In de negentiende eeuw zijn veel Nederlanders geëmigreerd. Velen trokken naar Noord-Amerika. Ook verschillende leden van de families Bijlsma, Hilarides en Dijkstra zijn naar Amerika getrokken. Hieronder wordt eerst kort ingegaan op de redenen waarom Nederlanders naar Amerika gingen. Daarna volgt een kort overzicht van de verschillende staten, waar de Bijlsma's, Hilaridessen en Dijkstra's heentrokken (alle gelegen in de 'Midwest') en van de wederwaardigheden - voor zover bekend - van deze families.

Bronnen  
 

Emigranten
 
 
In de periode rond 1850 werd de emigratie van Nederlanders vooral bepaald door de gevolgen van de Afscheiding van 1834. Veel Afgescheidenen voelden zich onheus bejegend en waren van mening dat er geen sprake was van godsdienstvrijheid. Ze verlieten het land en stichtten vrijwel allemaal een kolonie op de plaats van bestemming.

De emigratie van groepen Afgescheidenen werd georganiseerd en geleid door predikanten als Marten Ypma, Hendrik Scholte en Albertus van Raalte. Zij stichtten de kolonies Vriesland en Holland in Michigan en Pella in Iowa terwijl andere predikanten met hun volgelingen neerstreken in plaatsen als South Holland (Illinois) en Sheboygan (Wisconsin). Ruim 9000 emigranten vertrokken in 1846-1848 vanuit Nederland naar Noord-Amerika.

Vanaf 1879 kwam een tweede emigratiegolf op gang die het gevolg was van slechte economische omstandigheden. In dit jaar begon de derde landbouwcrisis, die tot ongeveer 1895 zou duren. De binnenlandse markt werd in die tijd overstroomd met goedkope tarwe, rogge en gerst uit Amerika. Het gevolg hiervan was dat de prijzen van deze producten in Friesland drastisch daalden. De uitvoer van boter stagneerde, waardoor ook de melk veel minder waard werd. De boeren kregen dus niet genoeg geld voor de opbrengsten en moesten sterk bezuinigen op hun eigen uitgaven maar ook op de loonkosten van de arbeiders. In veel gevallen werden deze arbeiders ontslagen of kregen ze verlaging van loon. Uit pure armoede en voor een betere toekomst van hun kinderen, vertrok men naar Noord-Amerika. Stoomvaart-maatschappijen speelden, met advertenties in kranten, gretig in op vele emigratie-wensen. In verschillende dorpen waren zelfs onder-agenten ingesteld, die de reis konden regelen. Verder werd in diverse bladen voorlichting gegeven over het vervoer, prijzen van vracht en dergelijke. Een overtocht kostte 57 gulden voor een volwassene en kinderen tot 12 jaar konden voor half geld. Beneden de één jaar was het gratis. De gevraagde bedragen waren voor die tijd vrij aanzienlijk, wanneer men bedenkt dat het weekloon van een arbeider zes gulden was.

Tussen 1880 - 1893 vertrokken tienduizenden vanuit zowel Antwerpen als Rotterdam naar de "Nieuwe Wereld". In 1872 werd de eerste lijndienst van Rotterdam naar New York geopend. Dat maakte emigratie nog eenvoudiger, want voorheen moest men ergens in een Duitse of Engelse haven aan boord.

De meesten arriveerden per trein in Rotterdam en wel op het toenmalige Maasstation. Het had nogal wat voeten in aarde om de stroom emigranten op te kunnen vangen. Zo werd op de Wilhelminapier en nabije omgeving een complete infrastructuur neergezet, inclusief een EHBO gebouw, een kapel, desinfectie installaties en diverse landverhuizershotels (waarvan één ruimte bood aan maar liefst 1800 emigranten).

Eenmaal aan boord en op weg -dikwijls met een stop in Boulogne-sur-Mer in Frankrijk waar meer emigranten aan boord kwamen- richtten de landverhuizers hun blik op het volgende obstakel: de Amerikaanse Immigratie Dienst op Ellis Island (Klik hier voor foto's). De wet- en regelgeving in de V.S. omtrent immigratie stond bekend als hard en streng. Landverhuizers die leden aan een besmettelijke ziekte werden zonder pardon teruggezonden; wanneer een arts ook maar de lichtste afwijking bij een emigrant zag, of zelfs maar vermoedde, kreeg hij of zij een krijtstreep op de schouder en moest uit de lijn stappen in afwachting van nader medisch onderzoek. Er speelden zich dramatische taferelen af op Ellis Island, waardoor het de bijnaam "Eiland van Tranen" kreeg.

