 jan 1917
X  Maarssen 3 apr 1868  Baltus Abraham WINTERBERG,
    * Utrecht 4 sep 1841, begr. Delft 3 nov 1924, sigarenmaker,
        z.v. Baltus Winterberg (geb. Muiden) en Maria Margaretha Baas
5.   Hendrik, * Maarssen 5 nov 1850, † 26 sep 1859
6.   Gerretje Agatha, * Maarssen 1853/4
X  Maarsseveen 10 aug 1877
  Johannes Leonardus HUUSSEN, * Breukelen Sint Pieters 1854/5,
   z.v. Pieter Huusen en Dirkje van Toornenburg
7.   Barend Gerrit, * Maarssen 26 juni 1856, † 14 dec 1857
8.   Barend Gerrit, * Maarssen 14 nov 1858, † 26 juni 1859
9   Elisabeth Hendrika, * Maarssen 26 apr 1860, † 8 dec 1860

F 10.2 kinderen van Hendrik de Man en Cornelia Kroon (F 9 nr. 7):

1.   Petronella Maria, * 1858, † Maarssen 5 feb 1860
2.   Dirk, * Loenen 12 aug 1862
3.   Petronella Maria, * Loenen 26 juli 1864, † 16 nov 1864
2.   Hendrika Cornelia, * Utrecht 5 feb 1867
X Utrecht 5 okt 1892 Bartus van Stormbroek, * Putten 1868/9,
   z.v. Jannes van Stormbroek en Hendrikje Roseboom
3.   Catharina Maria, * Utrecht 20 apr 1869, † 20 aug 1869
3.   Johanna Gerarda, * okt 1873, † Utrecht 6 feb 1874
3.   Aaltje, * okt 1873, † 14 jan 1874

F 10.3 kinderen van Jan Antonie de Man en Aaltje de Vries (F 9 nr. 9):

1.   Petronella Christina, * Leeuwarden 13 apr 1862, † Leeuwarden 7 apr 1864
2.   Petronella Christina, * Leeuwarden 9 feb 1865, † Utrecht 9 juni 1866
3.   Jantje Lupke, * Utrecht 15 sep 1867, † Gouda 2 dec 1929
X Reeuwijk 21 Feb 1890
   Rein Willemse (sic) VAN DER WOLF, * Boskoop 14 apr 1865, † Gouda 22 jan 1940, arbeider (wel in de boomkwekerij, want kinderen worden/trouwen met boomkwekers), z.v. Pieter van der Wolf en Neeltje van der Laan,
    kinderen Pie 1893, Aaltje 1894/5, Neeltje 1899, Stien 1902, Rein Willem 1903, Jan Antonie 1906
4.   Hendrik Jan, spinmeester (Lonneker), opzichter gasfabriek Paramaribo (1911), ondernememer buizenaanleg Gravenstraat Paramaribo (vanaf 1911), * Utrecht 5 juli 1870, † Paramaribo 10 juli 1913
X Waddinxveen 25 nov 1896 Sophia de KRUIF,
    * Waddinxveen 28 feb 1871, † Paramaribo 19 aug 1967, dr. v. Willem de Kruif en Celia Broekhuizen
kinderen: zie F 11.1
5.   Heiko Tjark, * Utrecht 5 dec 1872, † 24 juni 1960, machinist stoomgemaal, winkelier
X  Waddinxveen 25 nov 1896  
     Johanna HOLTHUIJSEN
, * Gouda 10 juni 1877, † 4 juni 1966,
kinderen: zie F 11.2
6.   Jan Antonie, * Utrecht 29 juli 1875, † Waddinxveen 28 dec 1893
7.   Petronella Christina, * Maarsseveen 29 okt 1878, † Waddinxveen 18 jan 1900
X Waddinxveen 20 apr 1898 Cornelis POLDERMAN

F 11.1 kinderen van Hendrik Jan de Man en Sophia de Kruif (F 10.3 nr. 2):

