Met een mantra wordt een prathna (gebed) gedaan voor god in de vorm waarin u hem ziet.

Selecteer de Devi of Devta's wiens Mantra u wilt zien

 

 

mantras voor AUM-kar

Aum Asato Ma
Aum Karam Vindu
Aum Shakti
Guru Brahma
Tvam Eva Mata

 

Aum Asato Ma

Aum Asato ma sad gamaya,

tamaso ma jyotir gamaya,

mrityor ma amritam gamaya.

 

Aum Karam Vindu

Aumkaram vindusanyuktam, nityam dhyayanti yoginah;
kamadam mokshadam chaiva, Onkaraya namo namah.

 

 

 

Aum Shakti

Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, pahi mam;
Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, raksha mam.
Aum Tat Sat, Aum Tat Sat, Aum Tat Sat, Aum;
Aum shanti, Aum shanti, Aum shanti, Aum.

 

 

Guru Brahma

Gurur Brahma, gurur Vishur, gurur devo Maheshvarah;
gurur sakshat Parabrahma, tasmai Shri Gurave namah.

 

 

Tvam Eva Mata

Tvam eva mata ca pita tvam eva,
tvam eva bandhush ca sakha tvam eva;
tvam eva vidya dravinam tvam eva,
tvam eva sarvam mama Deva Deva.

 

 

mantras voor Durga Mata

Aum Jayanti
Sarva Mangal
Sarvasvarupe
Ya Devi Sarvabhuteshu

 

 

Aum Jayanti

Aum Jayanti, Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini,
Durga, Kshama, Shiva, Dhatri, Svaha, Svadha, namostu te.

 

 

Sarva Mangal

Sarvamagala-Mangalye, Shive sarvartha-sadhike,
Sharanye Tryambake Gauri, Narayani namostu te.
 
 

Sarvasvarupe

Sarvasvarupe Sarveshe, sarvashakti-samanvite,
bhayebhyas trahi no Devi, Durga Devi, namostu te.

 

 

Ya Devi Sarvabhuteshu

Ya Devi sarvabhuteshu, shaktirupena sansthita,
namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai, namo namah.
Ya Devi sarvabhuteshu, dayarupena sansthita,
namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai, namo namah.

 

 

 

mantras voor Lakshmi Mata

Aum Lakshmi Karotu
Padmasanastihite Devi
Sarvajne Sarvavarad
Siddhi Buddhi
Ya Devi Sarvabuteshu

 

Aum Lakshmi Karotu

Shri Lakshmih karotu kalyanam, arogyam sukhasampadam;
mama shatru-vinashaya, Dipajyotir, namostu te.

 

 

Padmasanastihite Devi

Padmasanasthite Devi, Parabrahma-svarupini;
Parameshi, Jaganmatar, Mahalakshmi, namostu te.

 

 

Sarvajne Sarvavarad

Sarvajne sarvavarade, sarvadushta-bhayankari;
sarvaduhkhahare Devi, Mahalakshmi, namostu te.

 

 

Siddhi Buddhi

Siddhi-buddhi-prade Devi, bhukti-mukti-pradayini;
mantramurte sada Devi, Mahalakshmi, namostu te.

 

 

Ya Devi Sarvabuteshu

Ya Devi sarvabhuteshu, Lakshmirupena sansthita;
namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai, namo namah.
Ya Devi sarvabhuteshu, matrirupena sansthita;
namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai, namo namah.

 

 

 

mantras voor

Bhavani Shankarau
Dehi Saubhagyam
Ya Devi Sarvabhuteshu

 

 

Bhavani Shankarau

Bhavani-Shankarau vande, shraddha-vishvasa-rupinau,
yabhyam vina na pashyanti,siddhah vsantahstham Ishvaram.

 

 

Dehi Saubhagyam

Dehi saubhagyam arogyam, dehi me paramam sukham,
rupam dehi jayam dehi, yasho dehi dvisho jahi.

