Familie van der GaliŽn (Dantumadeel)

	I. Vader van Meindert

	  geb. ca 1660
	  x
	  NN
	  1. Meindert
	   geb. ca 1685
	II. Meindert
	   geb. ca 1685
	   z.v. Vader van Meindert
	   x
	   NN
	   1. Sjoerd Meinderts
	    geb. ca 1710
	IIIa. Sjoerd Meinderts
	   geb. ca 1710
	   overl. voor 1749
	   dagloner
	   z.v. Meindert
	   x voor 1735 (trouwboeken vanaf 1740 aanwezig)
	   Romkje Hillebrands
	   geb.
	   overl.
	   d.v.
	   wonen in 1749 in Oudwoude:
	   wed. Sjoerd Meinderts, Kollumerland
	   Plaats: Oudwoude
	   Omschrijving: gemene boerenne
	   Gezin volw: 4 en kind: 2 (dus 3 kinderen boven de 12, 2 eronder)
	   Aanslag: 43-0-0
	   1. Sybe Sjoerds Gaalje
		 geb. Murmerwoude 1744
	 IVa. Sybe Sjoerds Gaalje
	   ged. Murmerwoude 1744
	   overl. Akkerwoude 5-1-1823
	   dagloner/rietdorser
	   z.v. Sjoerd Meinderts en Romkje Hillebrands
	   x Murmerwoude 8-5-1768
	   Geeske Hendriks (van der GaliŽn, in overlijdensacte)
	   ged. Akkerwoude   1737
	   overl. Akkerwoude 19-2-1826 (89 jaar, weduwe)
	   d.v. Hendrik Dirks en Dieuwke Hillebrands
	   Renteniersche
	   1. Sjoerd Sybes van der GaliŽn
		 geb./ged. Akkerwoude 9-10/2-12-1770
	   2. Romkje Sybes van der GaliŽn
		 geb./ged. Akkerwoude 25-4/23-5-1773
		 overl. Akkerwoude 18-3-1848
	   3. Dieuke Sybes van der GaliŽn
		 geb./ged. Akkerwoude 27-1/3-3-1776
		 jong overleden
	   4. Hendrik Sybes van der GaliŽn
		 geb./ged. Akkerwoude 9-5/31-5-1778
	 Va. Sjoerd Sybes van der GaliŽn
	   geb./ged. Akkerwoude 9-10/2-12-1770
	   overl. Akkerwoude 11-3-1855
       arbeider
	   z.v. Sybe Sjoerds Gaalje en Geeske Hendriks
	   x Akkerwoude 26-1-1794
	   Antje Sjoukes Vrieswijk
	   geb. Murmerwoude  1769
	   overl. Akkerwoude 7-8-1831
	   d.v. Sjouke Iemkes Vrieswijk en Antje Andries
	   1. Sybe Sjoerds van der GaliŽn
		geb./ged. Murmerwoude 7-4/11-5-1794
	   2. Sjouke Sjoerds van der GaliŽn
		geb./ged. Murmerwoude 14-9/18-10-1795
	   3. Meindert Sjoerds van der GaliŽn
		geb./ged. Murmerwoude/Akkerwoude 16-3/9-4-1797
	   4. Andries Sjoerds van der GaliŽn
		geb./ged. Murmerwoude 3-10/3-11-1799
	   5. Durk Sjoerds van der GaliŽn
		geb./ged. Akkerwoude 11-1/14-2-1802
	   6. Hendrik Sjoerds van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 1-3-1806
		overl. Murmerwoude 2-5-1817
	   7. Jan Sjoerds van der GaliŽn
		geb./ged. Akkerwoude 25-4/29-5-1808
	 Vb. Hendrik Sybes van der GaliŽn
	   geb./ged. Akkerwoude 9-5/31-5-1778
	   overl. Akkerwoude 31-8-1830
	   arbeider
	   z.v. Sybe Sjoerds Gaalje en Geeske Hendriks
	   x Dantumadeel 8-9-1813
	   Martgen Deddes Wiersma
	   geb. Wouterswoude 1792
	   overl. Akkerwoude 2-3-1870
	   dienstmeid te Jislum
	   d.v. Dedde Tjibbes Wiersma en Antje Lieuwes Nieuwenhuis
	   1. Geeske van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 29-12-1813
		overl. Akkerwoude 24-5-1838
		ongehuwd
	   2. Antje Hendriks van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 31-8-1815
		overl. Tietjerksteradeel 6 juni 1860 (45 jaar, gehuwd)
		x Tietjerksteradeel 22 mei 1847
		Klaas Jans Vonk
		geb. 1824
		overl. Tietjerksteradeel 2 augustus 1873 (49 jaar, gehuwd)
		z.v. Jan Jacobs Vonk en Atje Klases Hoekstra
		Klaas is hertrouwd met Sjoukje Jelles de Jong 
		a. Jan Klazes Vonk
		  geb. Tietjerksteradeel 2 november 1848
		b. Martzen Klazes Vonk
		  geb. Tietjerksteradeel 28-8-1851
		c. Hendrik Klazes Vonk
		  geb. Tietjerksteradeel 8 maart 1854
		d. Jacob Klazes Vonk
		  geb. Tietjerksteradeel 17 juli 1857
	   3. Dieuwke van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 18-3-1817
		overl. Akkerwoude 8-3-1890
		x Dantumadeel 21-10-1838
		Kornelis Jans Tuinstra
		geb. Rinsumageest 4-11-1810
		overl. Akkerwoude 17-11-1864
		boerenknecht
		z.v. Jan Hendriks Tuinstra en Ytje Cornelis Schuringa
		7 kinderen
	   4. Romkje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 13-6-1819
		overl. Rinsumageest 2-5-1888
		x Dantumadeel 5-3-1843
		Marten Pieters Woudstra
		geb. Murmerwoude 3-10-1816
		overl. Rinsumageest 8-2-1892
		boerenknecht
		z.v. Pieter Martens Woudstra en Tetje Lieuwes Plantinga
		7 kinderen
	   5. Detje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 3-4-1822
		overl. Akkerwoude 20-6-1871
		x Dantumadeel 27-5-1854
		Jan Tabes Kooistra
		geb. Akkerwoude 26-5-1824
		overl. Akkerwoude 25-2-1895
		dagloner
		z.v. Tabe Heins Kooistra en Jans van der Bij
		2 kinderen
	VIa. Sybe van der GaliŽn
	   geb./ged. Murmerwoude 7-4/11-5-1794
	   overl. Akkerwoude 5-7-1868
	   dagloner te Akkerwoude
	   z.v. Sjoerd Sybes van der GaliŽn en Antje Sjoukes Vrieswijk
	   x Dantumadeel 15-4-1821
	   Minke Mients Broekstra
	   geb. Akkerwoude 1784
	   overl. Akkerwoude 2-9-1856 (72 jaar, gehuwd)
	   daglonersche
	   d.v. Mient Klazes Broekstra en Lutske Harmens
NB	   Mient Klases Broekstra/van der Galien
	   geb. 1742
	   overl. Dantumadeel 8 oktober 1819 (77 jaar, gehuwd)
	   wordt bij overlijden ten onrechte Van der GaliŽn genoemd
	   dagloner/rietdorser (??)
	   z.v. Klaas Thijssens en Antje Mients 
	   x Akkerwoude 30-6-1771
	   Lutske Harmens
	   geb. 1753
	   overl. Dantumadeel 23 april 1822 (69 jaar, weduwe)
	   opm.: ingeschreven ingevolge vonnis van de Regtbank
1. Klaas Mients Broekstra geb. 1773 2. Minke Mients Broekstra geb. Akkerwoude 1784 overl. 2 september 1856 3. Harmen Mients Broekstra geb. 1789 overl. 11 oktober 1827
	   1. Sjoerd Sybes van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 31-5-1821
	   2. Mient Sybes van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 3-3-1826
	VIb. Sjouke Sjoerds van der Galie(n)
	   geb./ged. 14-9/18-10-1795
	   overl. Kollumerland 27-8-1858 (63 jaar)
	   z.v. Sjoerd Sybes van der GaliŽn en Antje Sjoukes Vrieswijk
	   x Oudwoude (Kollumerland) 18-6-1816
	   Sytske Douwes Veenstra
	   geb. 1797
	   overl. Kollumerland 10 juli 1843 (46 jaar, gehuwd)
	   d.v. Douwe Lieuwes Veenstra en Geertje Jans Postma 
	   1. Getje Sjoukes van der Galy
		geboren Oudwoude (Kollumerland) 11 november 1816
		N.B. Familienaam vader ook vermeld als "Galie" en "Gallie" 
		overl. Oudwoude (Kollumerland) 24 november 1816 (14 dagen)
	   2. Antje Sjoukes Galie of Gallie
		geb. Kollumerland 10 november 1817 
		overl. Kollumerland 26 november 1818 (1 jaar)
	   3. Antje Sjoukes van der Galie(n)
		geb. Kollumerland 15 februari 1820
		overl. Kollumerland 23-4-1848 (28 jaar)
		x Kollumerland 4 september 1841
		Eelke Sytzes Bos
		geb. Kollumerland 26 januari 1817
		z.v. Sytze Eelkes Bos en Anne Catharina Jarigs Comri
		overl. Kollumerland 29 november 1863 (47 jaar, weduwnaar)
		Eelke is hertrouwd met Grietje Gaukes van der Kooi 
		a. Anna Catharina Eelkes Bos
		  geb. Kollumerland 21 oktober 1841
		b. Wytze Eelkes Bos
		  geb. Kollumerland 29 januari 1844
		c. Sytske Eelkes Bos
		  geb. Kollumerland 9 september 1847
	   4. Douwe Sjoukes van der Galie
		geb. Kollumerland 29 december 1823
		overl. Kollumerland 19 juli 1829 (5 jaar)
	   5. Geertje (of Getje) Sjoukes van der GaliŽn
		geb. Kollumerland 16 november 1826
		overl. Kollumerland 25-7-1852 (25 jaar)
		ongehuwd
	   6. Douwe Sjoukes van der GaliŽn
		geb. Kollumerland 14 november 1829 
		overl. Kollumerland 23-8-1862 (32 jaar)
		ongehuwd
	   7. Sjoerd Sjoukes van der GaliŽn
		geb. Kollumerland 22 februari 1834
	   8. Eelkje van der Galie
		geb. Kollumerland 22 oktober 1836
		overl. Kollumerland 18 juni 1839 (2 jaar)
	VIc. Meindert Sjoerds van der GaliŽn
	   geb./ged. Murmerwoude/Akkerwoude 16-3/9-4-1797
	   overl. Akkerwoude 4-5-1847
	   Boerenknecht te Dantumawoude
	   z.v. Sjoerd Sybes van der GaliŽn en Antje Sjoukes Vrieswijk
	   x Dantumadeel 23-5-1825
	   Aaltje Sytzes Ros
	   geb. Murmerwoude 1806
	   overl. Akkerwoude 29-1-1887
	   Dienstmeid te Dantumawoude
	   d.v. Sytse Haans Ros en Aaltje Sybrens Plantinga
	   1. Aaltje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 16-5-1826
		overl. Akkerwoude 25-7-1885
		ongehuwd
	   2. Sjoerd van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 24-11-1827
		overl. Akkerwoude 1-1-1829
	   3. Antje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 14-10-1829
		overl. Akkerwoude 11-7-1833
	   4. Sjoerd van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 25-2-1832
	   5. Sytse Meinderts van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 22-1-1834
		overl. Chaam (NB) 11-9-1889
		Bron: Memories van successie (Overledene) 
		inlandse kramer
		x Dantumadeel 19-6-1869
		Klaaske of Kaatje Piepenbroek
		geb. Wilp    1839
		overl.