1.   Jan Willem, gasfitter (1921), * Zuid-Eschmarke (Lonneker) 4 aug 1899, † Moengo (Marowijne, Suriname) 7 feb 1931
X (niet geh.)  Sia WARINAN
zoon: zie F 12.1
2.   Alida Christina Sophia, * Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17 nov 1900, † Nordhorn (D) 15 juli 1909
3.   Willem Jan Antonie, kantoorklerk (1921), * Zuid-Eschmarke (Lonneker) 7 aug 1902, † Paramaribo
X  Selma Louise BLIJD, * Paramaribo 26 okt 1907, † Paramaribo 23 okt 1999
Geadopteerd: Yvonne KARAMATALIE
4.   Hendrika Johanna, * Zuid-Eschmarke (Lonneker) 3 juli 1904, † Paramaribo 2 jan 1958
5.   Hendrik Jan Antonie, * Zuid-Eschmarke (Lonneker) 1 feb 1906, † Rotterdam 30 apr 1966
1940 Albertina Wilhelmina Mathilda TJIE-A-LOI,
    *Paramaribo 5 feb 1907, † Paramaribo 5 feb 1971
kinderen: zie F 12.2
6.   Christiaan J., * Paramaribo 13 nov 1909, † Alphen aan de Rijn 29 jan 1990
X  Jo VAN DER LOOS, * 6 feb 1909, † Alphen aan den Rijn 24 aug 1996
dochter: zie F 12.3
7.   Antonie Henri, * Paramaribo 12 nov 1911, † Paramaribo 1 aug 1993
1938 Henriëtte Libia (Jet) AALSTEIN, * 5 feb 1909, † Paramaribo 27 jan 2003

F 11.2 kinderen van Heiko Tjark de Man en Johanna Holthuijsen (F 10.3 nr. 3):

1.   Jan Antonie, * Gouda 25 apr 1897, † Gouda 13 mei 1897
2.   Jan Antonie, * Gouda 28 juni 1898, † Eindhoven 22 dec 1990, bankwerker Philips
X 1e Kampen 21 sep 1922
      Jansje (Jannie) DEKKER, * Kampen 26 aug 1902, † Eindhoven 29 mei 1934,
      dr. v. Dirk Jan en Dina Dekker
kinderen: zie F 12.4a
X 2e  Eindhoven 6 feb 1936, gesch. 25 juni 1946
      Francisca Johanna CLAES, * Den Bosch 1 nov 1908
zoon: zie F 12.4b
3.   Johanna Petronella, * Gouda 28 feb 1900, huishoudster
X  Zwolle 9 juli 1929  Willem Albert VAN REE,
     * Zwolle 5 okt 1887, brievenbesteller, weduwnaar van Johanna Tulp
4.   Aaltje, * Gouda 9 sep 1901, † Gouda 5 apr 1902
5.   Pieter Martinus, * Gouda 3 feb 1903, † Ruurlo 31 mrt 1945
X  Borne 13 juni 1929  
     Eva Lina MUIZEBELT
, * Borne 29 nov 1902, winkelierster
kinderen: zie F 12.5
6.   Aaltje, * Gouda 6 feb 1905, † Ede 4 mrt 1999
X  Ede 22 mei 1935 (gesch. 1946)  Peter ROSEBOOM, * Ede 1 jan 1905
7.   Jansje, * Kampen 4 juli 1906, † 10 dec 1995
8.   Heiko Tjark, * Kampen 31 jan 1908, † Kampen 27 nov 1952, letterzetter, boekdrukker
X  Zwolle 13 sep 1932  
     Everdina Hendrika Maria (Dien) GRAFHORST,
     * Zwolle 25 aug 1908, † Kampen 31 okt 1990
kinderen: zie F 12.6
9.   Cornelis, * Kampen 3 sep 1911,
X  29 jan 1937  Elisabeth Hendrika GOEDHART
kinderen: zie F 12.7
10.   Petronella Christina, * Kampen 4 mei 1917, † IJsselmuiden 28 feb 1983, winkelierster
X  Kampen 14 okt 1945  Hilbert SPIJKERBOER, * IJsselmuiden 19 dec 1916