 

 

Ya Devi Sarvabhuteshu

Ya Devi sarvabhuteshu, shraddharupena sansthita,
namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai, namo namah.
Ya Devi sarvabhuteshu, tushtirupena sansthita,
namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai, namo namah.

 

 

mantras voor

Sarasvati Namastubhyam
Shuklam Brahmavicara
Varnam Arthasanghanam
Ya Devi Sarvabhuteshu

 

 

Sarasvati Namastubhyam

Sarasvati, nams tubhyam, Varade, Kamarupini;
vidyarambham karishyami, siddhir bhavatu me sada.

 

 

 

Shuklam Brahmavicara

Shuklam Brahmavicara-saraparamam,
                   Adyam jagadvvyapinim,
vinapustaka-dharinim abhayadam,
                   jadyandhakarapaham;
haste sphatika-malikam ca dadhatim,
                   padmasane sansthitam,
vande tam Parameshvarim Bhagavatim,
                   buddhipradam Sharadam.

 

 

Varnam Arthasanghanam

Varnanam arthasanghanam, rasanam chandasam api;
mangalanam ca karttarau, vande Vani-Vinayakau.

 

 

 

Ya Devi Sarvabhuteshu

Ya Devi sarvabhuteshu, buddhirupena sansthita;
namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai, namo namah.
 

 

 

 

mantras voor

Gajananam Bhutaganadisevitam
Jay Ghanesha Jay
Shuklambaradharam Devam
Vigna Harana Gananatha

 

 

Gajananam Bhutaganadisevitam

Gajananam bhutaganadisevitam,
kapitthajambuphalasara-bhakshanam;
Umasutam shokavinasha-karanam,
namami Vighneshvara-padapankajam.

 

 

Jay Ghanesha Jay

Jay Ganesha, jay Ganesha, jay Ganesha, pahi mam;
Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, raksha mam.

 

 

 

Shuklambaradharam Devam

Shuklambaradharam Devam, shashivarnam caturbhujam;
prasannavadanam dhyayet, sarvavighnopashantaye.

 

 

Vigna Harana Gananatha

Vighna harana Gananatha ji, kripa karo, maharaja;
tumharo aba liyo asaro, rakhiyo meri laja.

 

 

mantras voor

Gayatri Mata

 

Gayatri Mata

Aum, Bhur bhuvah svah, tat Savitur vearenyam bhargo 
Devasya dhimahi, dhiyo yo nah pracodayat.

 

 

mantras voor Shri Hanuman Swami

Anjana Nandanam Viram
Manojavam Marutatulya Vegam
Pranavau Pavanakumara

 

 

Anjana Nandanam Viram

Anjana-nandanam viram, Janaki-shoka-nashakam,
kapisham Akshahantaram, vande Lankabhayankaram.

 

 

Manojavam Marutatulya Vegam

Manojavam marutatulya-vegam,
jitendriyam buddhimatam varishtham,
Varatmajam vanarayutha-mukhyam,
Shri Rama-dutam sharanam prapadye.

 

 

Pranavau Pavanakumara

Pranavau Pavanakumara, khala bana pavaka gyanaghana,
jasu hridaya agara, basahi Rama sara capa dhara.

 

 

 

mantras voor Shri Kishna Bhagvan

Aum Namo Bhagavate
Mukam Karoti Vacalam
Namo Vijnana Rupaya
Shri Krishna Govinda

 

 

Aum Namo Bhagavate

Aum namo Bhagavate Vasudevaya.
 
Vasudeva-sutam Devam, Kansa-Canura-mardanam,
Devaki-paramanandam, Krishnam vande Jagadgurum.

 

 

Mukam Karoti Vacalam

Mukam karoti vacalam,pangum langhayate girim,
yat kripa tam aham vande, Paramanandam Madhavam.