		dienstbode te Rotterdam
		d.v. Jan Hendrik Piepenbroek en Gerritjen Aarts
	   6. Hendrik Meinderts van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 14-9-1836
		overl. Dantumadeel 10-9-1918 (81 jaar, weduwnaar)
		Kramer
		x Dantumadeel 19-5-1866
		Antje Bosch
		geb. Zwaagwesteinde 1-7-1837
		overl. Dantumadeel 15 mei 1899 (61 jaar, gehuwd)
		d.v. Bjettje Ypes Bosch
	   7. Willem van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 20-4-1839
	   8. Sybe van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 24-5-1842
	   9. Antje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 30-5-1847
		overl. Akkerwoude 19-6-1847
	VId. Andries Sjoerds van der GaliŽn
	   geb/ged. Murmerwoude 3-10/3-11-1799
	   overl. Akkerwoude 21-1-1878
	   z.v. Sjoerd Sybes van der GaliŽn en Antje Sjoukes Vrieswijk
	   x Dantumadeel 4-5-1823
	   Joukje Wybes Zwaagstra
	   geb. Akkerowude ca. 1800
	   overl. Akkerwoude 7-3-1865
	   d.v. Wybe Hendriks Zwaagstra en Antje Jacobs Talma
	   1. Antje Andries van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 8-9-1823
		overl. Dantumadeel 21 november 1898 (75 jaar, weduwe)
		dienstmeid
		x Dantumadeel 7-12-1845
		Aebele Romkes Visser
		geb. Akkerwoude 24-9-1819
		overl. Dantumadeel 27 mei 1856 (36 jaar, gehuwd)
		dagloner, weduwnaar van Trijntje Jans Visser
		z.v. Romke Popkes Visser en Ymkje Ruurds van der Bij
		5 kinderen
	   2. Wijbe Andries van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 26-4-1827
	   3. Sjoerd Andries van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 7-1-1829
		overl. Akkerwoude 7-5-1836
	   4. Grietje Andries van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 21-5-1832
		overl. Akkerwoude 10-6-1864
		x Dantumadeel 13-5-1852
		Folkert Klazes Wijnsma
		geb. Akkerwoude 26-9-1825
		overl. Akkerwoude 22-1-1896
		dagloner
		z.v. Klaas Hylkes Wijnsma en Sieuwke Eelkes Venema
		6 kinderen
	   5. Klaaske Andries van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 13-10-1839
		overl. Dantumadeel 1 juni 1917 (77 jaar, weduwe)
		x Dantumadeel 10-5-1866
		Engele Wytses Zuidema
		geb. Akkerwoude 18-10-1835
		overl. Dantumadeel 15 oktober 1899 (64 jaar, gehuwd)
		dagloner
		z.v. Wijtse Jans Zuidema en Janke Thijssen van der Veen
		6 kinderen
	VIe. Durk Sjoerds van der GaliŽn
	   geb/ged. Akkerwoude 11-1/14-2-1802
	   overl. Akkerwoude 6-8-1885
	   arbeider
	   z.v. Sjoerd Sybes van der GaliŽn en Antje Sjoukes Vrieswijk
	   x Dantumadeel 5-7-1825
	   Pietje Pieters Pietersma
	   geb/ged. Akkerwoude 21-2/21-4-1805
	   overl. Akkerwoude 2-2-1885
	   d.v. Pieter Durks Pietersma en Tjimkje Sjoerds Rijpma
	   1. Pieter Durks van der GaliŽn
		geb. De Valom 25-11-1825
	   2. Sjoerd Durks van der GaliŽn
		geb. De Valom 20-12-1827
	   3. Tjimkje Durks van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 6-5-1830
		overl. Dantumadeel 5-9-1895 (66 jaar, gehuwd)
		x Dantumadeel 30-9-1858
		Klaas Tjibbes Venema
		geb. Akkerwoude 5-5-1838
		overl. Dantumadeel 9-12-1912 (67 jaar, weduwnaar)
		dagloner
		z.v. Tjibbe Eelkes Venema en Maria Pieters van Zuilen
		5 kinderen
	   4. Antje Durks van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 1-11-1832
		overl. Akkerwoude 11-3-1899
		x Dantumadeel 25-5-1859
		Tabe Johannes Pruik
		geb. Marum (Gr.)   1835
		overl. Akkerwoude 27-11-1897
		turfschipper
		z.v. Johannes Freerks Pruik en Trientje Visser
		1 dochter
	   5. Henderikje Durks van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 26-12-1835
		overl. Dantumadeel 8 juni 1932 (96 jaar, weduwe)
		x Dantumadeel 27-6-1867
		Wieger Tjibbes Venema
		geb. Akkerwoude 17-2-1843
		overl. Murmerwoude 14-4-1900
		dagloner
		z.v. Tjibbe Eelkes Venema en Mietje Pieters van Zuilen
		a. Tjibbe van der GaliŽn/Venema
		  geb. Dantumadeel 23-8-1865
		  overl. Dantumadeel 10 juni 1901 (35 jaar, gehuwd)
	   6. Durkje Durks van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 29-8-1838
		overl. Dantumadeel 7-4-1915 (76 jaar, gehuwd)
		x Dantumadeel 2-4-1863
		Andries Fokkes van Hijum
		geb. Akkerwoude 17-3-1836
		overl. Dantumadeel 20 mei 1918 (82 jaar)
		dagloner
		z.v. Fokke Ydes van Hijum en Dieuwke Johannes Schonenburg
		7 kinderen
	   7. Oedzen Durks van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 21-6-1842
	   8. Sjoukje Durks van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 22-8-1845
		overl. Twijzelerheide 29-4-1921 (75 jaar, weduwe)
		x Dantumadeel 14-5-1868
		Oene Alberts Venema
		geb. Akkerwoude 28-2-1844
		overl. Akkerwoude 9-6-1909
		turfschipper
		z.v. Albert Jans Venema en Tjmkje Oenes Gortersma
		8 kinderen
	VIf. Jan Sjoerds van der GaliŽn
	   geb/ged. Akkerwoude 25-4/29-5-1808
	   overl. Akkerwoude 4-4-1891
	   boerenknecht
	   z.v. Sjoerd Sybes van der GaliŽn en Antje Sjoukes Vrieswijk
	   x Dantumadeel 11-5-1834
	   Sjoerdtje Feijes van der Wal
	   geb/ged. Akkerwoude 7/15-9-1811
	   overl. Akkerwoude 3-1-1891
	   d.v. Feye Jacobs van der Wal en Trijntje Tammes
	   1. Trientje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 27-10-1835
		overl. Akkerwoude 13-1-1838
	   2. Sjoerd van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 6-12-1837
		overl. Akkerwoude 10-1-1838
	   3. Feye van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 17-1-1839
	   4. Sjoerd van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 24-7-1842
		overl. Akkerwoude 27-5-1902
		ongehuwd
	   5. Jacob van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 26-2-1846
	   6. Anne van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 6-12-1849
	   7. Trientje of Trijntje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 13-1-1854
		overl. Dantumadeel 23-4-1939 (85 jaar, weduwe)
		x Dantumadeel 31-5-1884
		Reitse van der GaliŽn
		geb. Dantumadeel 22-5-1854
		overl. Dantumadeel 5-2-1925 (70 jaar, gehuwd)
		z.v. Wybe Andries van der GaliŽn en Durkje Reitzes Dijkstra
	VIIa. Sjoerd Sybes van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 31-5-1821
	   overl. Akkerwoude 15-9-1883
	   dagloner
	   z.v. Sybe van der GaliŽn en Minke Mients Broekstra
	   x Dantumadeel 10-5-1846
	   Jitske Rinzes Zwaagstra
	   geb. Dantumawoude 1-3-1823
	   overl. Akkerwoude 7-3-1904
	   d.v. Rinse Wybes Zwaagstra en Geeske Hylkes Wijnsma
	   1. Minke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 12-5-1847
		 overl. Akkerwoude 26-2-1849
	   2. Geeske van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 18-12-1849
		 overl. Dantumadeel 13-7-1924 (65 jaar, weduwe)
		 dienstmeid te Murmerwoude
		 x Murmerwoude 27-9-1884
		 Wouter Roelofs Rozema
		 geb. Murmerwoude 22-7-1850
		 overl. Dantumadeel 28 juni 1893 (42 jaar, gehuwd)
		 arbeider te Murmerwoude
		 z.v. Roelof Lieuwes Rozema en Trijntje Wouters van der Meer
		 a. Trijntje Rozema
		  geb. Dantumadeel 5 oktober 1885
		 b. Sjoerd Rozema
		  geb. Dantumadeel 25 februari 1887
		 c. Roelof Rozema
		  geb. Dantumadeel 1 april 1888
	   3. Sybe van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 2-5-1850
		 overl. Akkerwoude 23-8-1851
	   4. Sybe van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 21-9-1853
	   5. Rinse van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 31-8-1856
		 overl. Akkerwoude 28-1-1869
	   6. Minke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 26-9-1858
		 overl. Dantumadeel 1-5-1937 (78 jaar, ongehuwd)
		 ongehuwd
		 a. Sjoerd van der GaliŽn
		  geb. Dantumadeel 17-11-1887
		  overl. Dantumadeel 14-2-1890 (2 jaar)
	   7. Antje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 17-8-1862
		 overl. 15-12-1946
		 x Dantumadeel 16-11-1911
		 Fokke Sytzes Ros
		 geb. Akkerwoude 27-2-1862
		 overl. Dantumadeel 31 mei 1923 (60 jaar, gehuwd)
		 arbeider
		 z.v. Sytze Haans Ros en Wytske Hendriks Bos(k)ma
	   8. Mient van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 20-8-1865
		 overl. Zuidlaren in tehuis Dennenoord 17-1-1905
		 ongehuwd
	VIIb. Mient Sybes van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 3-3-1826
	   overl. Akkerwoude 18-8-1904
	   z.v. Sybe van der GaliŽn en Minke Mients Broekstra
	   x Dantumadeel 14-5-1859
	   Baukje Frederiks Sment
	   geb. Ferwerderadeel 30 juli 1826
	   overl. Akkerwoude 24-11-1905
	   d.v. Frederik Allardus Sment en Wijpkje Jans 
		  van der Meulen
	   1. Frederik Mients van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 2-4-1860
		 overl. Akkerwoude 6-6-1860
	   2. Frederik Mients van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 4-4-1862
		 overl. Akkerwoude 4-9-1862
	   3. Frederik Mients van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 19-8-1863
		 overl. Akkerwoude 14-9-1863
	   4. Sybe Mients van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 8-4-1865
	 	 overl.
