Beschrijving: Beschrijving: genealogie

 

 

De stamboom van de familie Burggraaf (Meerkerkse tak)

 

I  Jan Sibrantsz, genoemd in 1388 als vader van Aleid en Katharina, geboren circa 1340, overleden voor 1401. Vermoedelijk woonachtig in Oversloot bij Jaarsveld.
De 7 generaties voor Bernard Jansz (stamvader van de Meerkerkse Burggraaf'en) zijn geconstrueerd aan de hand van de leenhoven van de heren van Vianen waarvan repertoria zijn gepubliceerd in Ons Voorgeslacht en de legger van de bezittingen van de kerkfabriek van Ameide en de armen, tevens legger van memorierenten (1481-1599) (door B.J. van Es in Ons Voorgeslacht 1993 pag 81/103).
Oversloot ligt onder Jaarsveld aan de Lek. Vanaf 1407 treffen we zoon Jan Jansz van Oversloot aan in Ameide waar vervolgens in 150 jaar vermoedelijk 5 generaties blijven wonen. In 1569 woont Johan Jan Berntsz in het nabij gelegen Tienhoven. Zijn zoon Bernard Jansz woont vermoedelijk vanaf 1585 in Meerkerk op de Burggraaf.
Gehuwd met Geertruida, Weduwe in 1401. Uit dit huwelijk:

   1. 

Werner Jansz van OVERSLOOT (zie IIa).

   2. 

Jan Jansz van OVERSLOOT (zie IIb).

   3. 

Katharina van OVERSLOOT, Genoemd in 1388, 1401 (met broer Jan Jansz) en 1412.

   4. 

Aleid, Genoemd in 1388, overleden voor 1401.

   5. 

Dirk Jansz van OVERSLOOT, (Zoon Jan van Zanten), overleden voor 1441.


 
IIa    Werner Jansz van OVERSLOOT, Hofstede te Lexmond en een goed te Oversloot (1392), geboren circa 1365, overleden voor 1420, 278. Het goed te Oversloot in het gerecht van Jaarsveld, (1570: waarin een uiterwaard en zandwaard op Oderixoy, strekkend van de Lekdijk tot de Lek25-2-1439: Gerard van Oostrum met lijftocht van Gijsbert, zijn vader, 10 fo. 30.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertruida.
Gehuwd voor 1420 met Gijsbrecht Gerardsz van OOSTRUM.

   2. 

Steven, Genoemd in 1420, overleden voor 1439.


 
IIb    Jan Jansz van OVERSLOOT, genoemd in 1401 als Jan van Oversloot Jansz, geboren circa 1380. Overdracht van een huis en hofstede in Ameide (1407)
32. Een huis en hofstede in de stad Ameide (1420: aan de Voorstraat ten oosten van de haven; 1484: strekkend achter tot de stadsgracht.Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Beernt (Jan?) (zie III).


 
III    Beernt (Jan?) van OVERSLOOT, bewoont huis en hofstede in Ameide van 1451 tot 1484, geboren circa 1420, overleden voor 1504 te Ameide. Bernard van Oversloot en Aleid zijn vrouw bewonen vanaf 21-6-1451 in Ameide aan de Voorstraat ten oosten van de haven een huis en hofstede. Daarvoor werd het pand vermoedelijk bewoond door vader Jan van Oversloot. Op 3-5-1484 vindt overdracht plaats door Bernard van Oversloot aan Rutger van Witten en Siburg Jansd.
Item opten vierden dach in octobri (ca 1490/1504) sterf Beernt van Oversloot. Ende heeft besproken uut een hofsede ende boomgaerd ghelegen opten weerdt, westwaert naest ghelegen Jan Vermaet ende oestwaert Lambert Peterss, voer sijn memori enen beyers gulden sjaers. Van welcken die pastoer sal bueren [sic], die coster II 1/2 stuver ende dat ander die kerc voer dat belichten. Zoon van Jan Jansz van OVERSLOOT (zie IIb).
Gehuwd met Aleid, overleden ABT 1490/1 te Ameide. Item op Alre Kiner dach (28-12) sterf Alit Beernts wijf van Oversloot ende heeft besproken voer her memorie een koe.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Beernt Berntss (zie IVa).

   2. 

Dirc Beerntss(zie IVb).

   3. 

Claes Beerntss. Ende is ghesciet voer heer Claes Beerntss vicureit, den coster ende den twee kercmeysters ter Amey.


 
IVa    Beernt Berntss, geboren circa 1450. Item opte vijftiende dach in octobri (ca 1490/1504) sterff Lieae Beernts wijf. Ende heeft besproken voer hoer memori acht stuvers sjaers. Van welcken die kerkmeysters sullen ontfangen vijf stuver sjaers ende belichten mit vijf keersen die pastoer twee stuver, die coster enen stuver. Ende dese acht stuver sjaers heeft Jonghe Beernt Beerntss bewesen uut sijn huijse ende hofstede ghelegen opten Dam, zoon van Beernt (Jan?) van OVERSLOOT(zie III) en Aleid.
Gehuwd met Lieae, overleden ABT 1490/1 te Ameide.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Beernt Bernsts (Jonghe) (zie V).


 
IVb    Dirc Beerntss, overleden ABT 1481/1. Item opten twaleften dach deser maent (Februaius) sterf Dirc Beerntss. Ende heeft besproken voer sijn memori der kerc negen stuver sjaers. Ende sal hiervoer belichten mit vijf keersen, den pastoer twee stuver, den kosten 1stuiver. Uut ses mergen lants ghelegen op Zevenhoeven, noerwaert naest ghelegen Claes Peterss, zuywaerts Claes Engbertss, zoon van Beernt (Jan?) van OVERSLOOT (zie III) en Aleid.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Dircs Beerntss.


 
V    Beernt Bernsts (Jonghe), geboren circa 1480, overleden voor 1542 te Ameide. Item meyster Beernt Bernsts hoft genoemen voirt wolle gherechts III 1/2 groet up sijn huijs ende hofstede staende op den Dam ende heft se gelijcht ende gelost [van Aryen] vande hofstede voirs. Skepen omnes. (ca 1505-1515)
Op voors. datum van huyden anno XVc tve ende veertich (1542) heeft overgegeven Jan Zegersen seven oeriens (?), die welcke hij off wennu (?) echt is van die arfgenamen van meyster Bernt Berntss arfgenamen ende set op sijn huijs ende hofstede gelegen ter Ameyde aen die oestsijde van den Dam, noertwaerts naest ghehuist ende gearft Meynert Claesen mit sijn consorten aen die suijtsijde naest gehuijst ende gearf [Jan zegerse = doorgehaald] Bastyaen Aelersse. Actum by scepenen o(mn)es
Volgens Isaac Tirion (1749) is Ameide in 1527 door de Utrechtschen veroverd en is de stad ontmanteld. In 1732 worden 142 huizen en 1 korenmolen geteld. Zoon van Beernt Berntss (zie IVa) en Lieae.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Berntsz (zie VI).


 
VI    Jan Berntsz, ca. 1540 genoemd als kerkmeester te Ameide, geboren circa 1510, overleden na 1560. Item uut die hofstede daer Jan Bertss op woent, heeft die kerc jaerlics acht vlaems. (ca 1540: Nu altans toebehorende Cornelis Henrick Daemss).
Ca 1540: woont Jan Berntss op de hofstede die vroeger werd bewoont door Peter van Eyke en daarvoor Jan meister Jansz. Zoon van Beernt Bernsts (Jonghe) (zie V).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johan Jan Berntsz (de Jonge) (zie VII).


