terug naar kwartierstaat VAN DER GOES namenlijst
Sara van der Goes trouwde in 1775 met onze voorvader Taco Hajo van den Honert, predikant te Nigtevecht, en verhinderde op het nippertje het uitsterven van de familie Van den Honert. Zij bracht voor hun zoon Joan en zijn nakomelingen een indrukwekkende reeks voorouders mee:
  (bronnen)

1.  Heer Arent van der Goes, Ridder bijgenaamd "met den Buke"; hij leefde omstreeks 1140 en voerde drie zilveren bokshoofden op een veld van keel
2.  Heer Arent van der Goes, Ridder, overl. 1183
3.  Heer Willem van der Goes, voerde drie zilveren bokshoofden met gouden hoornen op een veld van sabel
wapenMonumenta van Buchel
4.  Heer Arent van der Goes, Heer in 's Heer Aertskerken en Heynkenssant
5.  Heer Gilbert van der Goes, Ridder anno 1293
tr. Vrouwe Gerberge van Brugdam
6.  Heer Jan van der Goes, overl. 1341
tr. Jonkvrouwe van Weldam
7.  Heer Willem van der Goes, Ridder,
tr. de dochter van de Heer van Nijenrode
8.  Heer Willem van der Goes, overl. 1399, begraven te Utrecht in het klooster van Oudijk, Schildknaap
tr. Liesbet van der Haer, dr. v.d. Heer van den Haer, de broer van de Heer van Woerden
9.  Heer Hendrik van der Goes, overl. 1460, Schildknaap, bij overlijden Ridder
tr. Margriet van Rossum
10.  Pieter van der Goes, eigenaar van twee huizen te 's-Gravenhage in 1458, schepen ald. 1467, procuratiehouder van de Heren van Sint Antonis 1486
tr. NN de Jode Heer Aertsdr.
Ook Witte of Maarten van der Goes worden als vader genoemd.
  Vanaf hier is de reeks betrouwbaar:
11. 
Aert van der Goes   Margaretha van Banchem  Margaretha van Banchem.
Mr. Aert van der Goes, Delft 1475 – 1 nov 1545, pensionaris Delft, advocaat van Holland (landsadvocaat van de Staten van Holland, leidde de vergaderingen daarvan, deze functie werd later raadpensionaris genoemd)
tr. 1e Barbara van Herwijnen (maar misschien was dat een andere Aert)
tr. 2e Margaretha van Banchem (Binchem, Binckem), 1476 – 25 dec 1545, dr. v. NN van Banchem, burgemeester van Leuven en Anna van Dielbeke
  Hun dochter Genoveva van der Goes tr. Everard Nicolai, * 1498, raad en president Hoge Raad van Mechelen, ook onze voorouders.

12. 
Adriaan van der Goes   Anna van Spangen  Anna van Spangen
Mr. Adriaan van der Goes, 1495 – 's-Gravenhage 5 mei 1560, landsadvocaat van Holland
tr. 's-Gravenhage Anna van Spangen, overl. ald. 14 apr 1548, dr. v. Laurens Pietersz. van Spangen, baljuw van Vlaardingen en kaashandelaar te Delft (bron), en Maria Christiaensdr (= Corsdr) Goudt
13. 
Andries van der Goes
Andries van der Goes, 1537 – Delft 27 jan 1591, raad en rentmeester-generaal van Holland
tr. Maria Keynooge, geb. Mechelen, dr. v. mr. Mattheus Keynoge, raad en pensionaris van Mechelen (z.v. Jan Keynoge en Barbele van Espelghem alias Crabbe) en Johanna Carpentier (dr. v. Jan Carpentier, raad en tresorier van oorlog van Karel V, * Atrecht, † Mechelen 1 dec 1559, en Maria de Lang(h)e alias Papegais, † 5 okt 1549)
14. 
Adriaan van der Goes     Catharina van der Burch  Catharina v.d. Burch   
Adriaan van der Goes, Heer van Naters, Delft 15 mrt 1581 – Delft 25 aug 1663, veertig, burgemeester van Delft 1624, bewindhebber VOC,
tr. Delft 23 apr 1617 Catharina van der Burch, Delft 27 mrt 1595 – Delft 22 jan 1671, dr. v. Franc Reyersz van der Burch, brouwer (1596), burgemeester Delft 1610, † <1631, (zoon van Reyer Hendriksz. van der Burch en Clara Frankendr. van der Meer), en Agatha Willems van der Hoef.