	   5. Minke Mients van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 7-8-1867
		 overl. Akkerwoude 15-7-1894
		 x Dantumadeel 18-5-1893
		 Jacob Jans van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 26-2-1846
		 overl. Dantumadeel 22-1-1928
		 arbeider
		 z.v. Jan van der GaliŽn en Sjoerdtje van der Wal
	VIIc. Sjoerd Sjoukes van der GaliŽn
	   geb. Kollumerland 22 februari 1834
	   overl. na 7-7-1887
	   z.v. Sjouke Sjoerds van der Galie(n) en Sytske Douwes Veenstra
	   x Kollumerland 21-11-1857
	   Wytske Jans Bosgra
	   geb.   1835
	   overl. Kollumerland 30 december 1934 (99 jaar, weduwe)
	   op 7-7-1887 winkeliersche te Westergeest
	   1. Jan Sjoerds van der Galie(n)
		 geb. Kollumerland 28-2-1858
	   2. Sytske Sjoerds van der GaliŽn
		 geb. Achtkarspelen 9 juli 1864
		 overl. Achtkarspelen 8 maart 1942 (77 jaar, weduwe)
		 x Dantumadeel 7-7-1887
		 Tjeerd van der Land
		 geb. Westergeest (Kollumerland) 4 oktober 1849
		 overl. Kollumerland 23 oktober 1924 (75 jaar, gehuwd)
		 landbouwer te Veenwouden
		 z.v. Hendrik Sierks van der Land en Tetje Tjeerds Veenstra, weduwnaar van Eelkje Hoek
		 4 kinderen
	   3. Sjouke Sjoerds van der GaliŽn
		 geb. Twijzel 21-11-1868
		 x I Kollumerland 19 maart 1898
		 Wytske Dijkstra
		 x II Assen 29 januari 1920
		 Jantje Wilma
		 a. Sjoerd van der GaliŽn
		  geb. Kollumerland 23 mei 1898
	   4. Willem Sjoerds van der GaliŽn
		 geb. Twijzel    1875
		 overl. Kollumerland 11-6-1890 (15 jaar)
	VIId. Sjoerd Meinderts van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 25-2-1832
	   overl. Ferwerderadeel 18-3-1882 (50 jaar, gehuwd)
	   dagloner
	   z.v. Meindert Sjoerds van der GaliŽn en Aaltje Sytzes Ros
	   x I Dantumadeel 17-11-1859
	   Geertje Ykes Dantuma
	   geb. Akkerwoude 19-1-1834
	   overl. Akkerwoude 10-11-1861
	   d.v. Yke Pieters Dantuma en Akke Klases Pranger
	   x II Ferwerderadeel 5-2-1881
	   Hiltje (of Hittje) Douwes Fokkema
	   geb. Ferwerderadeel 11 februari 1843
	   overl. Ferwerderadeel 11 februari 1902 (59 jaar, weduwe)
	   d.v. Douwe Dirks Fokkema en Imkje Sipkes Hilwerda
	   weduwe van Siemen Klazes Akkermans ???
	   1-3: 1e huwelijk 4: 2e huwelijk
	   1. Akke van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 17-12-1859
		 overl. Winschoten 27-8-1928
		 x Dantumadeel 13-5-1880
		 Jan Jelkes Boonstra
		 geb. Wouterswoude 6-6-1857
		 overl. na 1897
		 dagloner
		 z.v. Jelke Ruurds Boonstra en Klaaske Wiegers Delfstra
		 gezin vertrekt op 18 mei 1897 naar Sappemeer

		 1. Klaaske Boonstra
		  geb. Wouterswoude 30-3-1881
		 2. Geertje Boonstra
		  geb. Wouterswoude 12-9-1882
		 3. Folkje Boonstra
		  geb. Wouterswoude 12-11-1884
		 4. Akke Boonstra
		  geb. Wouterswoude 14-7-1886
		 5. Sjoerd Boonstra
		  geb. Dantumadeel 25-2-1889
		 6. Jelke Boonstra
		  geb. Dantumadeel 13-5-1891
		 7. Ruurd Boonstra
		  geb. Dantumadeel 28-10-1893
		 8. Wieger Boonstra
		  geb. Dantumadeel 10-3-1897
		 9. Wicher Boonstra
		  geb. Sappemeer 1-10-1898
		10. Sijtze Martinus Boonstra
		  geb. Sappemeer 1-10-1900
		  overl. Sappemeer 24-12-1900
		Dit gezin vertrekt 18 mei 1897 naar Sappemeer, Jagersweg 10 (nu 
		Noordbroeksterstraat)
		Dit gezin vertrekt 2 juni 1902 naar Winschoten
		Gegevens van Jouke Dantuma
	   2. Aaltje van der GaliŽn
		 geb. Dantumadeel 17-12-1859
		 overl. Dantumadeel 19-12-1859
	   3. Aaltje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 10-4-1861
		 overl. Akkerwoude 9-6-1863
	   4. Aaltje van der GaliŽn
		 geb. Ferwerderadeel 22-10-1881
		 overl.
		 x Leeuwarden 28 september 1901
		 Sybe Eeltjes van der Kooi  
	VIIe. Willem Meinderts van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 20-4-1839
	   overl. Akkerwoude 8-10-1885
	   koopman
	   z.v. Meindert Sjoerds van der GaliŽn en Aaltje Sytzes Ros
	   x Dantumadeel 26-5-1870
	   Antje Jacobs Rosier
	   geb. Ternaard 18-5-1849
	   overl. Akkerwoude 30-9-1901
	   diensbode te Aalzum
	   d.v. Jacob Stevens Rosier en Johanna Henderica Stevan
	   1. Meindert van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 7-4-1871
		 boerenknecht
	   2. Jacob van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 23-6-1872
	   3. Sytze van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 1-11-1873
	   4. Steven van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 18-4-1875
		 overl. Dantumadeel 9 augustus 1875 (3 mnd)
	   5. Herke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 14-6-1876
	   6. Aaltje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 15-8-1878
		 overl.
		 x Dantumadeel 3-10-1896
		 Hendrik Pieters Wijnsma
		 geb. Akkerwoude 1-6-1877
		 overl.
		 arbeider
		 z.v. Pieter Klazes Wijnsma en Janke Geerts Veenstra
		 x Dantumadeel 7-8-1919
		 Wijtse de Jager
		 geb. 1874
		 overl.
	   7. Johanna Henderica van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 9-5-1880
	   8. Sjoerd van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 28-11-1881
	   9. Steven van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 3-10-1883
		 overl. Akkerwoude 25-8-1884 (10 mnd)
	   10. levenloos kind
		 geb. Akkerwoude 3 oktober 1883
	VIIf. Sybe Meinderts van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 25-5-1842
	   overl. Akkerwoude 25-9-1899
	   dagloner
	   z.v. Meindert Sjoerds van der GaliŽn en Aaltje Sytzes Ros
	   x Dantumadeel 16-10-1873
	   Jantje Jouws Kooistra
	   geb. Akkerwoude 29-12-1852
	   overl.
	   d.v. Jouw Hendriks Kooistra en Akke Jans Uitterdijk
	   1. Aaltje Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 4-12-1873
		 overl. 25-11-1965
		 dienstmeid
		 x I Dantumadeel 12-5-1900
		 Harmen van Meekeren
		 geb. Murmerwoude 10-12-1845
		 overl. Dantumadeel 7 juni 1909 (63 jaar, gehuwd)
		 gardenier
		 z.v. Ryk Harmens van Meekeren en Rigtje Sipkes Hoekstra
		 x II Dantumadeel 7-3-1912
		 Fokke Andries van Hijum
		 geb. Akkerwoude 9-5-1863
		 overl. 21-1-1921
		 gardenier te Rinsumageest
		 z.v. Andries Fokkes van Hijum en Durkje Durks van der GaliŽn
	   2. Jouw Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 26-10-1875
	   3. Meindert Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 23-3-1878
		 arbeider
	   4. Akke Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 22-5-1880
		 overl. Akkerwoude 16-8-1880
	   5. Akke Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 30-12-1881
		 overl. 11-4-1957
		 x
		 Hendrik Pol
		 geb.
		 overl.
	   6. Hendrik Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 28-8-1884
		 overl. Akkerwoude 27-2-1886
	   7. Hendrik Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 9-11-1886
	   8. Grietje Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 9-8-1889
		 overl.
	   9. Sjoerd Sybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 8-9-1892
		 x Capelle (NB) 10-5-1918
		 Johanna Cornelia de Geus
		 geb. Loon op Zand 
		 d.v. Christiaan de Geus en Hendrika Verduijn 
	VIIg. Wybe Andries van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 26-4-1827
	   overl. Akkerwoude 5-11-1898
	   dagloner
	   z.v. Andries Sjoerds van der GaliŽn en Joukje Wybes Zwaagstra
	   x Dantumadeel 14-5-1853
	   Durkje Reitses Dijkstra
	   geb. Akkerwoude 16-12-1829
	   overl. Dantumadeel 6 juli 1914 (84 jaar, weduwe)
	   d.v. Reitse Sakes Dijkstra en Lijsbeth Hettes Hettema
	   daglonersche
	   1. Reitse Wybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 22-5-1854
	   2. Andries Wybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 23-8-1857
	   3. Sake Wybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 9-8-1861
		 overl. Dantumadeel 12-6-1935 (74 jaar, ongehuwd)
	   4. Jou(w)kje Wybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 3-7-1864
		 overl. Tietjerksteradeel 20 september 1924 (60 jaar, weduwe)
		 x Dantumadeel 2-8-1900
		 Anne Veenstra
		 geb. Veenwouden 9-12-1829
		 overl. Dantumadeel 15 mei 1911 (81 jaar, gehuwd)
		 Bij huwelijk 70 jaar!
		 weduwnaar van Wytske Ridzerts Admiraal
		 z.v. Theunis Theunis Veenstra en Froukje Tjallings
		   van der Veen
	   5. Sjoerd Wybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 8-5-1869
	   6. Elizabeth Wybes van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 13-2-1877
		 overl. Akkerwoude 9-3-1878
	VIIh. Pieter Durks van der GaliŽn
	   geb. De Valom 25-11-1825
	   overl. Akkerwoude 1-6-1888
	   dagloner
	   z.v. Durk Sjoerds van der GaliŽn en Pietje Pieters Pietersma	   
	   x Dantumadeel 19-10-1851
	   Wijtske Tjeerds van de Bij
	   geb. Akkerwoude 9-1-1829
	   overl. Akkerwoude 13-2-1908
	   d.v. Tjeerd Martens van der Bij en Aukje Aukes Dijkstra
	   1. Dirk Pieters van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 20-5-1853
	   2. Tjeerd Pieters van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 13-5-1855
	   3. Pietje Pieters van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 15-3-1858
		 overl. Dantumadeel 27-12-1940 (82 jaar, weduwe)
		 dienstbode
		 x Dantumadeel 11-3-1886
		 Johannes Terpstra
		 geb. Wouterswoude 10-1-1856
		 overl. Dantumadeel 9 december 1921 (65 jaar, gehuwd)
		 dagloner te Driesum
		 z.v. Pieter Johannes Terpstra en Tietje 
		   Haaijes van der Ploeg
		 6 kinderen
	   4. Auke Pieters van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 14-11-1860
	   5. Sjoerd Pieters van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 20-11-1864
		 overl. Westdongeradeel 6 februari 1938 (73 jaar, ongehuwd)
	   6. Aukje Pieters van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 19-7-1869
		 overl. Raard 5 maart 1944 (begr. Raard)
		 x Ferwerderadeel 4 november 1893
		 Gerrit Willems Struiksma
		 geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 16 juni 1870
		 overl. Ferwert 30 september 1960 (begr. Raard)
		 z.v. Willem Jans Struiksma en Johanna Pieters de Roos
	VIIi. Sjoerd van der GaliŽn
	   geb. De Valom 20-12-1827
	   overl. Akkerwoude 11-12-1894 (67 jaar, gehuwd)
	   dagloner
	   z.v. Durk Sjoerds van der GaliŽn en Pietje Pieters Pietersma	   
	   x Dantumadeel 14-5-1859
	   Antje Emkes Schonenburg
	   geb. Akkerwoude 12-3-1836
	   overl.
	   d.v. Emke Johannes Schonenburg en Anneke Annes Kamling
	   1. Pietje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 5-12-1859
		 overl.