De meeste landverhuizers streken neer in de staten Michigan, Illinois, Iowa, Minnesota, and Wisconsin, New York en New Jersey. Vaak gingen ze wonen in gemeenschappen waar veelal reeds eerder landgenoten zich hadden gevestigd.

Onderstaand kaartje laat zien in welke staten (rood aangegeven) leden van de families Bijlsma, Dijkstra en Hilarides zijn terechtgekomen:

 
 
Iowa

Het landschap van Iowa is golvend (het hoogste punt is 510 m, aan de noordgrens). Iowa staat bekend als de graanstaat en is een van de rijkste landbouwstaten van de Verenigde Staten; ruim 95% van het grondgebied is in cultuur gebracht. Het belangrijkst is de veeteelt (vooral varkens, voorts rundvee en schapen). De voornaamste akkerbouwgewassen zijn maïs, haver, sojabonen en hooi.

Het noordwesten van de staat Iowa trok de meeste Nederlanders. Zo steeg het aantal Nederlanders in Sioux County van 133 in 1870 tot 1818 in 1885 en tot 4325 in 1895. Zelfs nu is het merendeel van de bewoners nog van Nederlandse afkomst.

Jeltje Bijlsma (de oudste zus van Durkje Bijlsma) en haar man Tjalke van der Meer emigreerden in april 1885 naar Garfield, een buurtschap vlakbij Sioux Center in Sioux County. Veel historische informatie over Sioux County is hier te vinden.

Tot 1885 woonden ze op een boerderij aan de Lange Vliet aan de Heidenschapsterkant van Workum. Ze kregen 13 kinderen, die op het 6e kind na allen in Workum geboren werden:

De grote landbouwcrisis van 1878 tot 1895 bracht ook dit gezin in zodanige geldelijke nood dat ze, zoals zovelen, genoodzaakt waren met stille trom naar Amerika te vertrekken. Hun drie oudste kinderen waren al geëmigreerd: Tjeerd en Trijntje op 16.5.1882, Pietertje op 22.1.1884.

In een notitie bij de oudste zoon Tjeerd, gevonden op rootsweb, vinden we de aanleiding voor de emigratie van Tjeerd: na een ruzie duwde Tjeerd zijn vader van een trap. Omdat hij dacht zijn vader te hebben vermoord, ging hij aan boord van een schip dat naar de Verenigde Staten ging en vluchtte zo het land uit. Jaren later ontdekte hij dat zijn vader nog leefde. (Uit de genoemde pagina op rootsweb blijkt verder dat Tjeerd samen met zijn oudste zus Trijntje geëmigreerd is.)

De positieve verhalen uit Amerika brachten ook vader Tjalke en zijn vrouw Jeltje ertoe met hun vijf jongste kinderen te emigreren. Tjalke was de eerste die het zog. 'Black Angus cattle' vanuit Nederland naar Amerika bracht. Het gezin ging wonen in Garfield, een buurtschap vlak bij Sioux Center, gelegen in de uiterste noord-westelijke hoek van Iowa, zeventig kilometer ten noorden van Sioux-City. Jeltje overleed in 1895, op 58-jarige leeftijd. Tjalke overleed drie maanden later, op 18.3.1896.

De verengelste namen van Jeltje en Tjalke luidden: Charles Theodore Vandermeer en Julia Bylsma. Een foto van hun graf, op het Memory Gardens Cemetery te Sioux County, Iowa, vindt u hieronder (bron: iowagravestones.org):

In elk geval drie van de kinderen van Jeltje en Tjalke zijn in Iowa gebleven:

Trijntje trouwde met Edgar Wilson Robey en woonde in 1898 in Sioux Center, Iowa. (De gegevens uit 1898 zijn afkomstig uit de in dat jaar opgemaakte inventaris wegens het overlijden van Trijntje Bijlsma-Hiemstra, de moeder van Jeltje, ten kantore van notaris C. Tjebbes te Workum.)

Roelof woonde in 1898 in Rock Valley, Iowa.

Jantje trouwde met Isaac van der Sluis en woonde in 1898 in Orange City, Iowa.

Een uitvoerig overzicht van de nakomelingen van Tjalke en Jeltje is hier te vinden.