F 12.1  zoon van Jan Willem de Man en Sia Warinan (F 11 nr. 1):

      Jan Willem, * Paramaribo 20 okt 1920, † Paramaribo 10 juli 1970
X 1e New York Gusta Helene GERDEMAN, (zij vertrok van Suriname naar New York in 1941)
zoon zie F 13.1a
X 2e Helouise Engeline SLOOT, * Paramaribo 5 okt 1935
kinderen zie F 13.1b

F 12.2  kinderen van Hendrik Jan Antonie de Man en Albertina Tjie-A-Loi (F 11.1 nr. 5):

1.   Gerda, * Paramaribo 10 dec 1932, † Sourlake TX, USA, 20 apr 2006
X 1e  Paramaribo 18 okt 1952  Guillaume KENSON, † Paramaribo 9 apr 1989
kinderen geb. San Nicolas (Aruba) 1. Guillaume KENSON, * 1953, X 1e Teddy BREE, X 2e 1984 Theodora Alijda KRUL; 2. Ronald KENSON, * 1958, & 1e. Sjoerd Andries de BRUIN † 2004, & 2e Martin KÜSTER; 3. Gerard KENSON, * 1961, X Grace van LEEUWAARDE; 4. Leon KENSON, * 1962, X Nathasija van DIJK
. X 2e  28 dec 1985  Larry RUSHING, * 3 juli 1935
2.   Henk, * Paramaribo 15 juni 1934 , † R'dam 13 mei 2015
X  Paramaribo 6 juli 1960  Ursula Louise SANTJES, * Paramaribo 2 aug 1931
kinderen zie F 13.2
3.   Rita, * Paramaribo 11 nov 1935
X  Paramaribo 1 sep 1962  Gerard van VUUREN, * Ned. Indië 17 feb 1926
4.   Jan, * Paramaribo 5 nov 1936
X  Dorothea A. KLEIN, * Bonaire 18 mrt 1946
kinderen: zie F 13.3
5.   Hendrik Jan Anthonie, * Paramaribo 10 mrt 1938
X  Paramaribo 1963 Florence VENLOO, * Curaçao 6 jan 1936
kinderen: zie F 13.4
6.   Willem, * Paramaribo 17 sep 1939
X  Maria VENLOO
kinderen: zie F 13.5
7.   Hermi, * Paramaribo 16 feb 1941
X Paramaribo 3 nov 1961 Bernard KICKEN, * Magelan (Ned. Indië) 31 dec 1937
kinderen 1. Bernard Jr. KICKEN * Paramaribo 1962, X, Ø Anja SCHMITS; 2. Winfried F.H. KICKEN * R'dam 1965, X Nicole BOVEN; 3. Robert R. * Paramaribo 1966, X Chiquita HOEPELMAN.
8.   Alida Christina Sophia, * Paramaribo14 nov 1942
X  1e Bert DE BACK, * 6 mei 1939, †2 juni 1974
kinderen geb. Den Haag 1. Christiaan de BACK, * 1969, X Sabine KIL; 2. Rogier, * 1970, X Laurence MOENS
X  2e 29 apr 1988 Cor BERBEN, * Valkenswaard 13 juli 1945
9.   Margaretha (Marga), * Paramaribo 9 jan 1945
X Paramaribo 4 dec 1963 Jozef WOEI A TSOI, * Paramaribo 30 nov 1939, † 8 feb 2007.
kinderen geb. Paramaribo
 1. Robert Then Soeng WOEI A TSOI, * 1963, † nov 2008
    X Gloria Guevera MORALES
 2. Frank Kon Soeng WOEI A TSOI, * 1965
 3. Kim Njoek Tauw WOEI-A-TSOI, * 1971,
    & Franklin BURELLI, dochter Isabella Lien WOEI-A-TSOI, * 11 nov 2001.
10.   Albert Christiaan, * Paramaribo 20 mrt 1946
X  Astrid VAN LEEUWAARDE, * Paramaribo 23 okt 1947, † Rotterdam 10 feb 2002
kinderen: zie F 13.6
11.   Ingrid, * Paramaribo 22 apr 1948
X  Kenneth Roy VAS, * Paramaribo 24 apr 1943
kinderen 1. Kenneth Roy VAS Jr., * R'dam 1971; 2. Nathalie Ingrid VAS, * R'dam 1974.