 
VII    Johan Jan Berntsz (de Jonge), woont in 1569 in Tienhoven. Taxateur van Ameide, geboren circa 1530. Schepen van Thienhoven in 1583
De Jonge Jan Berndt in Tienhoven dagvaardt Cornelis Florisz (1560) als borg voor de erfgenamen van Jan Meeusz.
Jan Jan Berntsz vermeld (1564) als belender van zeeckere bouwinge met huys, berg, schuyr en landen onder de gerechte van Tienhoven, oostw. Schalck Dircxsz met zijn .. en westw. Jan Jan Berntsz. naastgeland zijn (..?) genaamd de Hoenderkamp, noordw. de Thiendweg en zuidw. Claes Petersz Rouck.
100e penning: 4-2-1570, Johan Jansz. Berntsz. vermeld als taxateur van Ameide en Tienhoven.
Idem: 5-2-1570, bijlage folio 3, Johan Jan Berntsz. gebruikt 111/2 morgen 21/2 hont eigen land en 9 morgen 2 hont op Aextervelt.
Govert Splintersz. transp. aan Jan Jansz. Buerman grond in Tienhoven, strekkende van de Koeckoeckswiert zuidw tot de halve sloot van de Hoendercampen (?) oostw naast gelegen zijn Jan Jans Berntsz en westw die erfgenamen van zalgr. Lambert Jacobsz. met haar medewakers.
Idem 27-1-1572
Bijschrift in de marge: Deze rentebrief (van 347 car. g.) is gecasseerd bij believen van Adriaen Aertsz en Dirck Damen als erfgenamen ende dat vermits Jan Jan Bernetsz als koper van de voorn 5 morgen de voorn erfgenamen twee nieuwe brieven verleden en gepasseerd heeft, de een van 189 car. g. 10 st. ende andere van 157 car. g. 10 st. op datum van 1-5-1586. Gevestigd op 5 morgen land (gelegen achter Tienhoven, strekkende van Sybert Florisz. dwarssloot zuidw tot de vogelsloot toe oostw naast gelegen de kleine wetering ende (westw ?) de erfgenamen van Jan Gijsbertsz. en Dirck Gijsbertsz.
Idem 19-5-1572
Ariaen Jansz.
Vermaet transporteert aan zijn broer Pieter Jansz. Vermaet 2 morgen en een half hont land gelegen achter Jan Berntsz. in Tienhoven gemeen met Cornelis Gerritsz. zijn zwager, strekkende van Jan Berntsz. zijn dwarssloot zuidw tot de Tiendweg toe, oostw Jan Berntsz. en westw Dirck Erstensz, tot Schoonhoeven. Zoon van Jan Berntsz (zie VI).
Gehuwd circa 1555 met Gheertgen Pieter Adriaensdr, overleden na 1569 te Tienhoven. Testament van Geertken Pieter Adriaensdr (14-8-1569). Zij lijftocht haar man en geeft hem het beheer over haar goederen en de voogdij over hun kinderen.
... dier tijt ten huyse van Johan Jans Berntsz. duer begheren en spreecken van Jan Jansz. voorn sijn huysvrou mit (?) enige cranckheyden beladen sijnde int openbaer voir die ghemene nabueren van Tienhoven ten huyse seynde ende so heeft Johan Jan Berntsz. verlaeten en kwijtgescholden Gheertgen Pieter Adriaensdr sijn echt huysvrouw van sijnder momberschap ende voogdije, die hij over haer hadde en stond voor ons gerecht voorn ende verk(?) dat Heilig Sacrament vrij ende los ende heeft selve Geertgen voorn mit haren vrijen wille, ende oeck haren gecoren voechts hant Jan Jansz. Buerman, die sij voor den gerechte begheerde...
Uit dit huwelijk:

   1. 

Bernard Jansz(zie VIIIa).

   2. 

Claes Jan Berntsz(zie VIIIb).

   3. 

Pieter Jan Berntsz(zie VIIIc).

   4. 

Jan Jan Berntz (van TIENHOVEN)(zie VIIId).

   5. 

Willemke Jansdr, overleden voor 1599 te Ameide.


 
VIIIa    Bernard Jansz, schepen in Meerkerk in 1618, geboren circa 1550, overleden circa 1620. Genoemd in 1585.
Er is de vermelding van Bernard Jansz te Meerkerk op 8-8-1585 als deze wordt beleend met 4 morgen aan de oude Zijdwinde tot de gemene wetering van Kwakernaat (dit is tegenover de Burggraaf). Op 1-7-1620 wordt dit leen overgedragen aan Jan Bernardsz. vanwege het overlijden van zijn vader. Ook wordt Bernard Jansz in 1585 genoemd als buurman van een leen op Haesterveld (Noord-west van Meerkerk) tussen de Nieuwe Steegh en de Haesterveldse wetering.
Vermoedelijk is Bernard Jansz in 1585 vertrokken uit Tienhoven en heeft zich Berrent Jansz., getr. geweest met zalgr. Margriet Philips, bij wie hij vier kinderen had, heeft in de ziekte van zijn vrouw
met haar gemaakt voor nu en ten eeuwige dage de gezamenlijke kinderen van Aerdt Jansz. Cuyper, die hij heeft bij zijn eerste vrouw Stijntie en zijn tegenwoordige vrouw Hermenti een huis en hofstede, waar hij Cuyper tegenwoordig op woont 'en bij hem Berrent Jansz. bij decreet gecoft heeft'. Deze making is geschied ten aanhoren van Aeltje Heymensdr. hvr. van Gerrit Cornelisz., die ter selver tijt present was(1616).
Berent Jansz. wil niet, dat er nog meer grond van zijn land gehaald wordt door o.a. schout en heemraden van Giessendam, Giessen-Oudekerk. Hij vraagt schadevergoeding (1616).
Bernt Jansz. wordt er van beschuldigd, dat hij de heemraad Jan Rijckens uitgescholden heeft (1619).
Berrent Jansz. machtigt zijn zoon Jan Berrentsz. om voor hem te procederen in Willige Langerak (1624). Zoon van Johan Jan Berntsz (de Jonge) (zie VII) en Gheertgen Pieter Adriaensdr.
Gehuwd met Margriet Philipsdr de CUIJPER, overleden voor 1616 te Meerkerk. Uit dit huwelijk:

   1. 

Philips Berentsz van den BURGGRAEF (zie IXa).

   2. 

Thomas Barentsoon van den BURGGRAEF, geboren 1595/1610. Thomas Beerents oom van het kint is op 22-2-1638 een van doopgetuige van Willempje Burggraaf..
Gehuwd (1) op 02-12-1632 te Meerkerk met Jannighe HENDRICKX, overleden 1633/1634. Jannighe uit Meerkerksbrouck is getuige bij de doop van Grietje Philips Burggraaf op 23-12-1632 te Meerkerk.
Gehuwd (2) op 23-11-1634 te Meerkerk met Leijntje Heyndrickx.

   3. 