15. 
Andries van der Goes    Machteld Doublet   Machteld Doublet
Mr. Andries van der Goes, Heer van Naters, * Delft 1619, – Delft 4 dec 1669, veertig, burgemeester Delft 1663, bewindhebber VOC, stadsprocureur Brielle
tr. 1e 's-Gravenhage 20 nov 1647 Machteld Doublet, ged. 's-Gravenhage 6 aug 1631, begr. Delft 23 okt 1653, dr. v. Philips Doublet, Heer van Groenevelt en Moerkerken, en Catharina van Schoterbosch
Twee takken DOUBLET
NN Doublet, uit Beauvais
Acard(us) Doublet, student Leuven ± 1427, raad Amiens, † ald.,
X NN de Malapert, elders: Giranet
Jean Doublet, procureur-gen. Mechelen, raad Maximiliaan
X Marguerite Picaret, dr v Germain Picaret, griffier Rijssel, en NN Petit-Pas
Philips Doublet
procureur en subst.-proc.-gen. te Mechelen,
vluchtte 1572
X Johanna Boudins
Glaude Doublet
procureur Grote Raad Mechelen
X Catharina van den Broeck
Jan Doublet
geb. Mechelen, 1561 won. ’s-Gravenhage (4e huis vanaf Gevangenpoort, naast dat van schout Florys van Dam, met wiens nicht hij was getrouwd:)
X Anna van Dam Nicolaesdr.
Philips Doublet
procureur Grote Raad Mechelen tot 1572, toen hij als aanhanger der Hervorming zich bij de Prins van Oranje heeft gevoegd, later secretaris oordinaris van den Hove van Holland en griffier van de Leenen; verdronken tussen Den Briel en Maaslandsluis, begr. Den Briel
X Johanna Floremans
Philips Doublet
1588 ontvanger-gen. der Unie
X Maria van der Goes
François Doublet
1580 van Mechelen naar 's-Gravenhage
X 1e Machteld van Paffenroode
X 2e 1620 Catharina Mejart
Philips Doublet Heer van Sint-Annaland
X 28 apr 1632 Geertruyd Huygens, zuster van Constantijn Huygens
Philips Doublet Heer van Groenevelt
X Catharina van Overrijn van Schoterbosch
Machteld Doublet
X Andries van der Goes, Heer van Naters
burgemeester Delft 1663

tr. 2e 1653 Geertruid van der Moer, overl. 1668, wed. v. Adriaan van Foreest
 
16. 
Adriaan van der Goes   Maria Dulcia Spiering     Maria Dulcia Spiering
Mr. Adriaan van der Goes, Heer van Naters, ged. Delft 20 sep 1649, † Delft 25 mrt 1721, veertig en burgemeester Delft 1702, meesterknaap van Holland, bewindhebber VOC,
tr. Delft 18 feb/Nootdorp 12 mrt 1679 Maria Dulcia Spiering, ged. Amsterdam 8 februari 1661, begr. Delft 23 aug 1707, dr. v. Mr. Willem Cornelisz Spiering, veertigraad, schepen en havenmeester te Delft (z.v. Cornelis Adriaansz. Spiering, schepen R'dam 1604-1610, en Maria Visch) en Cornelia van Borsselen.
De families SPIERING, van LOON, DICBIER en BOET of BOOTE