Over de emigratie van Hollanders naar Iowa, Sioux, zie: Hollanders of Iowa

Lijsbeth Dijkstra, een zus van Ate Dijkstra, emigreerde in 1893 met haar zoon Derk Wijma eveneens naar Sioux County. In 1895 trouwde ze in Boyden met Leendert de Valois. Leendert is op 28.4.1933 overleden, Lijsbeth op 19.3.1942, 80 jaar oud.  
 
Ook haar neef, Age Dijkstra, een zoon van Harmen Dijkstra (die een broer was van Lijsbeth en Ate Dijkstra), emigreerde naar Sioux County, waar hij eerst in Boyden en later in Perkins woonde. Age noemde zich in Amerika Edward D. Dijkstra (bron: GedBrowser). Hij trouwde daar met Henrietta Vis (9.7.1895 - 25.7.1986) en kreeg met haar 12 kinderen. Age/Edward is overleden op 2.5.1958 en begraven in Hull, Iowa. Hieronder een foto van het graf (bron: iowagravestones.org

Klik hier voor een kaartje van Sioux County.  
 
Minnesota

Minnesota bestaat grotendeels uit vlak prairieland. De staat telt meer dan 20.000 meren, vooral in het noorden (de grotere) en midden. De veeteelt (m.n. teelt van melk-, rund- en pluimvee en varkens) is de grootste agrarische sector. Verder is de staat een van de grootste producenten van haver van de Verenigde Staten en neemt zij een vooraanstaande positie in in de productie van (zomer)tarwe, maïs, gerst, sojabonen, suikerbieten, hooi en zonnebloempitten. Minnesota levert meer dan de helft van de ijzerertsproductie van de Verenigde Staten.

Drie van de kinderen van Jeltje Bijlsma en Tjalke van der Meer zijn in de staat Minnesota terechtgekomen:

Tjalke (Chat) Vandermeer ontmoette zijn vrouw Gertrude (Gracie) de Boer op het schip naar Amerika. Ze gingen wonen in Marion, Turner Countie in de staat South Dakota, waar ze acht kinderen kregen. Later ging het gezin wonen op een boerderij vlakbij Georgetown in de staat Minnesota. Georgetown ligt aan de Buffalo rivier, tegen de grens met de staat North Dakota (niet ver van de stad Fargo).

Pietertje trouwde met Frederick Riedesel en kreeg met hem 10 kinderen. In 1898 woonden ze in Cherokee (Iowa), later in Worthington in het uiterste zuiden van Minnesota.

Douwe (Daniel 'Chouca' Charles) trouwde met Neeltje Noteboom. Ze kregen 6 kinderen. In 1898 woonden ze in Prinsburg, Minnesota (gelegen tussen Grand Falls en Wilmar). Douwe overleed in Sunnyside in de staat Washington.

Klik hier voor een kaartje van Minnesota.  
 
South Dakota

South Dakota is een deel van zowel de Central Lowlands als de Great Plains van de Verenigde Staten en wordt verdeeld in een oostelijk en een westelijk deel door een hoogland, de Coteau de Missouri. Het lage oostelijke deel wordt gekenmerkt door lage heuvels en honderden meren. De bodem bestaat vnl. uit vruchtbare zwarte aarde. Het hoger liggende westelijke deel vormt een onderdeel van de Great Plains. Ten zuidoosten van de Black Hills is in het fijnkorrelige gesteente een landschap geërodeerd (Badlands), waar diepe ravijnen en rotsen van fantastische vormen ontstaan zijn (Badlands National Park). De belangrijkste rivier, die de staat ongeveer in het midden van noord naar zuid doorsnijdt, is de Missouri.

South Dakota is een van de meest agrarisch gebleven staten van de Verenigde Staten. De veeteelt is de belangrijkste agrarische activiteit en omvat rundvee-, schapen-, varkens- en pluimveeteelt. De voornaamste landbouwgewassen zijn maïs, tarwe, haver, rogge en luzerne (alfalfa). De bosbouw is geconcentreerd in de Black Hills. De voornaamste takken van industrie zijn voedingsmiddelenverwerking en fabricage van elektronische en agrarische apparaten; grafische industrie en uitgeverijen.

Van 1878-1887 trokken veel emigranten naar Dakota (dat in 1889 verdeeld werd in Noord en Zuid Dakota). De landbouw en industrie floreerden in deze periode.