Jan Berents, overleden circa 1638. Jan wordt genoemd bij de doop van Beerent Philips Barents te Meerkerk op 30 April 1626 als broer van Philips Berentsz van den Burggraef.
Jan is overleden voor 8-5-1638. Dan wordt het leen van zijn vader aan de oude Zijdwinde overgedragen aan zijn zuster Prijske Bernardsd (Bernts). Er is eveneens een vermelding in 1658 (?) waarbij voordien Bernard Jansz en daarna Jan Bernardsz genoemd worden als buren.

   4. 

Adriaen Beerentsoon van den BURGGRAEFF(zie IXb).

   5. 

Prijske Bernts, overleden circa 1648. In 1630 is Prijs Bernards (en daarvoor in 1585 Bernard Jansz) buur van een leen van 2 morgen land op Haesterveld tussen de Nieuwe Steegh en de Haesterveldse wetering. Prijske heeft vermoedelijk geen nakomelingen want er volgt in 1648 een overdracht aan neef Filips Arnoutsz.


 
VIIIb    Claes Jan Berntsz, schepen van Tienhoven op 22-6-1620, geboren circa 1552 te Tienhoven, overleden 1620/1624, zoon van Johan Jan Berntsz (de Jonge)(zie VII) en Gheertgen Pieter Adriaensdr.
Gehuwd circa 1577 te Tienhoven met Aeffken Aelbertsdr VERMAETH, geboren circa 1555 te Tienhoven, overleden na 1615.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertruij Claesse, geboren circa 1578 te Tienhoven, overleden na 1631.
Gehuwd (1) circa 1600 met Hendrick Jansz STAEL, Metselaar, geboren circa 1570, overleden 1611/1616.
Gehuwd (2) voor 1616 met Peter Seesgen, Burgemeester-schout van Ameide (1625), overleden 1630/1631.
Gehuwd (3) met Andries Hendericksz de BRUIJN, Brouwer, kapiteijn, geboren circa 1577 te Ameide, overleden voor 1647 te Ameide.

   2. 

Willempje Claesse, geboren circa 1580 te Tienhoven, overleden ABT 1662/1.
Gehuwd met Aert Adriaensz van der PIJLL, Rademaker, geboren voor 1580 te Ameide, overleden voor 1662.

   3. 

Swaentge Claesdr (van TIENHOVEN), geboren circa 1585 te Tienhoven, overleden voor 1664. Doopgetuige in 1625 te Meerkerk als nicht.

   4. 

Aelbert Claesz, geboren circa 1590 te Tienhoven, overleden 1656/1659. Lidmaat ca 1640 te Tienhoven.
Gehuwd (1) voor 1629 met Maritge Jans STOUT, geboren circa 1600 te Langerak, overleden voor 1639.
Gehuwd (2) voor 1639 met Mijntje Willems, overleden 1669/1676.

   5. 

Jan Claesz (van TIENHOVEN), Jan Claesz Bernetsz schepen van Tienhoven in 1641, geboren voor 1600 te Tienhoven, overleden 1659/1664.
Gehuwd circa 1630 met Adriaentgen Jans, geboren circa 1605 te Lexmond.

   6. 

Peeter Claesz VERMAAT (van TIENHOVEN), overleden voor 1643 te Tienhoven.
Gehuwd met Aeltge Thonisse, geboren circa 1600 te Langerak, overleden voor 1643 te Tienhoven.

   7. 

Bertken Claesse.

   8. 

Cornelia Claesdr.


 
VIIIc    Pieter Jan Berntsz, geboren circa 1553 te Tienhoven, overleden voor 1608. Zoon van Johan Jan Berntsz (de Jonge) (zie VII) en Gheertgen Pieter Adriaensdr.
Gehuwd (1) circa 1580 met ? Jacobsdr VUIJREN, geboren circa 1555.
Gehuwd (2) voor 1600 met Kuentken Joosten, geboren voor 1580.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Maritge Pietersdr, geboren circa 1580 te Willige Langerak, overleden voor 1651.
Gehuwd met Jan Woutersz NOMEN, Schepen van Langerak in 1631, geboren circa 1570 te Langerak, overleden voor 1654.

   2. 

Jacob Petersz VUIJREN, geboren circa 1583 te Willige Langerak, overleden voor 1621.
Gehuwd met Marichen Sebastiaens.

   3. 

Cornelia Petersdr, geboren circa 1586 te Willige Langerak, overleden voor 1651.
Gehuwd met Adriaen Willemsz, geboren circa 1585.

   4. 

Marichje Petersdr, geboren circa 1594 te Willige Langerak, overleden na 1681.
Gehuwd met Willem THonisz BOON, geboren circa 1591 te Langerak, overleden voor 1669.


 
VIIId    Jan Jan Berntz (van TIENHOVEN), geboren voor 1560 te Tienhoven, overleden 1631/1632. Zoon van Johan Jan Berntsz (de Jonge) (zie VII) en Gheertgen Pieter Adriaensdr.

Gehuwd (1) circa 1590 met Marichgen Cornelisdr, overleden voor 1602.

Gehuwd (2) met Aertke Adriaendr, geboren circa 1570 te Langerak.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan Jansz, geboren circa 1590 te Tienhoven, overleden 1664/1668 te Meerkerk.
Gehuwd (1) circa 1615 met Annegen Aerts PIJNSE van der AA, geboren circa 1592, overleden 1628/1631.
Gehuwd (2) op 20-11-1631 te Meerkerk met Meijgen Hendricksdr van NES (CLEIJNE), geboren circa 1600 te Meerkerk, overleden voor 1641.
Gehuwd (3) op 19-07-1641 te Lexmond met Aentje Peters, geboren circa 1618 te Lexmond.

   2. 

Geertken Jans, geboren circa 1590 te Tienhoven.
Gehuwd circa 1615 met Dirck Aertsz PIJNSE van der AA, geboren circa 1580 te Meerkerk.

   3. 

Adriaen Jansz, geboren 1591/1592 te Tienhoven, overleden op 29-03-1652 te Lexmond.
Gehuwd (1) voor 1623 met Aelken Adriaensdr VERHOEFF, geboren circa 1595 te Meerkerk.
Gehuwd (2) met Adriaentje Jansdr PRINS, geboren circa 1596 te Lexmond.

   4. 

Jan Janse, geboren circa 1596 te Tienhoven, overleden voor 1625.
Gehuwd voor 1624 met Neeltje Dircks STERK.

   5. 

Cornelis Janse, geboren circa 1600 te Tienhoven, overleden 1670/1672.
Gehuwd circa 1623 met Grietje Cornelis.


Uit het tweede huwelijk:

   6. 

Arien Jan (Jan) Berends, geboren circa 1603 te Tienhoven.

   7. 

Peter Jansz, geboren circa 1605 te Tienhoven.

   8. 

Swaentgen Jans, geboren circa 1608 te Ameide.

   9. 

Marichgen Jans, overleden 1647/1649.