F 12.3  dochter van Christiaan de Man en Jo van der Loos (F 11 nr. 6):

      Annemarie Sophie, * Curaçao 22 dec 1948,
X 10 aug 1973 Luigi Bortolo De MAS, * Italië 2 sep 1943.
Kinderen
  1. Giovanni Paolo De MAS, * Delft 27 mei 1774, & Yvonne HEYER, * Venlo 17 apr 1972
    1. Quinten Aldo De MAS, * Utrecht 18 nov2006
    2. Tygo Antoni De MAS, * Utrecht 12 dec 2009
  2. Daniela Laura De MAS, * Dordrecht 10 mrt 1978
  3. Aldo Maurizio De MAS, * Boxmeer 14 mei 1980, † 's-Hertogenbosch 17 mei 1999.

F 12.4a  kinderen van Jan Antonie de Man en Jannie Dekker (F 11.2 nr. 2):

1.   Heiko Tjark, * Kampen 7 dec 1922, † Berkeley (California) 24 juni 2000
uitvinder, directeur "deMan Engineering"
X  UK 21 dec 1946  Elizabeth YARDLEY
In 1957 gingen zij naar Amerika, 1960 naar Californië.
kinderen zie F 13.7
2.   Dirk Jan (Dick), * Amersfoort 29 aug 1926

F 12.4a  zoon van Jan Antonie de Man en Francisca Joh. Claes (F 11.2 nr. 2):

       Wilhelmus, * Eindhoven 30 okt 1936

F 12.5  kinderen van Pieter Martinus de Man en Eva Lina Muizebelt (F 11.2 nr. 5):

1.   Heiko Tjark, * Borne 11 okt 1929, † Almelo 3 aug 1930
2.   Helena Frederika, * Borne 20 dec 1930

F 12.6  kinderen van Heiko Tjark de Man en Everdina H.M. Grafhorst (F 11.2 nr. 7):

1.   Heiko Tjark de MAN, * Kampen 11 okt 1939
X  Maria Euphemia ROELVINK, * 25 nov 1941
kinderen F 13.8
2.   Johanna Maria de MAN, * Kampen 4 mei 1943
X 1e  Kampen 2 okt 1961  Antonius Petrus Wilhelmus (Ton) HABERS
X
2e  Nico SUNDAHL
3.   Pieter Martinus de MAN, * Kampen 25 juni 1946
X  Kampen 12 nov 1965  Willy BUSSER, * 17 juni 1945
kinderen F 13.9

F 12.7  kinderen van Cornelis de Man en Elisabeth H. Goedhart (F 11.2 nr. 10):

1.   Robbert de MAN, * Kampen 22 apr 1939
X  Nelly INGEVELD, * Weert 7 mrt 19..
kinderen F 13.10
2.   Johanna (Joke) de MAN, * Utrecht 14 mrt 1942
X  Anthony (Ton) NICAISE, * Leiden 14 okt 1944.
kinderen:
  1. Rutger Nicaise, * Vlaardingen 26 mei 1972; 2. Saskia Nicaise, * Leidschendam 8 nov 1976.
3.   Frida de MAN, * 18 mrt 1947
X  Peter STAD, * Rotterdam 5 juli 1946
4.   Marja de MAN, * Kampen 18 okt 1949
X  Jacob C. (Jaap) de LEEUWEN, * 8 juni 1946