		 x Dantumadeel 18-5-1893
		 Feike Tuinstra
		 geb. Kollumerzwaag 19 mei 1864
		 boerenknecht
		 z.v. Gerrit Tuinstra en Sjoukje Visser
	   2. Janke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 23-3-1862
		 overl. Akkerwoude 30-10-1863
	   3. Emke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 2-8-1864
		 overl. 8-8-1949
		 ongehuwd
	   4. Anneke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 28-4-1867
		 overl. Akkerwoude 15-9-1910 (43 jaar, gehuwd)
		 x Dantumadeel 1-12-1891
		 Eelke Fokkes Kooistra
		 geb. Akkerwoude 18-4-1866
		 overl. Leeuwaradeel 20 april 1940 (74 jaar, weduwnaar)
		 z.v. Fokke Tabes Kooistra en Jantje Gabes van der Zwaag
	   5. Tjimkje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 24-10-1870
		 overl. 20-8-1952
		 dienstmeid
		 x Dantumadeel 17-5-1899
		 Ruurd Kooistra
		 geb. Wouterswoude 8-4-1872
		 overl. 1-11-1960
		 arbeider
		 z.v. Hendrik Jurjens Kooistra en Egbertje Leegstra
	   6. Durk van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 3-5-1874
	   7. Trientje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 20-4-1877
		 overl. Akkerwoude 12-2-1878 (8 mnd)
	   8. Trientje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 3-9-1879
		 overl. 18-6-1968
		 x Dantumadeel 10-1-1903
		 Tjalling van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 10-11-1880
		 overl. 18-7-1953
		 z.v. Tjeerd van der GaliŽn en Frouwkje van de Veen
	VIIj. Oedzen Durks van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 21-6-1842
	   overl. Dantumadeel 13-2-1926 (83 jaar, weduwnaar)
	   dagloner
	   z.v. Durk Sjoerds van der GaliŽn en Pietje Pieters Pietersma	   
	   x Dantumadeel 29-5-1873
	   Baukje Douwes Boskma
	   geb. Akkerwoude 15-8-1842
	   overl. Akkerwoude 27-8-1908
	   d.v. Douwe Rienks Boskma en Edom Harmens Veenstra
	   1. Durk van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 19-3-1874

	   2. Douwe van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 26-3-1876

	   3. Pieter van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 11-8-1878

	   4. Edom van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 9 december 1881
		 overl. Dantumadeel 28 maart 1937 (55 jaar, gehuwd)
		 x I Dantumadeel 23 mei 1903
		 Ame Kooistra
		 geb. Akkerwoude 6 mei 1878
		 overl. Dantumadeel 19 mei 1919 (41 jaar, gehuwd)
		 N.B. Overleden te Zuidlaren
		 arbeider, bij huwelijk heet hij Anne
		 z.v. Johannes Everts Kooistra en Jantje Jans 
		   Stelwagen de Jager
		 x II Dantumadeel 19 december 1935
		 Eeltje Straatsma 
		 geb. Dantumadeel 1 januari 1869
		 overl. Dantumadeel 26 juli 1947
		 begr. Rinsumageest
		 z.v. Andries Eeltjes Straatsma en Agatha Henrietta Jans Weber

	   5. Pietje van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 17-9-1884
		 overl. 25-3-1948
		 x Kollumerland 19 mei 1906
		 Fokke Zijlstra
		 geb. Kollumerland 21 augustus 1883
		 overl. 4-11-1971
		 z.v. Pieter Zijlstra en Pietje Kempenaar

	   6. Rienk van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 17-4-1887

	   7. Tjimkje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 19-5-1893
		 x Dantumadeel 23-4-1914
		 Eelke Haakma
		 geb. Akkerwoude 27-12-1887
		 overl. Broek onder Akkerwoude 5-6-1957
		 z.v. Oene Johannes Haakma en Aaltje Gaatzes 
		   van der Meer
	VIIk. Feye van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 17-1-1839
	   overl. Dantumadeel 22 augustus 1913 (74 jaar, weduwnaar)
	   boerenknecht
	   z.v. Jan Sjoerds van der GaliŽn en Sjoerdtje Feijes van der Wal
	   x Dantumadeel 17-5-1866
	   Fokje Gerbens van Dijk
	   geb. Rinsumageest 7-1-1844
	   overl. Dantumadeel 5 januari 1913 (68 jaar, gehuwd)
	   d.v. Gerben Bokkes van Dijk en Antje Fokkes Postma
	   1. Sjoerdtje van der GaliŽn
		 geb. Rinsumageest 29-1-1870
		 overl. 4-11-1947
		 x Dantumadeel 19-5-1897
		 Roelof Holwerda
		 geb. Rinsumageest 24-11-1870
		 boerenknecht
		 z.v. Hein Roelofs Holwerda en Itske Gerrits Hoekstra
	   2. Gerben van der GaliŽn
		 geb. Rinsumageest 1-11-1871
	   3. Antje van der GaliŽn
		 geb. Rinsumageest 6-1-1879
		 overl. 18-12-1949
		 x Dantumadeel 26-5-1904
		 Siebren Talsma
		 geb. Rinsumageest 28-1-1880
		 overl. 3-12-1949
		 arbeider
		 z.v. Hendrik Karels Talsma en Itske Sybrens Hoekstra 
	   4. Jantje van der GaliŽn
		 geb. Rinsumageest 14-3-1885
		 overl. 26-3-1946
		 x Dantumadeel 20-5-1915
		 Sjoerd Rozema
		 geb. Dantumadeel 25 februari 1887
		 overl. 13-11-1951
		 z.v. Wouter Roelofs Rozema en Geeske Sjoerds van der GaliŽn
	VIIl. Jacob Jans van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 26-2-1846
	   overl. Dantumadeel 22-1-1928
	   arbeider
	   z.v. Jan Sjoerds van der GaliŽn en Sjoerdtje Feijes van der Wal
	   x Dantumadeel 18-5-1893
	   Minke Mients van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 7-8-1867
	   overl. Akkerwoude 15-7-1894
	   d.v. Mient Sybes van der GaliŽn en Baukje Frederiks Sment
	   1. Mient van der GaliŽn
		 geb. Dantumadeel 6-7-1894
		 overl. Dantumadeel 20-11-1894 (4 mnd)
	VIIm. Anne van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 6-12-1849
	   overl. 10-2-1917
	   dagloner
	   z.v. Jan Sjoerds van der GaliŽn en Sjoerdtje Feijes van der Wal
	   x Dantumadeel 17-5-1877
	   Ynske Eelkes Monsma
	   geb. Akkerwoude 20-12-1846
	   overl. Akkerwoude 27-1-1910
	   d.v. Eelke Pieters Monsma en Antje Jans Wolters
	   1. Jan van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 29-1-1886
	VIIIa. Sybe Sjoerds van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 21-9-1853
	    overl.
	    timmerman
	    z.v. Sjoerd Sybes van der GaliŽn en Jitske Rinzes Zwaagstra
	    x Dantumadeel 7-6-1877
	    Hieke Ales de Beer
	    geb. Witmarsum (Wonseradeel) 2 juli 1852
	    overl.
	    dienstmeid te Dokkum
	    d.v. Ale de Beer en Nieskjen Sybolts Postma (Kramersche
		  te Dokkum)
	    1. Jitske van der GaliŽn
		 geb. Dantumawoude 11-12-1877
	    2. Nieske van der GaliŽn
		 geb. Dantumawoude 9-3-1879
		 x
		 Johannes Bernardus van der Wateren
		 a. Bernadina van der Wateren  
		   geb. Amsterdam 24 november 1906
		   overl. Mitcham (Vict. Australie) 6 november 1987 
	    3. Geeske van der GaliŽn
		 geb. Wouterswoude 2-11-1881
	VIIIb. Jan Sjoerds van der Galie(n)
	    geb. Kollumerland 28-2-1858
	    overl.
	    z.v. Sjoerd Sjoukes van der GaliŽn en Wytske Jans Bosgra
	    x Ten Boer 31 mei 1880
	    Annechien Tooi
	    woonden Stationsdwarsstraat 10 te Apeldoorn
	    Jan vertrekt in 1915 naar de USA en gaat bij zijn zoon Jan wonen
	    1. Wietske
		 geboren Groningen ca 1882
		 x 10 mei 1905
		 Frederik de Ruig.
	    2. Martje
		 geboren Ten Boer ca 1885
		 x Apeldoorn 13 maart 1913
		 Willem Lachniet
	    3. Jan Sjouke
		 geboren Ezinge ca 1887
		 vertrekt in 1921 naar de USA, Grand Rapids, 319 Woodmere Ave.
		 Hij voegde zich daar, naar het schijnt, bij de familie lachniet 
		 (Lagniet)
	VIIIc. Sjouke Sjoerds van der GaliŽn
	    geb. Twijzel 21-11-1868
	    x I Kollumerland 19 maart 1898
	    Wytske Dijkstra
	    x II Assen 29 januari 1920
	    Jantje Wilma
	    1. Sjoerd van der GaliŽn
		 geb. Kollumerland 23 mei 1898
	VIIId. Meindert van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 7-4-1871
	    boerenknecht
	    z.v. Willem Meinderts van der GaliŽn en Antje Jacobs Rosier
	    x Dantumadeel 16-5-1896
	    Antje Tjallings Kooistra
	    geb. Dantumadeel 19 juni 1871
	    overl. Hoornsterzwaag op 28 december 1929 (58 jaar)
	    dienstbode
	    d.v. Tjalling Binnes Kooistra en Ymkje Heerkes 
		  van der Ploeg
	    1. Willem van der GaliŽn
		 geb. Westdongeradeel 19 februari 1897
		 overl. Dokkum 24 januari 1992
		 x Westdongeradeel 12 mei 1921
		 Menke Woudman
		 geb. Westdongeradeel 13 juni 1898
		 overl. Dokkum 30 Mei 1974
		 d.v. Gerben Reins Woudman en Maaike Roelofs Wiersma
		 1 dochter en 2 zoons
	    2. Tjalling van der GaliŽn
		 geb. Westdongeradeel 29 april 1898
		 overl. Randolph (Wisconsin, USA) juli 1977
		 emigreert in 1920 naar Amerika
		 daar bekend onder de naam Charles Vander Galien
		 x Wisconsin (USA) 1923
		 Susie Kramer
		 geb. 1 mei 1902 
		 overl. Beaver Dam Randolph (Wisconsin, USA) 3 januari 1986
		 d.v. Joe Kramer en Jeanette Sylstra
	    3. Jacob van der GaliŽn
		 geb. Westdongeradeel 15 februari 1900 
		 overl. Wolvega 23 april 1987
		 x Opsterland 21 april 1921
		 Waldra Dina Engelsma
		 geb. Opsterland 14 oktober 1899
		 overl. Wolvega 18 februari 1978
		 d.v. Klaas Engelsma en Margjen Bakker
	    4. Ymkje van der GaliŽn
		 geb. Dokkum 23 oktober 1902 
		 overl. 26 april 1981
		 x
		 Gooitzen van der Schaaf
		 geb. Opsterland 7 juni 1900
		 overl. Heerenveen 20 april 1987 
		 z.v Hilbert van der Schaaf en Aaltje Sterkeboer
		 3 zoons en 2 dochters   
	    5. levenloos kind
		 overl. Westdongeradeel 22 juli 1909
	VIIIe. Sytze Willems van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 1-11-1873
	    overl.
	    arbeider
	    z.v. Willem Meinderts van der GaliŽn en Antje Jacobs Rosier
	    x Dantumadeel 6-7-1895
	    Willemke Meinderts van der Hoek
	    geb. Tietjerk 14 oktober 1875
	    overl.
	    d.v. Meindert Barteles van der Hoek en Geeske Klazes Wits
	    1. Willem van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 3-8-1895
		 overl. Akkerwoude 19-8-1895
	    2. Willem van der GaliŽn
		 geb. Dantumawoude 1-8-1896
		 overl. Dantumawoude 24-2-1897
	    3. Willem van der GaliŽn
		 geb. Dantumawoude 29-1-1898
	VIIIf. Herke van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 14-6-1876
	    overl.
	    boerenknecht
	    z.v. Willem Meinderts van der GaliŽn en Antje Jacobs Rosier
	    x Dantumadeel 14-5-1898
	    Neeltje Grijpstra
	    geb. Murmerwoude 19-5-1875
	    overl.
	    dienstmeid
	    d.v. Wieger Thijsses Grijpstra en Ymkje Harkes van
		  der Meulen
	    1. Willem Herkes van der GaliŽn
		 geb. Sijbrandahuis 22-2-1899
	VIIIg. Sjoerd Willems van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 28-11-1881
	    overl. Dokkum 26-4-1966 (begr. Akkerwoude)
	    arbeider te Dantumawoude
	    z.v. Willem Meinderts van der GaliŽn en Antje Jacobs Rosier
	    x Dantumadeel 28-5-1903
	    Sybrigje Boonstra
	    geb. Rinsumageest 17-10-1879
	    overl. Akkerwoude 30-8-1920 (begr. Akkerwoude)
	    dienstmeid
	    d.v. Klaas Koenes Boonstra en Dieuwke Klazes Wielenga
	    1. Willem van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 28-4-1904
		 overl. 12-2-1949
		 x Dantumadeel 18-4-1925
		 Ootske Boonstra
		 geb.  1902
		 3 kinderen
	    2. Dieuwke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 17-1-1906
		 dienstbode en baker
		 x Dantumadeel 6-6-1931
		 Pieter van Hijum
		 geb. Murmerwoude 12-4-1901
		 overl/begr. Dokkum/Broeksterwoude 9/14-2-1967
		 veehouder/klompenmaker
		 z.v. Ebele van Hijum en Sjieuwke Wijnsma
	    3. Antje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 25-9-1907
		 overl. 17-11-1924
	    4. Klaske van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 1-11-1909
		 x
		 Hermanus Rietdijk
		 geb. 29-5-1906
	    5. Klaas van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 12-4-1911
		 x Dantumadeel 19-6-1941
		 Fokje van der Veen
		 geb.