 
IXa    Philips Berentsz van den BURGGRAEF, geboren 1590/1605, overleden voor 1658 te Meerkerk, zoon van Bernard Jansz (zie VIIIa) en Margriet Philipsdr de CUIJPER.
Gehuwd op 01-05-1624 te Meerkerk met Weijntje Cornelis Heijmensdr (MAES), overleden voor 1670 te Meerkerk. Afkomstig van Meerkerk.
Weijntje is lidmaat in Meerkerk in 1638/39 en is enkele malen peet bij de doop in Meerkerk van kinderen van (haar broer) Hendrik Heymans, snijer en kleermaker.
Weijntge Cornelis Maes wede Philipus Berentse in de gerechte helfte ende Dirick Bastiaensse Wiltschut wedr. van Grietge Fhilipse trp. aan Berent Philipse en Jan Philipse elck voor't gerechte 1/6e part.
Weijntje Cornelis (Maes) wede van Philips Berents won. Meerkerk is ovl. nagelatende Beernt Philips en Jan Philips haere zonen en 2 onm. kinderen van Grietgen Philip hare dr bij Dirck Bastiaense Wiltschut mede als voocht over zijn kinderen. Dochter van Cornelis Heijmens en Grietje.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Barent Philips van den BORCHGRAEF (zie Xa).

   2. 

Jan Philips BURGGRAAF (zie Xb).

   3. 

Grietje Philips BURGGRAAF(zie Xc).


 
IXb    Adriaen Beerentsoon van den BURGGRAEFF. Het trouwboek van Meerkerk vermeld dat Adriaen en Weijntgen beide afkomstig zijn 'van de Burggraaf'. Zoon van Bernard Jansz (zie VIIIa) en Margriet Philipsdr de CUIJPER.
Gehuwd op 08-02-1635 te Meerkerk met Weijntgen Hendrix van NES.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Barent Ariensz (zie Xd).

   2. 

Willempje BURGGRAAF, geboren 1638, gedoopt op 22-02-1638 te Meerkerk. De doopgetuigen op 22-2-1638 zijn: Thomas Beerents oom van het kint, Annighje Sebrants op Lakervelt en Maychje Cleyns Hendrix, de moye van het kint van desselvs moederszijde.

   3. 

Hendrik Adriaensz van den BURCHGRAEFF (zie Xe).


 
Xa    Barent Philips van den BORCHGRAEF, geboren 1626, gedoopt op 30-04-1626 te Meerkerk, overleden voor 1675. Getuigen bij de doop van Barent Philips zijn de vader, zijn broer Jan Barentsen en Adriaantje Lambertsdr.
Bernt Philips van den Borchgraef, woont (in 1662) in 't Leegheynt van Middelcoop zoals blijkt uit het testament van zijn dochter Swaentgen.
Comp. Berent Fhilipsen wedr.(1657) van Lijntje Otten won. Broek ter eenre en Jan Otten als oom en bloetvoocht van Swaentje Berents onm. dochtertje van Berent Fhilipsen
Berent Philips voogd in bijwezen van Theunis Hendricks van Nes en te samen van de onm. weeskinderen van Adriaen Berentsen ende Wijntje Hendricks

Comp. Beerent Adriaens won. op den Burggraeff voor sijn selve ter eenre en Bernt Philips en Jan Henricksen van Nes te samen bloetvoogden over Henrick Adriaens onm. weeskind van Adriaen Berents ende Wijntien Hendricks beijde zalgr.
Comp. Jan Philips Burggraeff als oom ende voocht over Swaentien Beerents minderj. dr. (1675), zoon van Philips Berentsz van den BURGGRAEF (zie IXa) en Weijntje Cornelis Heijmensdr (MAES).
Gehuwd (1) circa 1650 met Metje (?) OTTEN, geboren 1620/1630, overleden voor 1655, dochter van Ot Aertsz VERMEER.
Gehuwd (2) 11-1655 te Leerbroek met Jannigje Wouters, overleden na 1687. Jannigje is afkomstig van het Laageind van Middelkoop, dochter van Wouter Gerritsz.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Swaentgen BURGGRAAF, geboren 1650, gedoopt op 25-08-1650 te Meerkerk, overleden 1662. Van Swaantje is op 15 sept 1662 een testament opgemaakt. Hierin worden de halfbroers Philips en Wouter en vader Bernt van den Borchgreaf genoemd .

   2. 

Willem Berents BURGGRAAF, geboren 1652, gedoopt op 01-04-1652 te Meerkerk, overleden voor 1662.


Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Philips Berends BURGGRAAF (zie XIa).

   4. 

Wouter Bernts BURGGRAAF, geboren voor 1662 te Middelcoop (Leerbroek).

   5. 

Bernt Berents BURGGRAAF, geboren na 1662 te Middelcoop (Leerbroek).

   6. 

Metje BURGGRAAF, geboren circa 1664 te Middelcoop (Leerbroek).

   7. 

Arien BURGGRAAF, geboren 1665, gedoopt op 05-03-1665 te Meerkerk.

   8. 

Lijntje BURGGRAAF, geboren 1669, gedoopt op 02-12-1669 te Meerkerk.

   9. 

Maegje BURGGRAAF, geboren 1672, gedoopt op 22-09-1672 te Meerkerk.


 
Xb    Jan Philips BURGGRAAF, geboren 1628, gedoopt op 21-12-1628 te Meerkerk. Getuigen bij de doop van Jan Philips zijn de vader, Heyman Cornelissen (broer van de moeder) en Beligen Jansdr. Zoon van Philips Berentsz van den BURGGRAEF (zie IXa) en Weijntje Cornelis Heijmensdr (MAES).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Jans (zie XIb).

   2. 

Anna, geboren 1665, gedoopt op 04-06-1665 te Meerkerk.

   3. 

Annetje, geboren 1667, gedoopt op 20-01-1667 te Meerkerk.

   4. 

Philips Jans BURGGRAEFF (zie XIc).

   5. 

Cornelis, geboren 1671, gedoopt op 12-11-1671 te Meerkerk.
Gehuwd met Beertje Jans.

   6. 

Steijntje, geboren 1674, gedoopt op 02-06-1674 te Meerkerk.


 
Xc    Grietje Philips BURGGRAAF, geboren 1632, gedoopt op 23-12-1632 te Meerkerk, overleden circa 1660. Getuigen bij de doop van Grietje Philips zijn Beetje Cornelisdr, huisvrouw van Gerrit Cornelis schoenmaker, en Jannigje Hendrix. Dochter van Philips Berentsz van den BURGGRAEF (zie IXa) en Weijntje Cornelis Heijmensdr (MAES).
Gehuwd circa 1654 met Dirk Bastiaan WILTSCHUT, gedoopt op 29-08-1630 te Meerkerk, overleden 1674/1675, 30 september 1663; Dirk Bastiaans Wiltschut, wonend aan de Zouwendijk, wedochter van Grietge Philips, ter eenre, en Berent Philipsz als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen, mn. Maijcken Dirks oud ca. 8 jr, Cornelia Dirks, oud ca. 7 jr, Philippus Dirks, oud ca. 5 jr. komen overeen:
Dirk Bastiaans behoudt geheel de boedel en verklaart de kinderen vrij te houden van alle lasten op de boedel. Hij moet ze opvoeden etc. en hen uitreiken bij meerderjarigheid 1 zilveren dukaton tot 3 gld. 3 st., etc.
1663: Ontvangen van Dirk Bastiaansen de som van 6 gulden 5 stuivers over een jaar pacht van Spaenjaerts Souwentgen. Dit werd in 1659 gebruikt door Willem Dirksz. en in 1666 door Hermen
Cornelisz. Vervooren.
11 april 1684: Isaac Denise, schout, en Gijsbert Willemsz., Gijsbert Herbertsz., schepenen van Meerkerk, oorkonden, dat Fijchijen Willems, wed. van Dirk Bastiaensz. Wiltschut, wonend aan de Souwendijk heeft verklaard schuldig te zijn aan de diakonie en groot armen van Meerkerk, de som van 100 Carolus gulden, die zij geleend heeft van de armmeesters Olof van Merre en Jan Tijsse. Zij stelt als onderpand een hofstede, hennipwerf, gelegen aan de Souwendijk, groot ca. 3 hont, strekkend van de Halve Souwensloot af tot de meent, belend ten noorden door Claes Rietveld en ten zuiden door de groot armen van Meerkerk.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Mayken, gedoopt op 29-04-1655 te Meerkerk.