F 13.1a  zoon van Jan Willem de Man en Gusta Helene Gerdeman (F 12.1):

1.   Jan Willem, * 12 mrt 1945, † New York apr 1991

F 13.1b  kinderen van Jan Willem de Man en Helouise Engeline Sloot (F 12.1):

1.   Annemarie de MAN, * Paramaribo 30 jan 1958
2.   Ria de MAN, * Paramaribo 7 juni 1959
3.   Peggy de MAN, * Paramaribo 12 okt 1961

F 13.2  kinderen van Henk de Man en Ursula L. Santjes (F 12.2 nr. 2):

1.   Patricia de MAN, * Paramaribo 26 nov 1956, † Almere 18 okt 2013,
X 1e? 8 juni 1984  Lambertus VAN DEN BERG, * Nijmegen 31 dec 1953
X 2e? Ben WESSELMAN
2.   Marylin Juliette de MAN, * Paramaribo 5 juli 1958
geadopteerd: Nathaly SASHTRY
3.   Henk Anthony L. de MAN, * Paramaribo 17 sep 1961
X  Suzan SNO
zoon: zie F 14.1
4.   Tineke de MAN, * Paramaribo 6 juni 1962
X  Ricardo BOSARI, * Paramaribo 16 apr 1963
kinderen geb. Amsterdam 1. Giandro BOSARI, * 1996; 2. D'Lijah BOSARI, * 1997
5.   Nancy Joan (Nanc) de MAN, * Moengo (Marowijne) 11 nov 1966
X  25 juni 1991  Carlos VAN BRUSSEL, * Paramaribo 2 apr 1969
kinderen geb Amsterdam: 1. Manolo van BRUSSEL, * 1992; 2. Danilo Dyengo van BRUSSEL, * 2003

F 13.3  kinderen van Jan de Man en Dorothea Klein (F 12.2 nr. 4):

1.   Clifford de MAN, * Rotterdam 4 feb 1968, † Rotterdam 18 nov 2004
2.   Marcelle de MAN, * Rotterdam 6 jan 1970
X  David LOWE, * UK 27 feb 1966

F 13.4  kinderen van Hendrik Jan Antonie de Man en Florence Venloo (F 12.2 nr. 5):

1.   Debby Jane de MAN, * Paramaribo 19 nov 1960
X 1e  26 apr 1990  Benjamin KAMBIER
X 2e  6 sep 1997  Peter ELSING, * 29 sep 1955
X 3e  aug 2003  Richard ABSPOEL
2.   zoon
3.   zoon

F 13.5  kinderen van Willem de Man en Maria Venloo (F 12.2 nr. 6):

1.   Vincent Steve de MAN, * Rotterdam 10 jan 1964
X  5 juli 1996  Joyce LANSHEUVEL, * Aruba 30 dec 19..
kinderen: zie F 14.2
2.   Mike Gregory de MAN, * Paramaribo 5 dec 1965
X  Sharmila RAMSARANSING, * Paramaribo 26 jan 1970
kinderen: zie F 14.3
3.   Ricky John de MAN, * Paramaribo 26 jan 1970
X  23 mrt 2001  Tanya NEEDE, * Paramaribo 30 mei 1978
kinderen: zie F 14.4
4.   Cher Marie Jane de MAN, * Paramaribo 20 jan 1972

F 13.6 kinderen van Albert Christiaan de Man en Astrid van Leeuwaarde (F 12.2 nr 10):

1.   Mayra Astrid de MAN,* Rotterdam 23 sep 1972
30 juni 2013 Cornelis Jan de ZEEUW, * Dordrecht 28 juni 1970
dochter: Safaya, * 19 dec 2010
2.   Chantal Ingrid de MAN, * Rotterdam 7 okt 1974