 

 

 

Namo Vijnana Rupaya

Namo vijnana-rupaya, Paramananda-rupine,
Krishnaya Gopinathaya, Govindaya namo namah.

 

 

Shri Krishna Govinda

Shri Krishna Govinda Hare Murare,
he Natha Narayana Vasudeva.

 

 

mantras voor Shri Ram bhagvan

Apadam Apahartaram
Bara Bara Vara
Nilambuja Shyamala Komalangam
Ramaya Ramabhadraya

 

 

Apadam Apahartaram

Apadam-apahartaram, dataram sarvasampadam,
lokabhiramam Shri Ramam, bhuyo bhuyo namamyaham.

 

 

Bara Bara Vara

Bara bara vara magau, harashi dehu Shriranga,
pada saroja anapayani, bhakti sada satasanga.
Siyavara Rama, jay jay Rama,
mere Prabhu Rama, jay jay Rama,
karo kalyana jay jay Rama.

 

 

Nilambuja Shyamala Komalangam

Nilambuja-shyamala-komalangam,
Sitasamaropita-vamabhagam
panau mahasayaka-carucapam,
namani Ramam Raghuvansha-natham.

 

 

Ramaya Ramabhadraya

Ramaya Ramabhadraya, Ramacandraya Vedhase,
Raghunathaya Nathaya, Sitayah pataye namah.

 

 

mantras voor

Aum Namah Shivaya
Bhavani Shankar Vande
Kapala Dharinam Devam
Karpuragauram Karunavataram
Namah Sharvaya Shantaya

 

 

Aum Namah Shivaya

Aum namah Shivaya, Aum namah Shivaya,
Aum namah Shivaya, Aum namah Shivaya.

 

 

 

Bhavani Shankar Vande

 
Bhavani-Shankarau vande, shraddha-vishvasa-rupinau,
yabhyam vina na pashyanti,siddhah vsantahstham Ishvaram.

 

 

Kapala Dharinam Devam

Kapala-dharinam Devam, varadabhaya-hastakam,
Umayasahitam Shambhum, dhyayet Someshvaram sada.

 

 

Karpuragauram Karunavataram

Karpuragauram karunavataram,
sansarasaram bhujagendraharam
sada vasantam hridayaravinde,
Bhavam Bhavani-sahitam namani.

 

 

Namah Sharvaya Shantaya

Namah Sharvaya Shantaya, Shambhave Shambhave namah,
Vidyeshvara, namas tubhyam, Bhuteshvara, namostu te.

 

 

mantras voor

Adideva Nams Tubhyam
Ehi Surya Sahasransho

 

 

Adideva Nams Tubhyam

Adideva, namas tubhyam, prasida mama, Bhaskara;
Divakara, namas tubhyam, Prabhakara, namostu te.

 

 

Ehi Surya Sahasransho

Ehi, Surya, sahasransho tejorashe, Jagatpate;
anukampaya mam, Deva, grihananargham, namostu te.

 

 

mantras voor Shri Vishnu Bhagvan

Acyutam Keshavam Rama
Lakshmi Narayanam Devam
Mangalam Bhagavan Vishnur
Shantakaram Bhujaga Shayanam

 

 

Acyutam Keshavam Rama

Acyutam Keshavam Rama-Narayanam,
                   Krishna-Damodaram Vasudevam Harim;
Shridharam Madhavam Gopikavallabham,
                   Janakinayakam Ramachandram bhaje.

 

 

Lakshmi Narayanam Devam

Lakshmi-Narayanam Devam, vandeham kamadam Prabhum;
lilaya vitatam vishvam, yena tasmai namo namah.

 

 

Mangalam Bhagavan Vishnur

Mangalam Bhagavan Vishnur, mangalam Garuraddhvajah;
mangalam Pundarikaksho, mangalayatano Harih.