   2. 

Cornelia, gedoopt op 21-09-1656 te Meerkerk.

   3. 

Philips, gedoopt 1657/1658 te Meerkerk.


 
Xd    Barent Ariensz, geboren circa 1636. In 1661 wonende op den Burggraeff
Meerkerk.
Zoon van Adriaen Beerentsoon van den BURGGRAEFF (zie IXb) en Weijntgen Hendrix van NES.
Gehuwd op 07-05-1662 te Hoornaar met Niesje Rocken, geboren circa 1638 te Schelluinen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rochus Barentsz, gedoopt op 26-10-1665 te Meerkerk.


 
Xe    Hendrik Adriaensz van den BURCHGRAEFF, overleden voor 1683. Zoon van Adriaen Beerentsoon van den BURGGRAEFF (zie IXb) en Weijntgen Hendrix van NES.
Gehuwd op 25-11-1669 te Meerkerk met Anneke Jacobs, geboren 1646, gedoopt op 19-07-1646 te Meerkerk, overleden na 1712, dochter van Jacob Peters (COPPELAER) en Aefken Jans (van TIENHOVEN).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arien Hendricksz BURGGRAVE (zie XId).

   2. 

Aafje van den BURGGRAAF, geboren 1673, gedoopt op 19-01-1673 te Meerkerk.

   3. 

Weijntje van den BURGGRAAF, geboren 1674, gedoopt op 31-05-1674 te Meerkerk, overleden voor 1681.

   4. 

Jacob van den BURGGRAAF, geboren 1676, gedoopt op 27-02-1676 te Meerkerk, overleden voor 1678.

   5. 

Jacob Hendricksz van den BURGGRAAF (zie XIe).

   6. 

Weijntje van den BURGGRAAF, geboren 1681, gedoopt op 04-12-1681 te Meerkerk.


 
XIa    Philips Berends BURGGRAAF, schepen van Meerkerk in 1697, geboren circa 1656 te Middelcoop (Leerbroek), overleden na 1710. Philips Berends verkeert te Schoonrewoerd in de jaren 1687/89. Zoon van Barent Philips van den BORCHGRAEF (zie Xa) en Jannigje Wouters.
Gehuwd (1) circa 1682 met Lijntje (Lijsje) Ariens, overleden na 1689.
Gehuwd (2) circa 1690 met Neeltje Cornelisse de BOOM. Neeltje is op 27-7-1710 doopgetuige in Molenaarsgraaf bij de doop van Japick, zoon van Barent Philips Burggraaf en Annigje Ariens Groenevelt.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Berend Philips (zie XIIa).

   2. 

Neeltje Philips, geboren 1685, gedoopt op 18-01-1685 te Meerkerk, overleden voor 1694.

   3. 

Wouter Philips, geboren 1686/1687, gedoopt op 10-01-1687 te Schoonrewoerd. Ten doop gehouden door Jantje Wouters, vaders moeder
Op 22-10-1713 zijn Wouter en zijn zuster Metje doopgetuigen in Brandwijk bij de doop van Philippus, kind van Barent Philips Burggraaf en Annigje Arien Groeneveld. Testament is opgemaakt te Meerkerk op 2-5-1765.

   4. 

Metje Philips, geboren 1688, gedoopt op 20-05-1688 te Schoonrewoerd. Ten doop gehouden door Geertie moey
Testament opgemaakt te Meerkerk op 14-9-1771.
Gehuwd met Dirk Govertse de WIT.

   5. 

Maegje, geboren 1689, gedoopt op 25-08-1689 te Schoonrewoerd, overleden voor 1702. Doopgetuige is Neeltje Gerrits.

   6. 

?


Uit het tweede huwelijk:

   7. 

Pieter, geboren 1691, gedoopt op 05-04-1691 te Meerkerk.

   8. 

Peeter, geboren 1693, gedoopt op 08-01-1693 te Meerkerk, overleden 1776.

   9. 

Neeltje Philips, gedoopt op 09-09-1694 te Meerkerk, overleden 1771.

   10. 

Jantje, geboren 1696, gedoopt op 15-03-1696 te Meerkerk.

   11. 

Arien, gedoopt op 13-05-1697 te Meerkerk, overleden 1741.

   12. 

Jannetje Philips, gedoopt op 06-08-1699 te Meerkerk, overleden 1781.

   13. 

Maegje, geboren 1702, gedoopt op 19-03-1702 te Meerkerk.

   14. 

Aart, geboren 1704, gedoopt op 16-03-1704 te Meerkerk.


 
XIb    Grietje Jans BURGGRAAF, geboren 1663 te Meerkerk, overleden na 1742. Belijdenis 26-12-1673 NH Leerdam
Grietje maakt een testament op te Meerkerk op 4-8-1742. Dochter van Jan Philips BURGGRAAF (zie Xb).
Gehuwd (1) circa 1688 met Meeuws Pietersz, geboren 1653, gedoopt op 11-09-1653 te Meerkerk, overleden voor 1698 te Meerkerk, zoon van Peter Meesz van den HEUVEL en Geertruit Petersd van OIRSCHOT.
Gehuwd (2) circa 1700 met Steven Hendrikx VERWIEL, overleden voor 1742.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Pieter, geboren 1690, gedoopt op 01-06-1690 te Meerkerk, overleden voor 1698.

   2. 

Johannes, geboren 1691, gedoopt op 23-08-1691 te Meerkerk, overleden voor 1696.

   3. 

Geertruy Meesd, geboren 1692, gedoopt op 25-09-1692 te Meerkerk.
Gehuwd met Cornelis Heymensz, gedoopt op 11-09-1689 te Leerbroek, zoon van Heymen Lauwen van OORT en Aaltje Jansd.

   4. 

Johannes Meeusen, geboren 1696, gedoopt op 02-02-1696 te Meerkerk, overleden na 1720.


Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Beertje, geboren 1701, gedoopt op 28-08-1701 te Meerkerk.

   6. 

Hendrikje Stevense, geboren 1704, gedoopt op 22-06-1704, overleden 1776.


 
XIc    Philips Jans BURGGRAEFF, geboren 1669, gedoopt op 21-01-1669 te Meerkerk, zoon van Jan Philips BURGGRAAF (zie Xb).
Gehuwd met Gerritje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aart Philips BURGGRAAF, gedoopt op 16-10-1701 te Meerkerk.

   2. 

Geertje BURGGRAAF, geboren 1704, gedoopt op 21-12-1704 te Meerkerk, overleden 1705/1706.

   3. 

Neeltje, geboren circa 1705.

   4. 

Geertje BURGGRAAF, geboren 1706, gedoopt op 18-04-1706 te Meerkerk.