F 13.7 kinderen van Heiko Tjark de Man en Elizabeth Yardley (F 12.4 nr. 1):

1.   Gerarda de MAN, * Utrecht 30 okt 1947
X  Barney STOCKING

wonen in Californië
2.   Elaine de MAN, * UK 21 nov 1952
partner  Jordan COONRAD, luchtfotograaf
wonen in Californië
kinderen F 14.5

F13.8  kinderen van Heiko Tjark de Man en Maria E. Roelvink (F 12.6 nr. 1):

1.   Miranda Anita de MAN, * Wezep (gem. Oldebroek) 4 feb 1965
X  10 juni 1994 Hendrik (Henry) SMIT, * Kampen 5 jan 1962
kinderen * Kampen: Jarik, Robert en Simone SMIT
2.   Heiko Tjark de MAN, * Wezep (gem. Oldebroek) 27 mrt 1967
X 1e Marga VAN DIJK,
dochter F 12.6a
X 2e 3 sep 2001 Grietje Hendrika (Rita) EMMENS, geb. Assen 4 dec 1971
dochter F 14.6b

F13.9  kinderen van Pieter Martinus de Man en Willy Busser (F 12.6 nr. 3):

1.   Ernst Peter de MAN, * Zuidelijke IJsselmeerpolders (nu gem. Dronten) 28 nov 1968
X  22 apr 1998  Mariska VAN DER STRAETEN, * Apeldoorn 15 mei 1970
dochter F 14.7
2.   Jeroen de MAN, * Zuidelijke IJsselmeerpolders 14 sep 1971, † 20 sep 1996

F13.10  kinderen van Robbert de Man en Nelly Ingeveld (F 12.7 nr. 1):

1.   Robin de MAN, * Weert 19 nov 1967
X  Angelique NN
2.   Doenja de MAN, * 8 mrt 19..

F 14.1 zoon van Henk Anthony L. de Man en Suzan Sno (F 13.2 nr. 3):

      Manuel de MAN, * Paramaribo 11 nov 1996

F 14.2 kinderen van Vincent Steve de Man en Joyce Lansheuvel (F 13.5 nr. 1):

1.   Jermaine Steve de MAN, * Rotterdam 24 mei 1988
2.   Sharon Robin de MAN, * Rotterdam 11 okt 1997

F 14.3 kinderen van Mike Gregory de Man en Sharmila Ramsaransing (F 13.5 nr. 2):

1.   Parveen Rebecca de MAN, * Rotterdam 22 feb 1994
2.   Wesley Anup de MAN, * Rotterdam 1 mrt 1999

F 14.4 kinderen van Ricky John de Man en Tanya Neede (F 13.5 nr. 3):

1.   Tatiana de MAN, * Paramaribo 11 feb 2003
2.   Tamar de MAN, * Paramaribo 6 dec 2005

F 14.5 kinderen van Jordan Coonrad en Elaine de Man (F 13.7 nr. 2):

1.   Alex de MAN
2.   Taylor de MAN

F 14.6a  dochter van Heiko Tjark de Man en Marga van Dijk (F 13.8 nr. 2):

       Sammy de MAN, * Kampen 23 aug 1994

F 14.6b   dochter van Heiko Tjark de Man en Rita Emmens (F 13.8 nr. 2):

       Manon de MAN, * Kampen 2 sep 2002

F 14.7   dochter van Ernst Peter de Man en Mariska van der Straeten (F 13.9 nr. 1):

       Robbin Jill de MAN, * Zevenaar 8 maart 2005
      

 

Met dank aan Wim Lugtenburg, Arend de Haan, mevr. W. de Graaf-Valk, H.M. Kuypers en diverse familieleden voor hun bijdragen!

  Valid HTML 4.01 Transitional