 wapen Lodewijk Boet wapen van Louis BOETE/ Lodewijk BOET, kanunnik van de Petruskerk in Oirschot, in 1419 rentmeester van Brabant, uit een aanzienlijke Brusselse familie, uit wiens verhouding met Margriet, dochter van priester Philips van GELDROP, investiet van Geffen
[natuurlijke zoon van Philips van GELDROP, * ca. 1390, investiet van Geldrop, bij Geertruijt Jan SCRIJNMEKERS, z.v. (lijn niet geheel zeker) Philips heer van GELDROP; diens vader Jan van GELDROP was een ridder die van 1371 tot 1395 heer was van Geldrop en meevocht in de Slag bij Baesweiler aan de zijde van Brabant (vreemd, want Geldrop = Gelre-dorp). Zijn vader Philips van GELDROP was de eerst bekende heer van Geldrop van 1340 tot 1371]
 wapen heren van Geldrop wapen van de heren van Geldrop
een dochter Henrixken werd geboren die trouwde met Jan Jansz DICBIER, schout van Oisterwijk (1450), uit een aanzienlijke familie.
Zoon Cornelis DICBIER ook schout Oisterwijk en later rentmeester van de hertogelijke domeinen in het kwartier Den Bosch, tr. Mechteld SPIJCKER.
Dochter Thomaske DICBIER tr. Willem HAMER, hun dochter Anna HAMER tr. 1532 Jan Martensz van LOON.
 wapen Van Loon  Willem Jansz van Loon  (klik)  portret in Museum Van Loon  
Zoon Willem Jansz van LOON (1537-1618) tr. 1561 Petronella Lievens van ROOY, was protestant en week in 1577 uit naar Rotterdam. Mede-oprichter van de VOC en bewindvoerder van de kamer Rotterdam.
Dochter Anna van LOON tr. Adriaan SPIERING, z.v. koopman Cornelis SPIERING, geb. Heusden 1542, en Soetje Adriaansdr van DRONGELEN.
Hun zoon Cornelis SPIERING tr. 1626 Maria VISCH, hieruit zoon Willem, en hun dochter Zoetje SPIERING tr. Willem van BORSSELE, hieruit Cornelia.
Willem SPIERING tr. zijn nicht Cornelia van BORSSELE.
Hun dochter was Maria Dulcia (= Zoetje) SPIERING die in 1679 trouwde met Adriaan van der GOES, heer van Naters.
17. 
Willem Adriaan van der Goes    Maria Allegonda Meerman   Maria A. Meerman
Mr. Willem Adriaan van der Goes, Delft 18, ged. OK 20 mrt 1696 – 17 aug 1751, raad en ontvanger der Gemene Landsmiddelen over Leiden en Rijnland
tr. 1e 12 juni 1718 Maria Allegonda Meerman, * Delft 29 jan 1689, † Leiden 17 nov 1744, dr. v. Gerrit Meerman, o.a. burgem. v. Leiden, en Catharina Wijnina van Rhijn.
de familie MEERMAN:
begint met Govert de Vlieger, genoemd in 1480, wiens zoon Diederik/ Dirk trouwde met Maria Meerman, dochter van Gerard Meerman, raad en schepen van Delft, en toen ook de naam Meerman aannam voor zich en zijn nakomelingen.
Zijn zoon Frans tr. Elizabeth van der Burch, dr. v. Beukel van der Burch (z.v. Joost Arentsz van der Burch en Maria Beukelsdr van Santen) en Catharina Sasbout (dr. v. Sasbout Sasbout, burgemeester van Delft, † vóór 1508, z.v. Dirk Sasbout, knaap † 1480 en Sophia van Segwaert, en Machteld van der Dussen, dr. v. Jan van der Dussen en Agatha Veemans,
Sasbout-vd Dussen
zie ook hun wapens in art. OV 2006 Sasbout-vd Dussen).
Hun zoon Gerard Meerman 1541-1600, was in 1580 burgemeester van Delft, tr. Agnes van Santen, dr. v. Diederik van Santen en Anne Duyst van Voorhout.
Hieruit Frans Meerman, advocaat Den Haag, tr. Gertruda Ruychaver.
Ruychaver-vdLaen
Gertruda Ruychaver was de dochter van Maerten Ruychaver (1545-1626), handelaar in buskruit en in 1603 burgemeester van Haarlem, en Aletta van der Laen (1542-1626). Van hen deze portretten in het Rijksmuseum (link).
Hieruit Gerard Meerman, advocaat te Leiden, remonstrant, tr. 1622 Maria de Bye, dr. v. Johan Pietersz de Bye, in 1618 wegens remonstrantse sympathie ontslagen als burgemeester van Leiden, en Catharina van Warmond (Tryntgen Adriaensdr Warmont, Johan hertr. 1606 Beatris Claesdr Warmont).
Johan Meerman Johan Meerman 1624-1681, burgemeester van Leiden, lid van de Staten Generaal, in 1667 en in rampjaar 1672 buitengewoon ambassadeur in Engeland; tr. 1648 Gerardina van Nes.
Zoon Gerard, vader van Maria Allegonda, zie boven.
    Gerard Meerman, de zoon van Maria Allegonda's broer Johan, en
    zijn zoon Johan Meerman bezaten beroemde boekenverzamelingen, de basis
    van Museum Meermanno(-Westreenianum) in Den Haag.

tr. 2e Brielle Johanna van Almonde

18. 
Adriaan van der Goes  anno 1738
Mr. Adriaan van der Goes, * Leiden 27 aug 1719, † Leiden 28 mei 1759
tr. Leiden 8 juli 1739 Magdalena Hester van Eys, * Leiden 3 mrt 1717, † Leiden 15 juli 1759, dr. v. Daniël van Eys, lakenondernemer, en Sara Dozy 19.  Sara van der Goes, * Leiden 21 mrt1743, † Nigtevecht 1 mei 1786, tr. ds. Taco Hajo van den Honert, zie verder kwartierstaat

bronnen:

Jhr. Aert van der Goes: Het geslacht Van der Goes en hun wederwaardigheden, Limb. Post BV Beegden 1995 (200 exemplaren, veel portretten, aanw. bij CBG)
Ned. Adb. 40 (1954)
Iconografisch Bureau, Den Haag