   5. 

Johannes Philipsz BURGGRAAF, gedoopt op 05-08-1708 te Meerkerk, overleden 1780.

   6. 

Jantje, geboren circa 1710.

   7. 

Metje, geboren circa 1711.

   8. 

Bastiaen Philipsz BURGGRAAF, gedoopt op 07-02-1712 te Meerkerk.

   9. 

Maegje BURGGRAAF, geboren 1715, gedoopt op 18-08-1715 te Meerkerk.
Gehuwd met Jan Floren de GIER.


 
XId    Arien Hendricksz BURGGRAVE, geboren 1671, gedoopt op 05-01-1671 te Meerkerk, overleden voor 1705, zoon van Hendrik Adriaensz van den BURCHGRAEFF (zie Xe) en Anneke Jacobs.
Gehuwd op 20-05-1696 te Leerbroek met Aeltje Teunisdr Haege. J.D. van Leerbroek.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrikje Ariensz BURGGRAAF (zie XIIh).


 
XIe    Jacob Hendricksz van den BURGGRAAF, geboren 1678, gedoopt op 06-10-1678 te Meerkerk. Wonende te Lakervelt
Zoon van Hendrik Adriaensz van den BURCHGRAEFF (zie Xe) en Anneke Jacobs.
Gehuwd op 01-09-1705 te Vuren met Hermje Gerritsdr den HAAK.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aafje Jacobse, gedoopt op 09-01-1707 te Lexmond-Lakerveld.

   2. 

Gerrit Jacobse, geboren 1713, gedoopt op 19-03-1713 te Meerkerk.

 

 

Beschrijving: Beschrijving: banner7

                                                         

                                                    


 

 


XIIa    Berend Philips BURGGRAAF, bouwman, geboren 1683, gedoopt op 03-06-1683 te Meerkerk, begraven op 18-01-1760 te Oud-Alblas. Berend was eigenaar van een huis, achterhuis en erf op Okker Gerritzland op de Noordzijde van Oud Alblas. Zoon van Philips Berends BURGGRAAF (zie XIa) en Lijntje (Lijsje) Ariens.
Gehuwd (1) op 03-02-1709 te Brandwijk met Annechie Ariens GROENEVELT, 25 jaar oud, gedoopt op 16-05-1683 te Molenaarsgraaf, begraven 1716 te Brandwijk. Getuigen bij de doop van Annechie Ariens zijn Willem en Marichie Hermense en Griettie Willemen. Dochter van Arien Ewoutse GROENEVELT en
Annigje Hermans.
Gehuwd (2) 1719 te Lekkerland of Oud Alblas met Maria Cornelisse VERSLUIS (CAPITEYN), gedoopt op 24-01-1696 te Lekkerland, begraven op 21-01-1775 te Oud-Alblas, dochter van Cornelis Jans VERSLUIS, Heemraad en schepen van Nieuw Lekkerland, en Anneke Leenderts BOERMAN.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Japick, gedoopt op 27-07-1710 te Molenaarsgraaf, overleden voor 1771. Getuigen bij de doop van Japick zijn Euwit Arentse Groenevelt en Neeltje Cornelis Boom.

   2. 

Deliaantje, gedoopt op 06-12-1711 te Molenaarsgraaf, overleden voor 1773.

   3. 

Philippus Berends (zie XIIIb).

   4. 

Arie, gedoopt op 28-09-1715 te Brandwijk.

 

XIIIb    Philippus Berends BURGGRAAF, bouwman, gedoopt op 22-10-1713 te Brandwijk, overleden op 26-01-1808 te Zegveld op 94-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1808 te Zegveld. Doopgetuigen zijn Wouter Philipse Burggraav en Metje Philips
Philippus woonde te Oud-Alblas, Brandwijk, van 1743-1750 in 't Oosteynde van Waarder; later op de 'Ruyghecamp' in de Zegveldermeye. Schepen van Zegveld 1753-54, 1763-64, 1777-78. Ouderling in Zegveld van 1776-1781. Begraven te Zegveld een kindje van Phillipus Burggraaf op 't kerkhof 0-18-0. Op 6 sept. 1770 is begraven (waarschijnlijk in de kerk) een kindje van Philippus Burggraaf met de huur van een graf 3-11-9. Zoon van Berend Philips BURGGRAAF (zie XIIa) en Annechie Ariens GROENEVELT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-12-1741 te Zegveld met Aaltje Janz CATS, 22 jaar oud, gedoopt op 20-08-1719 te Zegveld, overleden op 29-03-1798 te Zegveld op 78-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1798 te Zegveld, dochter van Jan Jansz CATS en Neeltje Pieters van der VELDE.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annigje, geboren op 07-04-1743 te Waarder, overleden op 29-10-1812 te Wilnis.

   2. 

Neeltje, gedoopt op 29-11-1744 te Waarder. Doopgetuige is Ary Jans Katz
Neeltje doet op 5-4-1781 belijdenis in Zegveld.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 16-11-1781 te Zegveld met Peter WESTERHOUT, geboren te Lopikerkapel.

   3. 

Marrigje, gedoopt op 24-07-1746 te Waarder, overleden op 30-10-1803 te Zegveld.

   4. 

Jannigje, gedoopt op 06-10-1748 te Waarder, overleden op 17-12-1748 te Waarder, 72 dagen oud. Doopgetuige is Marrigje Burggraaf.

   5. 

Jan (zie XIVc).

   6. 

Jacob, gedoopt op 06-02-1752 te Zegveld, overleden op 13-06-1823 te Zegveld.

   7. 

Arie, gedoopt op 14-03-1756 te Zegveld, overleden op 17-03-1824 te Zegveld.

   8. 

Beertje, gedoopt op 25-06-1758 te Zegveld, overleden op 16-09-1828 te Wilnis.

   9. 

Aart, gedoopt op 19-10-1760 te Zegveld, begraven op 19-11-1760. Doopgetuige is Aagje de Munnik.

   10. 

Aart, gedoopt op 13-12-1761 te Zegveld, overleden op 04-08-1826 te Zegveld.

   11. 

Pietertje, gedoopt op 27-07-1763 te Zegveld. Doopgetuige is Maria Katz.

   12. 

Geertje.


XIVc    Jan BURGGRAAF, gedoopt op 05-07-1750 te Waarder, begraven op 28-07-1812 te Wilnis. Doopgetuige is Maria van Katz, zoon van Philippus Berends BURGGRAAF (zie XIIIb) en Aaltje Janz CATS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-02-1778 te Zegveld met Elsje SAMSOM, 21 jaar oud, gedoopt op 25-07-1756 te Nieuwkoop, begraven op 23-12-1827 te Wilnis-Oudhuizen. Doopgetuige is Mareitje Roes, dochter van Abraham SAMSOM, Bouwman, en Marretje Willems OUTSHOORN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Philippus (zie XVa).

   2. 

Abraham, gedoopt op 27-03-1780 te Wilnis, overleden op 07-1858 te Mijdrecht.

   3. 

Pieter, gedoopt op 21-04-1782 te Wilnis. Peter en doophefster is Beertje Burggraaf.

   4. 

Arij, gedoopt op 17-08-1783 te Wilnis, overleden op 29-02-1820 te Oudhuizen.

   5. 