In deze periode van de 'Great Dakota Boom' vertrokken in 1885 Corneliske Dijkstra (een zus van Ate Dijkstra), haar man Jouke Hilbrands Boschma en hun vier kinderen Age Harmen (Herman), Sytze (Samuel), Rintje (Richard) en Tjitske (Tillie) naar Amerika. Ook drie kinderen uit het eerste huwelijk van Age gingen mee. Ze vestigden zich iets ten westen van Springfield, gelegen aan de oever van de rivier de Missouri in het uiterste zuiden van de staat South Dakota. Ze huurden hier enige tijd een boerderij die ze later kochten.

Klik hier voor een luchtfoto van Springfield. Een kaartje van South Dakota is hier te vinden.

In Amerika werden nog vijf kinderen geboren: George Arthur, Richard, Clarence, Leonard Floyd en Paul.

Jouke en Corneliske bleven ruim 30 jaar op de boerderij wonen. Jouke was naast boer ook handelaar. Bovendien was hij verscheidene jaren Postmaster te Wanari (iets ten westen van Springfield). In 1911 voltrok zich een drama, toen zoon Rintje (Richard) gedood werd door een paard. In 1916 trok Jouke zich terug uit de zaken en gingen hij en Corneliske in de stad wonen. Hier overleed Jouke in 1919. Wanneer Corneliske is overleden is niet bekend.

Zie ook pagina 297 en 300 van Perkins Community.

Over twee kinderen van Jouke (Joseph) en Corneliske (Cornelia) is wat meer bekend (uit: Family Histories of Springfield and community):

George A. Boschma studeerde in 1929 af aan de Universiteit van South Dakota. Hij ging wonen in Fall River county en later gaf hij les op verschillende scholen in North en South Dakota. Ook was hij jarenlang 'county treasurer' (hoofd van de financiële administratie) van het district Bon Homme en was hij actief in de gemeentepolitiek. Hij was lid van de United Church of Christ, een protestants kerkgenootschap dat in 1957 werd opgericht en een samensmelting was van verschillende kerken met een reformatorische traditie. Hiernaast was hij lid van de 'Rachel Chapter of the Order of the Eastern Star', een orde van vrijmetselaars.

Op 30.6.1914 trouwde George met Pearl Anderson die in 1920 overleed, twee kleine kinderen achterlatend. Later trouwde hij met Norma Gulliford en samen kregen ze nog drie kinderen.  
 
Leonard Boschma was soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. In oktober 1918 raakte hij zwaar gewond en lag hij ruim 2 maanden in het ziekenhuis. Hij ontving later een 'Purple Heart' medaille, een onderscheiding voor Amerikaanse soldaten die gewond zijn geraakt. Leonard was tot 1953 actief als boer en trouwde met Ella Woudsma.

Oorspronkelijk woonden in Dakota verschillende indianenstammen. Rond 1800 had de stam van de Sioux-indianen alle andere stammen verdreven. In 1858 begonnen zich Europeanen in Dakota te vestigen. De indianen kregen in 1868 het deel van South Dakota ten westen van Missouri. In 1887 werd in de Verenigde Staten de General Allotment wet aangenomen, die het land van de indianen verdeelde in percelen ('allotments'). Elk perceel werd aan een individueel stamlid toegewezen. Het land dat overbleef, werd verkocht - ook aan niet-indianen. Op lange termijn had dit tot gevolg dat de indianen 2/3 van hun land verloren. Age Herman Boschma kocht in 1903 een stuk land in de county Charlex Mix, gelegen ten westen van Bonne Homme County (waar Springfield ligt). De verkoop van dit stuk land, ruim 15 ha, wordt genoemd in de index van 'Indian allotments' van de staat South Dakota. In 1887 werd in de Verenigde Staten de General Allotment wet aangenomen, die het land van de indianen verdeelde in percelen ('allotments'). Elk perceel werd aan een individueel stamlid toegewezen. Het land dat overbleef, werd verkocht - ook aan niet-indianen. Op lange termijn had dit tot gevolg dat de indianen 2/3 van hun land verloren.  
 
Illinois

Op het uiterste zuiden na behoort deze staat tot het grote vlakke prairiegebied van het Midden-Westen. De industrie is het voornaamste middel van bestaan. Het industriële centrum bevindt zich in en rond Chicago.

Na afloop van de burgeroorlog (1865) begon de opbloei van Chicago door de grote trek naar het westen. De stad werd het machtige centrum van de handel. Na de depressie in de jaren dertig van de 20ste eeuw groeide de staat uit tot een van de belangrijkste en rijkste staten van Amerika. Chicago werd een trekpleister voor immigranten uit allerlei delen van Europa.