 

 

Shantakaram Bhujaga Shayanam

Shantakaram bhujaga-shayanam,
                   padmanabham Suresham,
vishvadharam gagana-sadrisham,
                   meghavarnam shubhangam;
Lakshmikantam kamala-nayanam,
                   yogibhir dhyanagamyam,
vande Vishnum bhavabhayaharam,
                   sarvalokaikanatham.

 

 

mantras voor

Udbhava Sthiti Sanhara
Ya Devi Sarvabhuteshu

 

 

Udbhava Sthiti Sanhara

Udbhava-sthiti-sanhara-karinim,kleshaharinim,
sarvashreyas-karim Sitam, natoham Ramavallabham.

 

 

Ya Devi Sarvabhuteshu

Ya Devi sarvabhuteshu, kantirupena sansthita,
namas tasyai,namas tasyai,namas tasyai,namo namah.
 
Ya Devi sarvabhuteshu, shantirupena sansthita,
namas tasyai,namas tasyai,namas tasyai,namo namah.

 

 

 

 

 

tumhi ho mata

Tumhi ho mata, pita tumhi ho,
tumhi ho bandhu, sakha tumhi ho, ma. (2X)
Ho ma, ho ma, ho ma, ho ma.
 
Tumhi ho sathi, tumhi sahare,
koi na apana siva tumhare, ma. (2X)
Tumhi to naiya, tumhi khevaiya,
tumhi ho bandhu, sakha tumhi ho, ma.
Ho ma, ho ma, ho ma, ho ma.
 
Jo khil sake na vah phula ham hai,
tumhare carano ki dhula ham hai, ma.(2X)
Daya ki drishti sada hi rakhana,
tumhi ho bandhu, sakha tumhi ho, ma.
Ho ma, ho ma, ho ma, ho ma.
 
Tumhi ho mata... .

 

 

 
He Prabhu Ananda Data

He Prabhu Ananda data, gyan ham ko dijiye,
Shigra sare durguno ko, dur hamse kijiye.
 
Lijiye ham ko sharan me, ham sadachari bane,
Brahmachari dharm rakshak vir vratdhari bane.(1)
 
Prem se ham Gurujano ki,nitya hi seva kare,
Satya bole jhut tyage, neh apas me kare. (2)
 
Ninda kisi ki ham kisi se, bhulkar bhi na kare,
Divya jivan ho hamara, tera yas gaya kare. (3)

 

 

He Jagata Pita Bhagvan

He jagata pita Bhagavan, hame do jnana;
tu, Ishvara pyara, duniya me ek hi sahara. (refrein)
 
Bacapana me hosha na aya,
         Bacapana me hosha na aya,
Aba jau kaha, vishayo ne mujha ko mara?
         Duniya me kauna sahara?
 
Dila mera to kahata hai:
         tu sab jagaha rahata hai.
Dina rata bhatakata mai dara-dara mara,
duniya me tu hi sahara.
 
Papo se, Bhagavan, hame baca,
         aur apana sacca bhakta bana.
Kama krodha aura lobha se kara kinara,
         duniya me tu hi sahara.
 
Majhadhara me hai bera mera,
         kripa kara sharanagata tera.
Prabhu, papa me bita jivana mera sara,
         duniya me tu hi eka sahara.
 
He dinabandhu Bhagavan, daya ke dham;
he Isvara pyara, duniya me kauna sahara?

 

 

Aum Shakti

Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, Aum;
Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, Aum;
Adi shakti, Maha shakti, Durga shakti, Aum;
Sita shakti, Radha shakti, Gauri shakti, Aum;
Sharada shakti, Lakshmi shakti, Uma shakti, Aum;
Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, pahi mam;
Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, raksha mam.

 

Aja Saba Mila Geeta Gao

Aja saba mila gita gao, usa Prabhu ke dhanyavada;
jisaka yasha nita hai gandharva munijana dhanyavada.
                                                  (refrein)
Mandiro me kandaro me, parvato ke shikhara par;
dete hai lagatara sau-sau bara munivara dhanyavada.
 