Marijtje, gedoopt op 06-11-1785 te Wilnis, overleden op 12-12-1808 te Wilnis.

   6. 

Aaltje, gedoopt op 08-06-1788 te Wilnis, overleden op 25-07-1859 te Zwammerdam.

   7. 

Geertje, gedoopt op 29-08-1790 te Wilnis, overleden op 24-02-1845 te Wilnis-Oudhuizen.

   8. 

Pieter, gedoopt op 23-06-1792 te Wilnis, overleden op 24-01-1856 te Vinkeveen.

   9. 

Willem, bouwman en ongehuwd, geboren op 24-11-1797 te Wilnis, gedoopt op 26-11-1797 te Wilnis, overleden op 12-01-1830 te Wilnis-Oudhuizen. Peter en doophefster is Cornelia (Neeltje) Samson.

   10. 

Marretje, geboren op 25-07-1799 te Wilnis, gedoopt op 28-07-1799 te Wilnis, overleden op 07-12-1837 te Wilnis.

 

XVa    Philippus BURGGRAAF, gedoopt op 18-10-1778 te Wilnis, overleden op 10-07-1823 te Wilnis op 44-jarige leeftijd. Peetzoon van Marretje Burggraaf van Segveld, zoon van Jan BURGGRAAF (zie XIVc) en Elsje SAMSOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-03-1803 te Zegveld met Niesje van der KROOST, 19 jaar oud, gedoopt op 18-05-1783 te Zegveld, overleden op 04-12-1816 te Wilnis op 33-jarige leeftijd. Doopgetuige is Marigje Praagman, dochter van Hendrik van der KROOST en Marretje van SEVENHOVEN.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Elsje, geborenop 13-09-1803 te Zegveld, gedoopt op 18-09-1803 te Zegveld, overleden op 19-10-1877 te Zegveld.

   2. 

Hendrik, geboren op 15-09-1804 te Wilnis, gedoopt op 30-09-1804 te Wilnis. Peet is Marrigje van Sevenhoven.

   3. 

Marretje, geboren op 16-04-1807 te Wilnis, gedoopt op 26-04-1807 te Wilnis, overleden op 05-03-1834 te Zegveld.

   4. 

Jan, geboren op 27-03-1808 te Wilnis, gedoopt op 03-04-1808 te Wilnis, overleden op 02-01-1809 te Wilnis, 281 dagen oud. Peter en doophefster is Elsje Samson.

   5. 

Jan, geboren op 15-06-1809 te Wilnis, gedoopt op 18-06-1809 te Wilnis, overleden op 28-07-1812 te Wilnis op 3-jarige leeftijd. Peter en doophefster is Elsje Samson.

   6. 

Hendrik, gedoopt op 10-12-1812 te Wilnis, overleden op 20-08-1871 te Wilnis.

   7. 

Jan (zie XVId).

   8. 

Willem, geboren op 07-08-1814 te Wilnis, overleden op 18-12-1859 te Mijdrecht.

   9. 

Marretje, geboren op 03-12-1815 te Wilnis, overleden op 05-10-1822 te Wilnis op 6-jarige leeftijd.

   10. 

Nijs, geboren op 03-12-1816 te Wilnis, overleden op 22-01-1817 te Wilnis, 50 dagen oud.

 

XVId    Jan BURGGRAAF, veehouder, geboren op 25-06-1813 te Wilnis, overleden op 31-10-1892 te Kamerik Houtdijken op 79-jarige leeftijd, zoon van Philippus BURGGRAAF (zie XVa) en Niesje van der KROOST.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-04-1838 te Wilnis-Oudhuizen met Adriana GRIFFIOEN, 24 jaar oud, geboren op 05-07-1813 te Wilnis, overleden op 28-12-1876 te Kamerik Houtdijken op
63-jarige leeftijd, dochter van Arie GRIFFIOEN, Bouwman te Oudhuizen, en Willemijntje GRIFFIOEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Filippus, geboren op 10-10-1838 te Wilnis-Oudhuizen, overleden op 26-08-1916 te Woerden.

   2. 

Arie, geboren op 03-10-1839 te Wilnis-Oudhuizen, overleden op 28-02-1840 te Wilnis-Oudhuizen, 148 dagen oud.

   3. 

Arie, geboren op 28-10-1840 te Wilnis-Oudhuizen, overleden op 24-09-1919 te Zegveld.

   4. 

Hendrik, geboren op 12-11-1841 te Wilnis, overleden 1889 te Kamerik.

   5. 

Willem, geboren op 08-11-1842 te Kamerik Houtdijken, overleden op 19-02-1843 te Kamerik Houtdijken, 103 dagen oud.

   6. 

Willem, geboren op 10-12-1843 te Kamerik Houtdijken.

   7. 

Willem (zie XVIIe).

   8. 

Niesje, geboren op 19-12-1845 te Kamerik Houtdijken, overleden op 27-05-1861 te Kamerik Houtdijken op 15-jarige leeftijd.

   9. 

Johannes, geboren op 16-06-1847 te Kamerik Houtdijken, overleden op 06-01-1849 te Kamerik Houtdijken op 1-jarige leeftijd.

   10. 

Willemijntje, geboren op 25-02-1852 te Kamerik Houtdijken, overleden op 13-12-1926.

   11. 

Adriaantje, geboren op 25-02-1852 te Kamerik Houtdijken, overleden op 26-09-1859 te Kamerik Houtdijken op 7-jarige leeftijd.

   12. 

Marrigje, geboren op 01-08-1853 te Kamerik Houtdijken, overleden op 16-10-1853 te Kamerik Houtdijken, 76 dagen oud.

   13. 

Johannes, geboren op 15-05-1855 te Kamerik Houtdijken, overleden op 24-05-1855 te Kamerik Houtdijken, 9 dagen oud.

 

XVIIe    Willem BURGGRAAF, boer te Kamerik Houtdijken, geboren op 13-12-1844 te Kamerik Houtdijken, overleden op 01-11-1916 te Kamerik op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan BURGGRAAF (zie XVId) en Adriana GRIFFIOEN.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 25-02-1881 te Kamerik met Cornelia BLOK, 35 jaar oud, geboren op 30-09-1845 te Jaarsveld, overleden op 17-12-1890 te Kamerik op 45-jarige leeftijd, dochter van Adrianus BLOK en Fijgje VERMEULEN.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 13-06-1895 te Kamerik met Gerritje van den HAM, 22 jaar oud, geboren op 14-10-1872 te Nijkerk, overleden op 26-10-1962 te De Bilt op 90-jarige leeftijd, dochter van Jan van den HAM en Beertje BOUWMAN.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan, boer te Woerden, geboren op 27-03-1881 te Kamerik, overleden op 11-05-1945 te Woerden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-05-1912 te Harmelen met Cornelia van DIJK, 26 jaar oud, geboren op 18-07-1885 te Harmelen, overleden op 09-03-1974 op 88-jarige leeftijd, dochter van Erasmus van DIJK en Adriana BOSCH.

   2. 

Fijgje, geboren op 08-10-1882 te Kamerik, overleden op 24-06-1959 te Gouderak op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-12-1902 te Kamerik met Aart STIGTER, 28 jaar oud, geboren op 01-01-1874 te Gouderak, overleden op 23-09-1926 op 52-jarige leeftijd, zoon van Andries STIGTER en Lijpje van VLIET.