Al eerder waren de Nederlanders één van de eerste groepen Europeanen die in Chicago neerstreken. Zoals boven werd opgemerkt vertrokken veel Afgescheidenen in de jaren '40 van de negentiende eeuw naar Noord-Amerika. In 1847 werden ten zuiden van de stad Chicago twee Nederlandse nederzettingen gesticht: Laage en Hooge Prairie. Laage Prairie, vanaf 1869 South Holland geheten, is een voorstad van Chicago, en werd gesticht door een groep mensen uit Zuid-Holland. Hooge Prairie, 10 km noordelijker, heet nu Roseland, een wijk in Chicago, werd in 1849 gesticht door een groep uit Noord-Holland. Ds. Ypma en ds. Seine Bolks dienden in de beide gemeenten.

Aukje Hilarides, zus van Anna Johanna Hilarides, vertrok in 1893 met haar man Jan Kas, die veehouder en veehandelaar was, naar Amerika, samen met hun kinderen Aaltje, Boukje, en Jan. Ze vertrokken met het schip de 'Spaarndam' vanuit Rotterdam. Als eindbestemming staat op de passagierslijst Kensington, vlakbij Chicago, aangegeven. Of ze hier daadwerkelijk zijn gaan wonen, is mij onbekend. Voorlopig heb ik ze nog niet kunnen terugvinden in Amerika.  
 
Michigan en Indiana

Michigan bestaat uit twee schiereilanden, het zuidelijke door Straat Mackinac gescheiden van het noordelijke. Ongeveer 2600 km2 van Michigans oppervlakte bestaat uit binnenwateren (talloze rivieren en meer dan 11.000 meren). Michigan was een verlaten en woest gebied; pas de opening van het Eriekanaal (1825) bracht grootschalige kolonisatie teweeg. In 1805 werd Michigan een zelfstandig territorium met Detroit als hoofdstad en in 1837 werd het als 26ste staat opgenomen in de Unie.

Het grootste deel van Indiana, gelegen ten zuiden van Michigan, vormt een zacht golvend prairiegebied. Noord-Indiana behoort tot het gebied van de Grote Meren. Langs de Ohio, die de zuidgrens van de staat vormt, liggen heuvels met scherpe kammen en diepe valleien; het Ohiodal is smal en rotsachtig, doch in het zuidwesten verbreedt het zich en wordt het vlak. Ten zuiden van Bloomington ligt een uitgestrekt kalksteengebied met grotten.

De eerste Friese nederzetting in Michigan, Ottawa County was "Vriesland", in 1847 gesticht door ds. Marten Annes Ypma. Hij ging samen met zijn vrouw Jetske van der Tol en 80 andere emigranten met het zeilschip "Vesta" naar Michigan. Later werd Ypma predikant in "Graafschap", "Laage Prairie" (nu "South Holland", Illinois) en als laatste in "Alto", Wisconsin. Ypma overleed in "Alto" in 1863, en hij werd begraven in Vriesland.

Vriesland ligt tussen de plaatsen Grand Rapids en Holland, ook een Nederlandse nederzetting. Klik hier voor een kaartje van Michigan. Vriesland was waarschijnlijk de bestemming van Petrus Johannes Hilarides, broer van Anna Johanna Hilarides. Op de passagierslijst van het schip de 'Spaarndam', dat op 22.2.1893 naar Amerika vertrokken is, wordt een P. Hilaridus, 30 jaar oud uit Harlingen, vermeld. Zijn naam staat direct boven die van het gezin van Jan Kas en Aukje Hilarides, de zus van Petrus Hilarides. Verder is in de Kent County Naturalization Files van de staat Michigan een Petrus Johanus Hilarides geregistreerd. Kent County grenst aan Ottawa County, waar Vriesland ligt.  
 
Ook Bauke Hiladides, een andere broer van Anna Johanna, en zijn vrouw Antje Bakker zijn naar Michigan geëmigreerd. In 1891 werd hier hun zoon Peter geboren, in de plaats Grand Rapids (Kent County) óf in Holland (Ottawa County). Bauke en Antje (in Amerika noemden ze zich Peter en Anne) zijn vervolgens naar de staat Indiana verhuisd. In de plaats Indianapolis (Marion County) worden nog drie zoons geboren. Klik hier voor een kaartje van Indianapolis.

Terug naar de genealogie startpagina.