Karte hai jangala me mangala, pakshigana hara shakha par;
pate hai ananda mila gate hai svara bhara dhanyavada.
 
Kupa me talaba me sagara ki gahari dhara me;
prema rasa me tripta ho, karte hai jalacara dhanyavada.

 

Bhavan Meri Naiya

Bhagvan meri naiya, Us par laga dena.
Ab tak to nibhaya hai age bhi nibha dena.
 
Dal bal ke sath maya, akar mujhe jo ghere,
Tum dekhte na rahna jhat ake bacha lena. Bhagvan... 
 
Tum Ish mai upasak, tum Dev mai pujari,
Jo bat satya hove, sach karke dikha dena. Bhagvan... 
 
Sambhav hai jhanjhato me, mai Tum ko bhul jau,
Par Nath kahi tum bhi,mujhko na bhula dena. Bhagvan... 
 
Ham mor banke Mohan, nacha karege ban me,
Tum Shyam ghata bankar, in ban me utha karna. Bhagvan...
 
Ban karke ham papiha, pi pi rata karege,
Tum svati bund ban kar, pyase pe daya karna. Bhagvan...
 
Ham (Radheshyam) jag me, tum hi ko niharege,
Tum divya jyoti bankar, akho me raha karna. Bhagvan...

 

 

 

Itni Shakti Hame Dena

Itni shakti hame den, Data,
mana ka vishvasa kamzora ho na. (refrein)
Ham cale eka raste pe hamse,
bhulakar bhi koi bhula ho na.
Itni shakti...
 
Dura agyana ke ho andhere,
tu hame gyana ki roshani de.
Har burai se bacte rahe ham,
jitni bhi de bhali zindagi de.
Bair ho na kisi ka kise se,
bhavana mana me bandale ki ho na.
Ham cale...
Itni shakti...
 
Ham na soce: hame kya mila hai?
Ham yah soce: kiya kya hai arpan?
Phula khushiyo ke bate sabhi ko,
saba ka jivan hi ban jae madhuban.
Apni karuna ka jal tu bahake,
kar de pavan har ek man ka kona.
Ham cale...
Itni shakti...

 

 

Tere Pujana Ko Bhagavan

Tere pujana ko, Bhagavan, bana mana mandira alishan. (refrein)
 
Kisne jani teri maya? Kisne bheda tumhara paya?
Hare rishi muni kara dhyan, bana mana mandira alishan.
 
Tu hi jala me, tu hi thala me, tu hi mana me, tu hi bala me.
Tera rupa anupa jahan, bana mana mandira alishan.
 
Tu hara gula me, tu bulbula me, tu hara dala ke hara patana me.
Tu hara dila me murtiman, bana mana manidra alishan.
 
Tune raja ranka banaye, tune bhikshuka raja baithaye.
Teri lila aisi mahan, bana mana mandira alishan.
 
Jhuthe jaga ki jhuthi maya, murakha, isme kyo bharamaya?
Kara kucha jivana ka kalyan, bana manidra alishan.

 

 

 

Uddhara Karo Bhagavan

Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.
Bhava para karo, Bhagavana, tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.
 
Kaise tera nama dhiyae? Kaise tumhari lagana lagae? (2X)
Hriday jaga do gyana, tumhari sharana pare,
Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.
 
Pantha mato ki suna bate, dvara tera taka pahuca na pate. (2X)
Bhatake bica jahana , tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.
 
Tuma hi shyamala Krishna Murari, Rama tumhi Ganapati Tripurari.
Tuma hi bane Hanumana, tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.
 
Aisi antara jota jagana, ham dino ko sharana lagana. (2X)
He Prabhu, daya-nidhana, tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddhara karo, Bhagavan, tumhari sharana pare,
bhava para karo, Bhagavana, tumhari sharana pare. (2X)