		 1 kind
	    6. Meindert van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 17-1-1914
		 overl. Blerik 4-6-1989
		 x Venlo
		 Elize Schreving
		 geb.
		 Zijn op 4-4-1941 naar Venlo vertrokken
	    7. Koene van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 31-1-1916
		 overl. 19-10-1958
		 x Dantumadeel 11-5-1939
		 Durkje Geertsma
		 geb. 1919
		 3 kinderen
	    8. Jacob van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 12-9-1918
		 postbeambte
		 x Dantumadeel 15-5-1941
		 Aaltje Hollema
		 geb.  1913
		 4 kinderen
	    9. Sjoukje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 23-7-1920
		 x Dantumadeel 29-1-1948
		 Keimpe Bosch
		 geb.    1920
	VIIIh. Jouw Sybes van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 26-10-1875
	    overl. 13-5-1972
	    arbeider
	    z.v. Sybe Meinderts van der GaliŽn en Jantje Jouws Kooistra
	    x Dantumadeel 23-11-1901
	    Murkje van der Veen
	    geb. Veenwouden 7-5-1880
	    overl. 6-4-1958
	    dienstmeid te Bergumerheide
	    d.v. Geert Herks van der Veen en Marijke Johannes Postma
	    Een groot aantal aanvullingen toegevoegd: Met dank aan: Rienk de Boer
	    Deze gegevens heb ik al langer op mijn site staan, maar ik was vergeten de
	    bron te vermelden!
	    1. Marijke van der GaliŽn
		 geb. Wouterswoude 30-5-1902
		 overl. Apeldoorn 16-04-1991
		 x Dantumadeel 10-4-1926
		 Jan Damstra
		 geb.  1898
		 overl. Zwartsluis 15-01-1930
		 x Dantumadeel 15-10-1946
		 Andries Akkerman
		 geb. 1906
		 overl. Apeldoorn 2-9-1969
		 weduwnaar van E. Boskma
		 1 (voorechtelijk) kind
		 uit eerste huwelijk 3 dochters en een zoon
	    2. Sijbe van der GaliŽn
		 geb. 20-1-1904
		 overl. Sprang-Capelle 5-12-1980
	    3. Geert van der GaliŽn
		 geb. Aduard 16-07-1905
		 overl. Stiens 28-08-1983
		 x 07-11-1931 
		 Klaasje Jongboom
		 geboren 21-08-1909
		 overleden 17-02-1990 te Stiens.
		 4 zoons en 5 dochters
	    4. Jantje van der GaliŽn
		 geb. Duitsland
		 overl. voor 1907
	    5. Jantje van der GaliŽn
		 geb. ca 1907
		 overl. 12-7-1908
	    6. Jantje van der GaliŽn
		 geb. 16-12-1912
		 overl. Appelscha (Ooststellingwerf) 27-11-1931
		 Aangifte in Het Bildt
		 N.B. Overleden in de gemeente Ooststellingwerf
	    7. Baukje van der GaliŽn
		 geb. 9-3-1913
		 x Dantumadeel 9-5-1940
		 Barteld Jan de Boer
		 geb. Harkema 12-03-1916
		 overl. Luttelgeest 24-02-1978
		 6 kinderen
	    8. Meindert van der GaliŽn
		 geb. 6-5-1914
		 overl. 03-02-1991
		 x Dantumadeel 19-5-1938
		 Rigtje Bloem
		 geb. 18-08-1912
		 overl. 14-04-1998
		 Uit dit huwelijk:
		 a. Zoon 
		 b. Dirk, geboren 18-03-1943
		   overleden 13-09-1990
		 c. Zoon
		 d. Dochter 
		 e. Zoon 
		 f. Zoon 	
		 g. Dochter
		 Zijn naar Stiens vertrokken
	    9. Gerke van der GaliŽn
		 geb. 10-5-1916
		 overl. Dokkum
		 x Dantumadeel 18-1-1940
		 Klaske van de Veen
		 geb.  1917
		 x Dantumadeel 18-2-1954
		 Grete de Jong
		 geb.  1913
		 1e: 5 kinderen 2e: 1 dochter
	   10. Hendrik van der GaliŽn
		 geb. Dantumadeel 18-1-1918
		 overl. Dantumadeel 18-1-1918 (1 uur oud)
	   11. Hendrik van der GaliŽn
		 geb. 12-12-1919
		 overl. Zwijndrecht 09-04-1988
		 Vertrekt op 11-1-1952 naar Puttershoek
		 x 14-02-1952 
		 Elisabeth van de Wiel (huwelijk later ontbonden).
		 3 zonen
	   12. Hiltje van der GaliŽn
		 geb. 19-8-1921
		 overl. 1-10-1985
		 x Dantumadeel 17-5-1945
		 Johannes de Vries
		 geb. 8-12-1914
		 overl. 29-09-1993
	   13. Sjoerd van der GaliŽn
		 geb. 30-7-1924
		 ongehuwd
	   13a.Jouw van der GaliŽn (zoon van 1), in het gezin opgenomen
	   	 geb. 07-11-1923
		 overl. Dokkum 01-02-1991 
		 x Murmerwoude 01-08-1950
		 Trijntje (Trien) Germeraad
		 6 kinderen
	VIIIi. Meindert van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 23-3-1878
	    overl.
	    arbeider
	    z.v. Sybe Meinderts van der GaliŽn en Jantje Jouws Kooistra
	    x Dantumadeel 14-5-1903
	    Hiltje Ozinga
	    geb. Akkerwoude 3-5-1883
	    overl.
	    d.v. Rikkert Franzes Ozinga en Eelkje Sipkes Woudstra
	    Rikkert was winkelier te Akkerwoude
	    1. Eelkje van der GaliŽn
		 geb. 8-4-1904
	    2. Sybe van der GaliŽn
		 geb. 9-10-1905
	    3. Rikkert van der GaliŽn
		 geb. 9-6-1907
	    4. Jouw van der GaliŽn
		 geb. 29-10-1908
	    5. Hendrik van der GaliŽn
		 geb. 2-1-1910
	    6. Sjoerd van der GaliŽn
		 geb. 15-10-1911
	    7. levenloos kind
		 overl. Dantumadeel 25 januari 1913
	    8. Alle van der GaliŽn
		 geb. 1-7-1914
	    9. levenloos kind
		 overl. Dantumadeel 24 oktober 1918
	   10. Jantje van der GaliŽn
		 geb. 4-5-1921
	VIIIj. Hendrik van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 9-11-1886
	    overl. Kamp Vught 18-08-1944
	    Website van Kamp Vught
	    Met dank aan Jaap van der GaliŽn
	    z.v. Sybe Meinderts van der GaliŽn en Jantje Jouws Kooistra
	    x Dantumadeel 20-1-1916
	    Carolina Catharina Jerphanion
	    geb.    1886
	    overl.
	    d.v.
	    1. Maria B. van der GaliŽn
		 geb. 25-7-1916
	    2. Jantje van der GaliŽn
		 geb. 26-7-1917
	    3. Bernardus H.A.M. van der GaliŽn
		 geb. 17-1-1919
		 overl. 6-4-1919
	    4. Bernardus H.A.M. van der GaliŽn
		 geb. 31-5-1920
	    5. Sybe H. van der GaliŽn
		 geb. 20-8-1921
	VIIIk. Reitse Wybes van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 22-5-1854
	    overl. Dantumadeel 5-2-1925 (70 jaar, gehuwd)
	    dagloner
	    z.v. Wybe Andries van der GaliŽn en Durkje Reitses Dijkstra
	    x Dantumadeel 31-5-1884
	    Trijntje Jans van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 13-1-1854
	    overl. Dantumadeel 23-4-1939 (85 jaar, weduwe)
	    d.v. Jan Sjoerds van der GaliŽn en Sjoerdtje Feijes van de Wal
	    1. Jan Reitses van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 28-8-1885
		 overl. Akkerwoude 3-11-1888
	    2. Durkje Reitses van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 28-2-1887
		 overl. Akkerwoude 18-7-1908
	    3. Jan Reitses van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 20-2-1890
		 overl. Akkerwoude 25-3-1890
	    4. Jan Reitses van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 2-6-1892
		 vertrekt 10-11-1938 naar Zuidlaren
	    5. Wybe Reitses van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 4-8-1897
		 overl. 20-3-1946
		 ongehuwd
	VIIIl. Andries Wybes van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 23-8-1857
	    overl. 15-3-1950
	    dagloner
	    z.v. Wybe Andries van der GaliŽn en Durkje Reitses Dijkstra
	    x Dantumadeel 15-5-1884
	    Durkje Postma
	    geb. Murmerwoude 3-11-1859
	    overl. Dantumadeel 20-11-1931
	    d.v. Romke Pieters Postma en Ynskje Jippes Haalstra
	    1. Wybe Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 9-7-1885
		 overl.
		 x Dantumadeel 29-5-1913
		 Grietje Wiersma
		 geb. Dantumadeel 14 december 1890
		 overl.
		 d.v. Hille Deddes Wiersma en Sjoukje Pieters Elzinga
		 5 kinderen
		 1. levenloos kind
		   geb. Dantumadeel 22 februari 1914
		 2. levenloos kind
		   geb. Dantumadeel 11 augustus 1923
	    2. Ynskje Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 21-1-1887
		 overl. 30-4-1956
		 x Dantumadeel 19-5-1910
		 Pieter van der Veen
		 geb. Akkerwoude 8-5-1886
		 overl. 28-9-1971
		 arbeider
		 z.v. Roelof Pietrs van der Veen en Antje Hedmans Annema
	    3. Dirkje Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 21-11-1888
		 overl. 25-5-1971
		 x Ferwerderadeel 9 mei 1912
		 Anne van der Veen
		 geb. 3-11-1889
		 overl. 30-1-1973
		 z.v.
	    4. Jippe Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 27-6-1891
		 overl. 9-10-1978
		 x Dantumadeel 14-5-1914
		 Eelkje Hoekstra
		 geb. Dantumadeel 16 december 1892
		 overl.
		 d.v. Meindert Gores Hoekstra en Jetske Jentjes van der Land
		 8 kinderen
	    5. Jouwkje Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 26-3-1894
		 overl. Wouterswoude 29-12-1909
	    6. Romke Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 15-6-1897
		 overl.
		 x Kollumerland 1 mei 1920
		 Klaaske de Bruin
		 geb. Kollumerland 29-5-1899
		 overl. 7-9-1973
		 d.v. Anne de Bruin en Antje Kempenaar
		 5 kinderen
	   7. Reitse Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 2-5-1901
		 overl. 5-7-1978
		 x Dantumadeel 20-5-1926
		 Hiltje van der Land
		 geb.  1904
		 overl. 27-12-1978
		 2 kinderen
	   8. Anne Andries van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 30-7-1902
		 overl. 4-3-1978
		 x Dantumadeel 26-8-1926
		 Grietje van der Meulen
		 geb. Dantumadeel 7 september 1901
		 d.v. Harke van der Meulen en Klaaske van der Wal
		 of:
		 geb. Dantumadeel 23 maart 1902
		 d.v. Gjalt van der Meulen en Akke Wolters
		 overl.