   3. 

Adriana, geboren op 13-07-1884 te Kamerik, overleden op 11-03-1972 op 87-jarige leeftijd.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-12-1904 te Kamerik met Willem van der HOEVEN, 24 jaar oud, manufacturier te Woerden, geboren op 30-10-1880 te Harmelen, overleden op 05-10-1960 op 79-jarige leeftijd, zoon van Evert van der HOEVEN en Willempje FIER.

   4. 

Willemijntje, geboren op 14-02-1866 te Kamerik, overleden op 31-07-1963 te Alphen aan den Rijn op 97-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-06-1911 te Kamerik met Leendert de GROOT, 25 jaar oud, boer te Noorder en dagloner te Alphen, geboren op 05-05-1886, overleden op 07-09-1964 te Alphen aan den Rijn op 78-jarige leeftijd, zoon van Teunis de GROOT en Pietje BOTH.

   5. 

Maria, geboren op 02-02-1888 te Kamerik, overleden op 25-02-1973 op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1910 te Kamerik met Arie RIJLAARSDAM, 29 jaar oud, boer te Nieuwkoop en melkhandelaar te Hilversum, geboren op 05-06-1880 te Nieuwkoop, overleden op 21-03-1985 te Hilversum op 104-jarige leeftijd, zoon van Jan RIJLAARSDAM en Wijntje GOUDRIAAN.

   6. 

Adrianus (zie XVIIIv).


Uit het tweede huwelijk:

   7. 

Berendina Wilhelmina, geboren op 16-11-1895 te Kamerik.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09-09-1930 te De Bilt met Willem Gerrit van OOSTVEEN, KNIL-officier te De Bilt.

   8. 

Hendrik, veearts te Hilversum, ongehuwd, geboren op 01-01-1898 te Kamerik.

   9. 

Janna, verpleegster te De Bilt, geboren op 21-09-1900 te Kamerik.

   10. 

Willhelmina Gerritje, onderwijzeres, geboren op 02-08-1915 te Kamerik, gehuwd met Jan Hugo van WIERINGEN, onderwijzer.

 

XVIIIv    Adrianus BURGGRAAF, melkslijter en winkelier, geboren op 16-11-1890 te Kamerik, overleden op 03-02-1967 te Bodegraven op 76-jarige leeftijd, zoon van Willem BURGGRAAF (zie XVIIe) en Cornelia BLOK.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-11-1922 te Zoetermeer met Jacoba Geertruida van DORP, 26 jaar oud, geboren op 21-03-1896 te Zoetermeer, overleden op 14-01-1972 te Bodegraven op 75-jarige leeftijd, dochter van Willem Hendriksz van DORP en Klazina Adriana BOS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem (zie XIXn).

   2. 

Hendrik, geboren op 22-07-1929 te Zwammerdam, overleden op 21-05-1931 te Zwammerdam op 1-jarige leeftijd.

   3. 

Clasina Adriana (Francien), geboren op 26-01-1932 te Zwammerdam.

 

XIXn    Willem BURGGRAAF, hoofdkeurmeester bij de Keuringsdienst van Waren, geboren op 14-09-1923 te Zwammerdam, overleden op 02-02-1995 te Haarlem op 71-jarige leeftijd, zoon van Adrianus BURGGRAAF (zie XVIIIv) en Jacoba Geertruida van DORP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-1950 met Geertje (Gré
) VERBEEK, 26 jaar oud, geboren op 20-06-1924, dochter van Pieter VERBEEK en Teuntje van VREEDENDAAL.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem (Wim) (zie XXw).

   2. 

Adrianus (Arjan) (zie XXx).

   3. 

Teuntje (Tineke) (zie XXy).

   4. 

Pieter (Piet) (zie XXz).

   5. 

Rebertus (Bert) (zie XXaa).

 

XXw    Willem (Wim) BURGGRAAF, gemeente-ambtenaar,  geboren op 13-03-1951 te Bodegraven, zoon van Willem BURGGRAAF (zie XIXn) en Geertje (Gré) VERBEEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-12-1976 met Cornelia Maria (Ria)
VERBEEK, 23 jaar oud, geboren op 26-03-1953, dochter van Karel Wilhelm VERBEEK en Johanna SCHIPPERS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tamara Miranda, geboren op 27-08-1984 (geadopteerd op 1 mei 1986) (zie XXIa).

   2. 

Saskia Jorinde, geboren op 22-03-1989.


 
XXx    Adrianus (Arjan) BURGGRAAF, medewerker regionale omroep,  geboren op 16-08-1954 te Gorinchem, zoon van Willem BURGGRAAF (zie XIXn) en Geertje (Gré) VERBEEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-03-1979 met Johanna Stijntje (Josje) FENNE, 25 jaar oud, geboren op 27-12-1953. Thans gescheiden.
Uit dit huwelijk:

   1. 

David Rudolf Gerard, geboren op 25-06-1976 (bij het huwelijk geëcht).

   2. 

Marije, geboren op 30-09-1982.

   3. 

Bart Willem, geboren op 30-09-1982.


 
XXy    Teuntje (Tineke) BURGGRAAF, geboren op 08-10-1955 te Gorinchem, dochter van Willem BURGGRAAF (zie XIXn) en Geertje (Gré) VERBEEK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-06-1977 met Adrianus Franciscus (Aad) TWISK, commercieel medewerker, 27 jaar oud, geboren op 25-06-1949.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wendy, geboren op 24-11-1978.

   2. 

Kim, geboren op 14-09-1981.


 
XXz    Pieter (Piet) BURGGRAAF,gemeente-ambtenaar, geboren op 27-12-1958 te Dordrecht, zoon van Willem BURGGRAAF (zie XIXn) en Geertje (Gré) VERBEEK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1981 met Gerarda Maria (Grada) van RIJN, gemeente-ambtenaar, 22 jaar oud, geboren op 27-10-1958.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marc, geboren op 03-08-1983.

   2. 

Paul, geboren op 08-09-1985.


 
XXaa    Rebertus (Bert) BURGGRAAF,commercieel medewerker, geboren op 01-02-1968 te Haarlem, zoon van Willem BURGGRAAF (zie XIXn) en Geertje (Gré) VERBEEK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-04-1998 met Caroline Johanna Alexandra Maria GROL,administratief medewerkster,  31 jaar oud, geboren op 20-08-1966. Thans gescheiden.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Claire Barbra Annebelle Frédérique, geboren op 04-10-1998.

   2. 

Charlotte Fleur Isabeau Madeleine, geboren op 17-10-2001.

 

 

XXIa    Tamara Miranda (Tamara) BURGGRAAF, jeugdhulpverlener, geboren te Seoul (Zuid-Korea) op 27-08-1984 (geadopteerd op 1 mei 1986), dochter van Willem BURGGRAAF (zie XXw) en Cornelia Maria VERBEEK. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-09-2010 met Bernardus Johannes Hermanus Cornelis (Bas) Rikken, technisch medewerker, 32 jaar, geboren op 26-11-1977.

Uit dit huwelijk:

Lilly Sofie, geboren op 26-1-2014 te Nijmegen.

Julie Cato, geboren op 11-8-2015 te Nijmegen.

 

   

      

                                                                                        .

 

              Beschrijving: Beschrijving: banner2                                         Beschrijving: Beschrijving: email2