		 3 kinderen
	VIIIm. Sjoerd Wybes van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 8-5-1869
	    overl.
	    arbeider
	    z.v. Wybe Andries van der GaliŽn en Durkje Reitses Dijkstra
	    x Dantumadeel 28-11-1895
	    Hiltje Heercos Visser
	    geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 24 februari 1874
	    overl.
	    d.v. Herco Sjoerds Visser en Sepkje Gosses Algra
	    1. Sepkje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 4-5-1896
		 x Dantumadeel 12-8-1920
		 Tjerk Epema
		 geb. Dantumadeel 12 juli 1897
		 z.v. Tjeerd Epema en Antje van der Mey
	    2. Dirkje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 14-9-1898
		 x Dantumadeel 27-4-1922
		 Siebe Alkema
		 geb. Het Bildt 5 april 1893
		 z.v. Duurd Alkema en Aukje Krol
	    3. Heerco van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 5-5-1900
		 x
		 Jeltje Papma
		 geb. Ferwerderadeel (aangiftedatum) 3 februari 1902
		 a. kind
		 b. levenloos kind
		   overl. Leeuwarderadeel 19 november 1928
	    4. Joukje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 11-4-1902
	    5. Wybe van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 7-9-1904
		 x Dantumadeel 21-5-1931
		 Gooitske Talma
		 geb.  1906
		   kinderen
	    6. Elizabeth van der GaliŽn
		 geb. 27-11-1910
	    7. Gosse van der GaliŽn
		 geb. 6-10-1913
		 overl. Dantumadeel 14-6-1914 (8 mnd)
	    8. Martha van der GaliŽn
		 geb. 26-10-1915
		 overl. Dantumadeel 1-4-1916 (5 mnd)
	VIIIn. Dirk Pieters van der GaliŽn
	    geb. Murmerwoude 20-5-1852
	    overl. Akkerowude 3-10-1934
	    dagloner, arbeider
	    z.v. Pieter Durks van der GaliŽn en Wijtske Tjeerds van de Bij
	    x Dantumadeel 6-5-1876
	    Barber Folkerts Wijnsma
	    geb. Murmerwoude 23-4-1854
	    overl. Dantuamdeel 24-8-1912
	    d.v. Folkert Hylkes Wijnsma en Betske Douwes Postma
	    1. Wytske Dirks van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 29-12-1876
		 x Westdongeradeel 3 juli 1897
		 Hendrik Beintema
		 geb. Westdongeradeel (aangiftedatum) 1 april 1875
		 3 kinderen
	    2. Folkert Dirks van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 20-5-1878
	    3. Betske Dirks van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 10-8-1880
		 overl. Leeuwarden 26-2-1953
		 x Dantumadeel 28-4-1904
		 Hendrik Theunis Veenstra
		 geb. Veenwouden 28-1-1885
		 overl. Oudebildtzijl 27-4-1954
		 arbeider
		 z.v. Theunis Jelles Veenstra en Dirkje Hendriks Hoogstra
		 gegevens van Ernst Munnik
	    4. Pieter Dirks van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 5-10-1882
	    5. Hylke Dirks van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 14-10-1884
		 overl. Murmerwoude 21-10-1884
	    6. Pietje Dirks van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 19-10-1885
		 overl. Akkerwoude 29-6-1889
	    7. Hylke Dirks van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 30-10-1887
		 overl.
		 x Dantumadeel 23-5-1914
		 Antje van Hijum
		 geb. Dantumadeel 9 november 1893
		 overl.
		 d.v. Jan Ydes van Hijum en Hiske Johannes Haakma
		 5 kinderen
	    8. Tjeerd Dirks van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 10-12-1888
		 overl. 31-10-1952
		 x Dantumadeel 17-5-1913
		 Tjitske Reitsma
		 geb. Dantumadeel 17 september 1890
		 overl. 27-4-1965
		 d.v. Johannes Ritskes Reitsma en Baukje Tjallings Kooistra
	    9. Douwe Dirks van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 6-6-1891
		 overl. 5-4-1968
		 x Dantumadeel 11-5-1918
		 Elisabeth Kooistra
		 geb. Ferwerderadeel 8-9-1894 (aangifte 10-9)
		 overl. 26-11-1975
		 d.v. Wopke Jans Kooistra en Ytje Cornelis Fennema
		 wonen in Ferwerd
		 1 kind
	   10. Auke Dirks van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 26-1-1893
		 ongehuwd
	VIIIo. Tjeerd Pieters van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 13-5-1855
	    overl. Akkerwoude 25-5-1932
	    dagloner
	    z.v. Pieter Durks van der GaliŽn en Wijtske Tjeerds van de Bij
	    x Dantumadeel 13-5-1880
	    Frouwkje van der Veen
	    geb. Veenwouden 24-1-1856
	    overl. Murmerwoude 26-10-1940
	    d.v. Tjalling Luitzens van der Veen en Ettje Ridzers Admiraal
	    1. Tjalling van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 10-11-1880
		 overl. 18-7-1953
		 arbeider
	     x Dantumadeel 10-1-1903
	     Trientje van der GaliŽn
	     geb. Akkerwoude 3-9-1879
	     overl. 18-6-1968
	     d.v. Sjoerd van der GaliŽn en Antje Schonenburg
	     5 kinderen
	    2. Wietske van der GaliŽn
	     geb. Akkerwoude 31-12-1883
	     overl. 6-12-1975
	     x Dantumadeel 14-5-1903
	     Johannes van de Hoek
	     geb. Dantumawoude 20-8-1880
	     overl. 4-6-??
	     arbeider
	     z.v. Jan Barteles van der Hoek en Grietje Lieuwes de Jong
	     geen kinderen
	   3. Pieter van der GaliŽn
		 geb. Broek (Akkerwoude ?) 10-4-1885
	   4. Etje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 19-9-1887
		 overl. Dantumadeel 1-6-1931 (43 jaar, gehuwd)
		 x Dantumadeel 8-8-1907
		 Arnoldus Ernst
		 geb. Murmerwoude 15-9-1883
		 arbeider
		 z.v. Gerardus Arnoldus Ernst en Fokje Harkes Broekstra
		 2 kinderen
	   5. Anne van der GaliŽn
		 geb. Dantumadeel 22-1-1890
		 overl. 23-9-1965
		 x Dantumadeel 6-5-1915
		 Trijntje Viersen
		 geb. Dantumadeel 22-2-1892
		 overl. 14-11-1958
		 d.v. Jan Romkes Viersen en Trijntje Monsma
		 7 kinderen
	   6. Durk van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 6-8-1892
		 overl. 8-5-1970
		 x Dantumadeel 13-10-1917
		 Aaltje Postma
		 geb. Dantumadeel 5 september 1892
		 d.v. Fokke Geerts Postma en Joukje Jacobs Jansma
		 3 kinderen
	   7. Willemke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 24-9-1895
		 overl. Elburg 11-3-1990
		 x Dantumadeel 11-5-1918
		 Jacob Braaksma
		 geb. Dantumawoude 9-8-1889
		 overl. Akkrum 5-3-1960
		 z.v. Sake Jacobs Braaksma en Gooitske Sints van Tuinen
		 7 kinderen
	   8. Auke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 21-11-1897
		 x Dantumadeel 3-2-1923
		 Haebeltje de Bruin
		 geb. Zwaagwesteinde 14-3-1902
		 6 kinderen
	VIIIp. Auke Pieters van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 14-11-1860
	    overl. Akkerwoude 2-9-1913
	    arbeider
	    z.v. Pieter Durks van der GaliŽn en Wijtske Tjeerds van de Bij
	    x I Dantumadeel 26-5-1887
	    Baukje Elzinga
	    geb. Driesum 27-1-1860
	    overl. Akkerwoude 7-3-1893 (33 jaar, gehuwd)
	    d.v. Aagtje Baukes Elzinga
	    x II Dantumadeel 2-9-1893
	    Meike Vellinga
	    geb. Akkerwoude 17-11-1874
	    overl.
	    d.v. Ritske Jacobs Vellinga en Etje Alles de Vries
	    1-3: 1e huwelijk 4-7: 2e huwelijk
	    1. Pieter van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 5-2-1889
		 overl. Akkerwoude 29-11-1889
	    2. Pieter van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 24-3-1890
		 overl. Akkerwoude 19-9-1890
	    3. Akke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 16-7-1891
		 overl. Akkerwoude 1-8-1891
	    4. Pieter van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 21-4-1895
		 x Tietjerksteradeel 14 oktober 1922
		 Wytske Pietersma
		 geb. Tietjerksteradeel 11 oktober 1894
		 d.v. Pieter Dirks Pietersma en Eelkje Pieters Kuipers
		 a. levenloos kind
		   geb. Tietjerksteradeel 7 juni 1925
	    5. Ritske van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 2-10-1897
		 overl. Akkerwoude 22-1-1898
	    6. Ritske van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 15-5-1899
	    7. Sjoerd van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 24-5-1902
	VIIIq. Durk Sjoerds van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 3-5-1874
	    overl. Dantumadeel 2-9-1929 (55 jaar, gehuwd)
	    arbeider
	    z.v. Sjoerd van der GaliŽn en Antje Emkes Schonenburg
	    x Dantumadeel 17-5-1902
	    Sjoukje Plantinga
	    geb. Akkerwoude 5-3-1878
	    overl. Dantumadeel 1 maart 1941 (62 jaar, weduwe)
	    dienstmeid
	    d.v. Sijmen Annes Plantinga en Aukje Aukes 
		  van der Bij
	    1. Sjoerd van der GaliŽn
		 geb. Murmerwoude 20-12-1902
		 x Dantumadeel 31-7-1930
		 Tetje Jansma
		 geb.  1909
		 5 kinderen
	    2. Aukje van der GaliŽn
		 geb. 18-1-1907
		 x Dantumadeel 7-5-1936
		 Jouke de Vries
		 geb.  1912
	VIIIr. Durk Oetzens van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 19-3-1874
	    overl. Broek onder Akkerwoude 10-9-1956
	    arbeider
	    z.v. Oedzen Durks van der GaliŽn en Baukje Douwes Boskma
	    x Dantumadeel 19-5-1904
	    Sijke Zwaagstra
	    geb. Akkerwoude 20-12-1876
	    overl. Broek onder Akkerwoude 17-2-1961
	    d.v. Jouke Wybes Zwaagstra en Janke Alberts Venema
	    1. Oedzen Durks van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 4-3-1905
		 overl. Broek onder Akkerwoude 18-10-1953
		 x Dantumadeel 26-8-1937
		 Tjitske Meyer
		 geb. Dokkum 16-5-1910
		 overl. Groningen 2-5-1979
		 d.v. Pieter Meijer en Ymkje de Roos
		 2 kinderen
	    2. Jouke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 23-2-1907
		 overl. Akkerwoude 7-4-1907
	    3. Jouke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 27-9-1908
		 overl. Akkerwoude 11-10-1908
	    4. Janke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 6-9-1909
		 x Dantumadeel 22-6-1944
		 Sijtse Koonstra
		 geb. Akkerwoude 9-11-1908
		 d.v. Hendrik Koonstra en Martje Bijlstra
	    5. Baukje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 14-6-1911
		 overl. Dokkum 12-8-1986
		 winkelierster
	VIIIs. Douwe Oetzens van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 26-3-1876
	    overl. Broek onder Akkerwoude 19-10-1941
	    z.v. Oedzen Durks van der GaliŽn en Baukje Douwes Boskma
	    x Dantumadeel 22-11-1917
	    Hinke Ros
	    geb. Akkerwoude 9-6-1894
	    overl. Dokkum 17-5-1973
	    d.v. Haan Ros en Ytje Haisma
	    1. Oetzen van der GaliŽn
		 geb. Broek onder Akkerwoude 3-3-1918
	    2. Ytje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 20-9-1920
		 x Dantumadeel 5-3-1957
		 Pier Westra
		 geb. Zwaagwesteinde 11-12-1919
		 overl. Zwaagwesteinde 1-8-1977
		 landarbeider
		 geen kinderen
		 z.v. Tjippe Gosses Westra en Sietske Veenstra
	    3. Boukje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 2-7-1926
		 x Dantumadeel 5-10-1954
		 Oene van de Meulen
		 geb. Tietjerk 15-2-1919
		 Veehouder
	    4. Ymkje van der GaliŽn
		 geb. Broek onder Akkerwoude 14-5-1932
	VIIIt. Pieter Oedzens van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 11-8-1878
	    overl. Broek onder Akkerwoude 27-1-1946
	    z.v. Oedzen Durks van der GaliŽn en Baukje Douwes Boskma
	    x Dantumadeel 12-5-1900
	    Sijke Gosma
	    geb. Murmerwoude 25-1-1880
	    overl. Broek onder Akkerwoude 21-5-1947
	    d.v. Auke Arjens Gosma en Simkje Tjallings Dijkstra
	    1. Oedsen van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 24-12-1900
	    2. Auke van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 4-1-1902
		 overl. Dokkum 19-4-1972
		 x Dantumadeel 13-5-1931
		 Jantje Kooistra
		 geb. Akkerwoude 22-11-1909
		 d.v. Anne Fokkes Kooistra en Pietje Kooistra
		 5 kinderen
	    3. Simkje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 26-12-1903
		 overl. Veenwouden 9-1983
		 x Dantumadeel 23-5-1935
		 Anne Monsma
		 geb. Akkerwoude 21-11-1905
		 overl. Broek onder Akkerwoude 3-6-1967
	    4. Durk van der GaliŽn
		 geb. 13-5-1906
		 overl. 5-10-1978
		 x
		 Aaltje Hoekstra
		 geb.
		 overl. 25-11-1976
		 2 kinderen
	    5. Baukje van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 4-7-1908
		 overl. Dokkum 24-8-18986
		 x Dantumadeel 17-5-1934
		 Sijtze Mosselaar
		 geb. Veenwouden 30-5-1906
		 z.v. Jacob Mosselaar en Beitske van der Leest
	    6. Leentje van der GaliŽn
		 geb. 2-9-1910
		 overl. 28-9-1910
	    7. Arjen van der GaliŽn
		 geb. 29-4-1912
		 x Dantumadeel 4-4-1936
		 Baukje Ros
		 geb. 30-7-1915
		 huwelijk ontbonden op 1-10-1942
		 x
		 S. Bouma
	    8. Leentje van der GaliŽn
		 geb. 5-12-1914
		 overl. 1-3-1915
	    9. Douwe van der GaliŽn
		 geb. Akkerwoude 14-3-1916
	   10. Tjalling van der GaliŽn
		 geb. 14-3-1916
	VIIIu. Rienk van der GaliŽn
	    geb. 17-4-1887
	    z.v. Oedzen Durks van der GaliŽn en Baukje Douwes Boskma
	    x Dantumadeel 15-5-1915
	    Ytje Hiddema
	    geb. Tietjerksteradeel 25 december 1893
	    d.v. Jan Tjeerds Hiddema en Wietske Geertsma
	    1. Wietske van der GaliŽn
		 geb. 24-12-1916
	    2. Oedzen van der GaliŽn
		 geb. 9-12-1917
	    3. Baukje van der GaliŽn
		 geb. mei 1919
		 overl. Tietjerksteradeel 18 januari 1920 (7 mnd)
	VIIIv. Gerben van der GaliŽn
	    geb. Rinsumageest 1-11-1871
	    overl. 11-12-1942
	    arbeider
	    z.v. Feye van der GaliŽn en Fokje Gerbens van Dijk
	    x Dantumadeel 17-5-1900
	    Janke de Vries
	    geb. Akkerwoude 12-9-1876
	    overl. 2-3-1957
	    d.v. Jacob Andries de Vries en Trijntje Uilkes Dijkstra
	    1. Feije van der GaliŽn
		 geb. Rinsumageest 8-7-1901
		 x Dantumadeel 19-5-1927
		 Peepke Wiersma
		 geb. Tietjerksteradeel 26 oktober 1902
		 d.v. Johannes Wiersma en Maaike Kornelis Rauwerda
		 5 kinderen
	    2. Jacob van der GaliŽn
		 geb. 17-7-1903
		 x Dantumadeel 26-5-1932
		 Fokje van de Meer
		 geb. 1905
		 3 kinderen
	    3. Fokje van der GaliŽn
		 geb. 4-11-1904
		 x Dantumadeel 16-2-1928
		 Geert Veenstra
		 geb. Oostdongeradeel 27 maart 1892
		 z.v. Jacob Veenstra en Antje Douma
	    4. Andries van der GaliŽn
		 geb. 24-6-1906
		 overl. 4-7-1969
		 x
		 Johanna Bruining
		 4 kinderen
	VIIIw. Jan van der GaliŽn
	    geb. Akkerwoude 29-1-1886
	    landbouwer
	    z.v. Anne van der GaliŽn en Ynske Eelkes Monsma
	    x Dantumadeel 11-5-1912
	    Gertje Boonstra
	    geb. Akkerwoude 6-11-1888
	    d.v. Jan Ritskes Boonstra en Sytske Klazes 
		  van der Hoek
	    1. Anne van der GaliŽn
		 geb. 25-4-1920
		 overl. Dantumadeel 30-5-1920 (1 mnd)
	    2. Anne van der GaliŽn
		 geb. 17-4-1922
	IXa. Willem van der GaliŽn
	   geb. Westdongeradeel 19 februari 1897
	   overl. Dokkum 24 januari 1992
	   z.v. Meindert van der GaliŽn en Antje Tjallings Kooistra
	   x Westdongeradeel 12 mei 1921
	   Menke Woudman
	   geb. Westdongeradeel 13 juni 1898
	   overl. Dokkum 30 Mei 1974
	   d.v. Gerben Reins Woudman en Maaike Roelofs Wiersma
	   1. dochter
	   2. zoon
	   3. zoon
	IXb. Tjalling van der GaliŽn
	   geb. Westdongeradeel 29 april 1898
	   overl. Randolph (Wisconsin, USA) juli 1977
	   emigreert in 1920 naar Amerika
	   daar bekend onder de naam Charles Vander Galien
	   z.v. Meindert van der GaliŽn en Antje Tjallings Kooistra
	   x Wisconsin (USA) 1923
	   Susie Kramer
	   geb. 1 mei 1902 
	   overl. Beaver Dam Randolph (Wisconsin, USA) 3 januari 1986
	   d.v. Joe Kramer en Jeanette Sylstra
	   1. Meindert C. (Mike) Vander Galien
		geb. 1925
	   2. Jeanette Vander Galien
		geb. Green Lake County (USA) 23-7-1926
		overl. Randolph (Wisconsin, USA) 9-10-2001
		x Randolph (Wisconsin, USA) 23-7-1948 (Second Christian Reformed Church)
		Gerhardt (Gary) De Boer
		5 kinderen
	   3. Anne Vander Galien
		geb. in Friesland
		x
		George Dijkstra
	   4. Flora Vander Galien
		geb. in Friesland
		x
		Edwin Homan
	   5. Evelyn Vander Galien
		geb. in Friesland
		x
		Lawrence Beekman
	   6. Stuart Vander Galien
		geb.in Friesland
	IXc. Jacob van der GaliŽn
	   geb. Westdongeradeel 15 februari 1900 
	   overl. Wolvega 23 april 1987
	   z.v. Meindert van der GaliŽn en Antje Tjallings Kooistra
	   x Opsterland 21 april 1921
	   Waldra Dina Engelsma
	   geb. Opsterland 14 oktober 1899
	   overl. Wolvega 18 februari 1978
	   d.v. Klaas Engelsma en Margjen Bakker
	   1. Meindert van der GaliŽn 
		geb. 8 oktober 1921
		overl. Hoogeveen 24 februari 1987
		x
		Gť de Vlugt
		2 zoons en 2 dochters
	   2. Klaas van der GaliŽn
		geb. Katlijk 4 september 1922
	   3. Willem van der GaliŽn
	    geb. 11 oktober 1923
	   4. Tjalling van der GaliŽn
	    geb. Mildam (Heerenveen) 24 juni 1926
		overl. Ommen 31 mei 1990
		x 16 maart 1951
		Aaltje Kruit
		geb. Smilde 11 december 1925
		2 dochters en 1 zoon
	   5. Margje van der GaliŽn
	    geb. Parrega 25 mei 1927
    	overl. Groningen 28 augustus 1995
	    x Wolvega 7 februari 1952
		Marcus Lageveen
		geb. Tijnje 11 februari 1925
    	1 zoon en 3 dochters
	   6. Antje van der GaliŽn
    	geb. Oldeberkoop 26 mei 1940
		x Wolvega 15 december 1965
		Christoffer Jansen
		geb. Idzega 27 oktober 1940
		1 zoon en 1 dochter
	IXd. Willem van der GaliŽn
	   geb. Dantumawoude 29-1-1898
	   z.v. Sytze Willems van der GaliŽn en Willemke Meinderts van der Hoek
	   x
	   NN
	Als gezin geemigreerd naar de VS in 1900 (aankomst 4 januari 1900).
	Vandaar vertrokken naar Randolp WI. 
	Adres in 1920: Randolph WI Route Box 89
	   1. NN
	IXe. Sijbe van der GaliŽn
	   geb. 20-1-1904
	   overl. Sprang-Capelle 5-12-1980
	   z.v. Jouw Sybes van der GaliŽn en Murkje van der Veen
	   x 02-09-1926 
	   Dirkje Wilhelmina Sprangers
	   overl. Sprang-Capelle
	   1. Dochter
	   2. Catharina (Rina) van der GaliŽn
	    geb. 1928/29
	    overl. 28-02-1989
	    x
	    Maurits Mandemakers
	   3. Jouw
	    geb. 1929
	    overl. 25-12-1999
	    x 18-10-1951 
	    Cornelia Rijken
	   4. Meindert
	    geb. 1945
	    overleden 30-05-1950 
	   5. Zoon
	   6. Dochter
	   7. Zoon
	   8. Geert
	    geb. 1940
	    overleden 15-09-1988
	    x Sprang-Capelle 22-06-1961
	    Helena Cornelia (Leni) van Veen
	   9. Dochter
	IXf. Folkert Dirks van der GaliŽn
	   geb. Murmerwoude 20-5-1878
	   arbeider
	   z.v. Dirk Pieters van der GaliŽn en Barber Folkerts Wijnsma
	   x Dantumadeel 27-10-1898
	   Willemke Dijk
	   geb. Akkerwoude 16-4-1876
       d.v. Alle Rompts Dijk en Ebeltje Johannes Haakma 
	   1. Dirk Folkerts van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 12-1-1899
	   2. Alle Folkerts van der GaliŽn
		geb. Dantumawoude 28-12-1900
		x Westdongeradeel 22 februari 1919
		Geertje Kingma
	   3. Berber Folkerts van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 13-10-1902
		x Oostdongeradeel 9 september 1922
		Joeke de Jong
	   4. ??
	   5. ??
	IXg. Pieter Dirks van der GaliŽn
	   geb. Murmerwoude 5-10-1882
	   overl. Leeuwarden 2-5-1972
	   arbeider
	   z.v. Dirk Pieters van der GaliŽn en Barber Folkerts Wijnsma
       x Dantumadeel 11-5-1907
	   Wytske van der Meulen
	   geb. Akkerwoude 11-1-1885
	   overl. Dokkum 27-9-1967
	   arbeidster
	   d.v. Fokke Johannes van der Meulen en Trijntje Johannes Verdenius
	   10 kinderen
	   1. Trijntje Pieters van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 21-8-1907
	   2. Dirk Pieters van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 25-12-1909
	   3. Fokke Pieters van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 3-5-1912
	   4. Berber Pieters van der GaliŽn
		geb. Broeksterwoude 23-8-1916
	   5. Johannes Pieters van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 15-9-1918
	   6. Folkert Pieters van der GaliŽn
		geb. Broeksterwoude 29-1-1921
	   7. Jantje Pieters van der GaliŽn
		geb. Broeksterwoude 20-11-1933
	IXh. Pieter van der GaliŽn
	   geb. Broek onder Akkerwoude 10-4-1885
	   overl. Dokkum 25-5-1981
	   landbouwer, melkfabrieksarbeider
	   z.v. Tjeerd Pieters van der GaliŽn en Frouwkje van der Veen
	   x Murmerwoude 8-6-1907
	   Grietje Bruning
	   geb. Murmerwoude 23-12-1884
	   overl. Dokkum 31-3-1974
	   d.v. Johannes Bruning en Hendrikje Jans Lap
	   1. Hendrika van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 3-10-1907
		x Murmerwoude 30-10-1946
		Hermanus Stuivenvolt
		geb. Ooster Nykerk 1-6-1902
		overl. Leeuwarden 9-12-1961
		boer, volgelvanger, landbouwer
		z.v. George Jacobus Stuivenvolt en Eleonora Huiging.
		x Dokkum 30-11-1973
		Joachim van der Werf
		geb. Harich 24-11-1908
		overl.
		landbouwer, melkboer, timmerman
		z.v. Pier van der Werf en Froukje Visser
		weduwnaar van Froukje van der GaliŽn
		3 kinderen
	   2. Froukje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 6-10-1908
		overl. Fruitland, Ontario 28-11-1969
		x 4-5-1933
		Joachim van der Werf
		geb. Harich 24-11-1908
		overl.
		landbouwer, melkboer, timmerman
		z.v. Pier van der Werf en Froukje Visser
		8 kinderen
	   3. Tjitske van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 6-4-1910
		overl.
		x
		Rinus Altenburg
		geb.
		timmerman
		7 kinderen
	   4. Wytske van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 10-12-1912
		x Murmerwoude 16-5-1936
		Bernardus Stuivenvolt
		geb. Aalsum 2-2-1912
		landarbeider
		z.v. George Jacobus Stuivenvolt en Eleanora
		   Huiging
		7 kinderen
	   5. Renske van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 6-3-191?
		x
		Hans van der Meer
		geb.
		8 kinderen
	   6. Tjeerd van der GaliŽn
		geb. Murmerwoude 20-8-1916
	   7. Johanneske van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 2-1-1919
		x Dokkum 5-4-1945
		Sjoerd Stuivenvolt
		geb. Aalsum 17-12-1914
		z.v. George J. Stuivenvolt en Eleanora Huiging
		7 kinderen
	   8. Etje van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 29-12-1921
		x Murmerwoude 25-10-1949
		Jelle Dykstra
		geb. Akkerwoude 4-3-1928
		timmerman, metselaar
		z.v. Sake Reitses Dykstra en Wipkje Kooisma
		5 kinderen
	   9. Johanna van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 17-11-1923
		x  13-11-1947
		Evert Poelsma
		geb. Franeker 13-9-1923
		z.v. Herre Poelsma en Jantje Smedinga
		3 kinderen
	  10. Willemke van der GaliŽn
		geb. Akkerwoude 3-5-1928
		x Murmerwoude 20-11-1951
		Hendrik Boksma
		geb. Murmerwoude 23-6-1927
		hoofd van dienst
		z.v. Romke Boksma en Akke van der Meulen
		2 kinderen
	IXi. Oedzen Durks van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 4-3-1905
	   overl. Broek onder Akkerwoude 18-10-1953
	   z.v. Durk Oetzens van der GaliŽn en Sijke Zwaagstra
    	   x Dantumadeel 26-8-1937
	   Tjitske Meijer
	   geb. Dokkum 16-5-1910
	   overl. Groningen 2-5-1979
	   d.v. Pieter Meijer en Ymkje de Roos
	   1. Ymkje van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 30-6-1938
	   2. Durk van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 13-8-1939
	IXj. Oetzen van der GaliŽn
	   geb. Broek onder Akkerwoude 3-3-1918
	   overl. Zwolle 16-5-1978
	   begr. Ijsselmuiden
	   Beroepsmilitair
	   z.v. Douwe Oetzens van der GaliŽn en Hinke Ros
	   x Dantumadeel 13-12-1945
	   Akke Wietses van der Zwaag
	   geb. De Valom 8-1-1920
	   d.v. Wietse Pieters van der Zwaag en Tietje Sikkema
	   1. Douwe van der GaliŽn
		geb. Leeuwarden 11-10-1949
	   2. Tietje van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 9-1-1952
	   3. Wietse van der GaliŽn
		geb. Kampen 14-1-1954
	   4. Jan Ebele van der GaliŽn
		geb. Kampen 6-6-1955
		overl. Kampen 12-1966
		begr. Ijsselmuiden
	IXk. Oetzen van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 24-12-1900
	   overl. Dokkum 27-7-1984
	   z.v. Pieter Oedzens van der GaliŽn en Sijke Gosma
	   x Dantumadeel 16-5-1925
	   Harmke Visser
	   geb. Akkerwoude 19-9-1907
	   d.v. Andries Visser en Anneke Schonenburg
	   1. Pieter van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 11-6-1925
	   2. Andries van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 23-4-1927
	   3. Syke van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 13-12-1929
	   4. Gjalt van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 9-2-1931
	   5. Anneke van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 29-12-1932
	   6. Auke van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 4-2-1936
	   7. Sjouke van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 26-8-1941
	   8. Simkje van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 28-3-1944
	   9. Dieuwke van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 11-10-1947
	IXl. Douwe van der GaliŽn
	   geb. Akkerwoude 14-3-1916
	   z.v. Pieter Oedzens van der GaliŽn en Sijke Gosma
	   x Dantumadeel 5-5-1938
	   Trijntje Damstra
	   geb. Murmerwoude 18-1-1917
	   d.v. Taeke Damstra en Maaike van der Meer
	   1. Pieter van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 1-10-1938
	   2. Taeke van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 6-2-1940
	   3. Maaike van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 17-3-1942
	   4. Oetsen van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 10-10-1943
	   5. Sijke van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 9-5-1946
	   6. Klaas van der GaliŽn
		geb. Broek onder Akkerwoude 23-2-1953
	   7. Simkje van der GaliŽn
		geb. Welsrijp 3-3-1956
		overl. Welsrijp 7-3-1956
	   8. Simkje van der GaliŽn
		geb. Wijns 22-8-1958
	Xa. Meindert C. Vander Galien
	  geb. 1925
	  z.v. Tjalling van der GaliŽn en Susie Kramer 
	  x
	  Evelyn Ruth Christian
	  1. Paul Wayne Vander Galien
	    geb. 1959
	Xb. Klaas van der GaliŽn
	  geb. Katlijk 4 september 1922
	  z.v. Jacob van der GaliŽn en Waldra Dina Engelsma
	  x Loosduinen 30 september 1942
	  Elizabeth Adriana Geene
	  geb. Steenbergen 11 juli 1923
	  d.v. Cornelis Geene en Aaltje Moerland
	  1. Waldra Dina van der GaliŽn
	    geb. Leiden 15 maart 1943
	  2. Cornelia Jacoba van der GaliŽn
	    geb. Den Haag 11 februari 1945
	  3. John van der GaliŽn
	    geb. Den Haag 3 april 1947
	  4. Elizabeth Adriana van der GaliŽn
	    geb. Den Haag 6 january 1949 
      5. Robert van der GaliŽn
        geb. Den Haag 1 juny 1951
	  6. Yvonne van der GaliŽn
	    geb. Den Haag 9 september 1953
	Xc. Willem van der GaliŽn
	  geb. 11 oktober 1923
	  z.v. Jacob van der GaliŽn en Waldra Dina Engelsma
	  x 9 mei 1947
	  Piertje Pool
	  geb. 8 februari 1924
	  d.v. Jacobus Pool en Klaasje de Jong
	  1. Klaske van der GaliŽn
	    geboren 14 maart 1950
	  2. Waldra Dina van der GaliŽn
	    geboren 16 januari 1960
	  3. Jacoba van der GaliŽn
	    geboren 18 januari 1965
	  4. Jacob van der GaliŽn
	    geboren Rauwerd 6 mei 1948
	Xd. Johannes Pieters van der GaliŽn
	  geb. Broek onder Akkerwoude 15-9-1918
	  Fabrieksarbeider
	  z.v. Pieter Dirks van der GaliŽn en Wytske van der Meulen
	  x Dantumadeel 29-7-1952
	  Hinke de Vries
	  geb. Zwaagwesteinde 25-11-1921
	  d.v. Rienk de Vries en Hiltje Westra
	  1. Pieter van der GaliŽn
	    geb. Leeuwarden 20-6-1953
	  2. Hiltje van der GaliŽn
	    geb. Leeuwarden 20-6-1953
	  3. Rienk van der GaliŽn
	    geb. Broeksterwoude 10-4-1957
	Xe. Tjeerd van der GaliŽn
	  rietdekker
	  geb. Murmerwoude 20-8-1916
	  z.v. Pieter van der GaliŽn en Grietje Bruning
	  x Nes, Ameland 7-11-1946
	  Cornelia Theadora Metz
	  geb. Buren, Ameland 26-4-1923
	  d.v. Tjeerd Metz en Cecilia ?
	  1. Cecilia van der GaliŽn
	    geb. Dokkum 3-1-1949
	  2. Margaretha van der GaliŽn
	    geb. Dokkum 16-11-1949
	  3. Pieter van der GaliŽn
	    geb. Dokkum 8-9-1952
	  4. Tjeerd van der GaliŽn
	    geb. Leeuwarden 14-8-1953
	  5. Gerda van der GaliŽn
	    geb. Dokkum 20-6-1955
	  6. Dirk van der GaliŽn
	    geb. Dokkum 21-12-1957
	Xf. Gjalt van der GaliŽn
	  geb. Broek onder Akkerwoude 9-2-1931
	  z.v. Oetzen van der GaliŽn en Harmke Visser
	  x Dantumadeel 6-11-1951
	  Baukje Procee
	  geb. De Valom 16-9-1932
	  d.v. Jacob Procee en Grietje Riemersma
	  1. Oetzen van der GaliŽn
	    geb. Dokkum 12-5-1952
	  2. Grietje van der GaliŽn
	    geb. Bornwird 26-2-1956
	  3. Jacob van der GaliŽn
	    geb. Bornwird 24-10-1958
	  4. Harmke van der GaliŽn
	    geb. Betterwird 12-4-1962
	  5. Pieter van der GaliŽn
	    geb. Betterwird 20-3-1964
	XIa. Paul Wayne Vander Galien
	   geb. 1959
	   z.v. Meindert C. Vander Galien en Evelyn Ruth Christian
	   x
	   Diane Lois Froehlich
	   1. Aaron Vander Galien
	   2. Elizabeth Ann Vander Galien
	   3. David Solomon Vander Galien
	XIb. Jacob van der GaliŽn
	   geboren Rauwerd 6 mei 1948
	   z.v. Willem van der GaliŽn en Piertje Pool
	   x 12 april 1977
	   Maaike de Vries
	   d.v. Cornelis de Vries en Klaaske Miedema
	   1. Wilco van der GaliŽn
		geb. Drachten 10 mei 1983